Prijatelji sajta

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Aktuelna godina

JAVNI UVID U NACRT PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2035. GODINE

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sprovodi proceduru javnog uvida u nacrt Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine na životnu sredinu.

Materijal koji se daje na javni uvid sadrži Nacrt Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine sa sinteznim i tematskim kartama, grafičkim prilozima i referalne karte u razmeri od 1:300.000.

Javni uvid traje 30 dana odnosno od 5. aprila do 5. maja 2021. godine.

Sve primedbe i sugestije zainteresovanih pravnih i fizičkih lica, prikupljene u toku trajanja javnog uvida, biće u skladu sa zakonom dostavljene Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektoru za prostorno planiranje i urbanizam, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, najkasnije 5 dana od dana završetka javnog uvida.

Materijali je dostupan javnosti na internet adresi Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture  – ovde.

Za sva obaveštenja i informacije obratiti se na 011/3640-334, 011/3640-342, kao i e-mail:  ivana.stefanovic@mgsi.gov.rs i olivera.radoicic@mgsi.gov.rs.

XIV (IZBORNA) SKUPŠTINA ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

Uvažene koleginice i kolege,

članovi Asocijacije prostornih planera Srbije,

Pozivamo Vas na XIV (izbornu) Skupštinu Asocijacije prostornih planera Srbije koja će se održati u ponedeljak, 31. maja 2021. godine sa početkom u 13.00 časova, u prostorijama Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta u ulici Vojvođanska 1, u Zemunu.

Materijal za sednicu Skupštine možete preuzeti ovde.

Obrazac za predlaganje kandidata možete preuzeti ovde.

Očekujemo Vas i radujemo se Vašem dolasku!

Napominjemo da će se Sednica održati uz poštovanje svih propisanih epidemioloških mera.

ODRŽANA XIV (IZBORNA) SKUPŠTINA ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

U prostorijama Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u Zemunu, 31. maja 2021. godine sa početkom u 13.00 časova, održana je XIV (izborna) Skupština Asocijacije prostornih planera Srbije.

Na dnevnom redu su bile tačke koje su se odnosile na Izveštaj o radu Asocijacije u prethodnom periodu, prijem novih članova i utvrđivanje visine članarine za 2021. godinu, koje su jednoglasno usvojene, a potom je sproveden postupak izbora predsednika, članova Upravnog i Nadzornog odbora Asocijacije.

Za predsednika Asocijacije prostornih planera Srbije izabran je dr Dejan S. Đorđević, dipl. pr. planer. Novi sastav Upravnog odbora čine Branko Protić, dipl. pr. planer, Miroslav Marić, dipl. pr. planer, prof. dr Uroš Radosavljević, dipl. inž. arh, Jelena Zdravković, dipl. pr. planer, Dušan Ristić, dipl. pr. planer i Mario Miličević, dipl. pr. planer, dok su u Nadzorni odbor izabrani dr Milica Maksić, dipl. inž. arh, Dragoslav Pavlović, dipl. pr. planer i mr Nenad Кrčum, dipl. pr. planer.

Nakon izbora predstavljen je i jednoglasno usvojen Plan rada Asocijacije za period 2021. – 2024. godina, u okviru koga je pored održavanja tradicionalnih naučno stručnih skupova „Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine” i „Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja”, kao i organizovanja jednodnevnih instruktivnih seminara, okruglih stolova i stručnih radionica, jedna od značajnih aktivnosti i obeležavanje 25 godina rada Asocijacije i 45 godina od osnivanja smera za prostorno planiranje na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koje nas očekuje naredne godine.

1622543138430

1622543125083

1622538607984

1622543087749

11. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”

Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, organizuju 11. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”, u Vršcu, od 28. do 30. oktobra 2021. godine.

Skup će pružiti priliku da se na jednom mestu okupe i razmene iskustva, stručnjaci koji se bave planiranjem i uređenjem prostora, zaštitom životne sredine, te predstavnici državnih i lokalnih organa uprave kao i nevladinog sektora.

Namera organizatora skupa je da se razmotri trenutna situacija u oblasti izrade i sprovođenja planske dokumentacije u Srbiji i pravno okruženje u kojem se ovi dokumenti izrađuju. Skup je aktuelizovan usvajanjem niza prostornih planova područja posebne namene na teritoriji Srbije, izrazitim aktivizmom nevladinog sektora i građana, brojnim konfliktima i otvorenim pitanjima između zaštite javnog interesa, ekonomske isplativosti određenih investicija i pritisaka na prostor. Značajan aspekt izrade ovih dokumenta predstavlja uravnoteženje ekonomskih i drugih aktivnosti u odnosu na zaštitu prirodne i životne sredine i postizanje sveukupnog održivog razvoja Srbije.

