Prijatelji sajta

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu


PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANjA

Na osnovu člana 201. stav 5. tačka 5) Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14), Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je donelo Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja.

Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 64/2015 od 20. jula 2015. godine i stupa na snagu 28. jula 2015. godine.

Pravilnik [pdf]

PRAVILNIK O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE IZRADE PLANSKIH DOKUMENATA

Na osnovu člana 201. stav 5. tačka 6) Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14), Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je donelo Pravilnik o uslovima i kriterijumima za sufinansiranje izrade planskih dokumenata.

Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 48/2015 od 2. juna 2015. godine i stupio je na snagu 3. juna 2015. godine.

Pravilnik [pdf]

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU RADA KOMISIJE ZA STRUČNU KONTROLU PLANSKIH DOKUMENATA, KOMISIJE ZA KONTROLU USKLAĐENOSTI PLANSKIH DOKUMENATA I KOMISIJE ZA PLANOVE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Na osnovu člana 201. stav 5. tačka 7) Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14), Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je donelo Pravilnik o uslovima i načinu rada Komisije za stručnu kontrolu planskih dokumenata, Komisije za kontrolu usklađenosti planskih dokumenata i Komisije za planove jedinice lokalne samouprave.

Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 55/2015 od 25. juna 2015. godine i stupio je na snagu 26. juna 2015. godine.

Pravilnik [pdf]

4. RADIONICA ‘’KA KLASIFIKACIJI I STANDARDIZACIJI NAMENA ZEMLJIŠTA I PLANSKIH SIMBOLA’’

Predstavnici APPS prisustvovali su 4. radionici ’Ka klasifikaciji i standardizaciji namena zemljišta i planskih simbola’’ koju su organizovali Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i GIZ/Ambero-ICON u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština.

Radionica je održana dana 8. jula 2015. godine u prostorijama SKGO u Beogradu, Makedonska 22/VIII.

Program Radionice [pdf]

3. RADIONICA ‘’KA KLASIFIKACIJI I STANDARDIZACIJI NAMENA ZEMLJIŠTA I PLANSKIH SIMBOLA’’

Predstavnici APPS prisustvovali su 3. radionici ’Ka klasifikaciji i standardizaciji namena zemljišta i planskih simbola’’ koju su organizovali Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i GIZ/Ambero-ICON u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština.

Radionica je održana dana 17. juna 2015. godine u prostorijama SKGO u Beogradu, Makedonska 22/VIII.

Program Radionice možete pogledati [pdf]