Ove godine je poseban akcenat stavljen na problematiku uklapanja agresivnih, ali i neophodnih delatnosti koje imaju potencijalno izraženo pozitivne ekonomske efekte, sa jedne strane, i veoma vidljive i dugoročno negativne uticaja na prostor i životnu sredinu. Osim toga, naročito je važno sagledati i socijalnu dimenziju ovakvih aktivnosti i objektivnu štetu ili korist koje celokupno društvo ima od njih. Imajući u vidu stalnu aktuelnost ovih tema i širok dijapazon naučnih i stručnih pristupa rešavanju ovog problema, ovo je prilika da se na jednom mestu razmene naučna i stručna iskustva iz Srbije i inostranstva i unapredi metodologija planiranja područja posebne namene i fragilnih prostora na kojima se konfliktne akcije odvijaju. U isto vreme, rastući trend korišćenja prostora prirodnih i kulturnih dobara kao okosnice turizma i privrednog razvoja Srbije zahteva drugačiji, proaktivni pristup planiranju ovih prostora u skladu sa principima održivog razvoja i zaštite neobnovljivih resursa.

Uz uobičajene teme koje se odnose na pravni i institucionalni okvir zaštite prostora i životne sredine i unapređenja metodologije izrade planova, projekata i studija, te prezentaciju iskustava u izradi planova, sekcija mladih istraživača će okupiti mlade stručnjake i studente master i doktorskih studija i u posebnom elektronskom izdanju publikovati njihove radove.

Kroz prezentaciju dosadašnje prakse iz zemalja ovog dela Evrope očekuje se i aktivno učešće domaćih autora i razmena znanja koja bi unapredila metodologiju i koncepciju planiranja i iskorišćenja prirodnih i kulturnih vrednosti, kao i sagledavanje novih tehnologija koje doprinose ovom procesu.

Pozitivna iskustva sa prethodnih skupova, više od 600 prezentovanih i objavljenih radova, sa preko 5000 stranica teksta u deset zbornika, predstavljaju dobar preduslov za organizaciju još jednog uspešnog skupa.

Stoga, imajući u vidu značaj i aktuelnost pomenutih tema pozivamo vas da uzmete učešće na skupu i doprinesete njegovoj uspešnoj realizaciji.

TEME NAUČNO-STRUČNOG SKUPA:

  1. PRAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR ZAŠTITE PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE
  2. KONFLIKTI U PROSTORU – KA ODRŽIVOM PLANIRANJU
    (TURIZAM vs ZAŠTITA; ENERGETIKA vs ZAŠTITA; KAPITALNI PROJEKTI vs ZAŠTITA…)
  3. UČEŠĆE JAVNOSTI U PROCESU PLANIRANJA I DONOŠENJA ODLUKA
    (EKOLOŠKI AKTIVIZAM; GRAĐANSKE INICIJATIVE…)
  4. ISKUSTVA U IZRADI PROSTORNIH I URBANISTIČKIH PLANOVA
  5. RADOVI MLADIH ISTRAŽIVAČA

 

ROKOVI ZA PRIJAVU I SLANJE RADOVA

Rok za prijavu teme sa autorima je 30.07.2021.

Rok za slanje finalne verzije rada 26.09.2021.

Prilikom pisanja radova koristiti font Times New Roman latinica 11pt.

Teme i radovi koji ne budu poslati na vreme i u zahtevanoj formi neće biti štampani.

Teme sa spiskom autora i radove (obima do 6 A4 strana sa Apstraktom do 200 reči na srpskom i engleskom jeziku) slati na adresu office@apps.org.rs

I INFORMACIJA

IN MEMORIAM PROF. DR PETAR MITKOVIĆ

Građevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Nišu sa velikom žalošću obavestio je javnost da je 24. septembra 2021. preminuo profesor i dekan Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Petar Mitković. Komemorativni skup će se održati u ponedeljak 4. oktobra 2021. godine u 12 časova u amfiteatru A na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Nišu.

11. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”

Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, u saradnji sa Gradom Vršac, organizuju 11. po redu naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”, koji će se održati u Hotelu Srbija u Vršcu, od 28. do 30. oktobra 2021. godine.

Veliki broj domaćih i inostranih eksperata, naučnih radnika i predstavnika javnih preduzeća i lokalnih samouprava, prezentovaće radove i iskustva iz domena pravnog, institucionalnog i metodološkog okvira zaštite prostora i životne sredine, konflikata u prostoru, učešća javnosti u procesu planiranja i donošenja odluka te integralnog pristupa prostornom planiranju i zaštiti životne sredine.

Imajući u vidu aktuelnost skupa, pozivamo Vas da svojim prisustvom podržite skup, i da sa svojim saradnicima aktivno učestvujete u radu skupa.

Nadamo se da ćete naći vremena za ovu aktivnost i na taj način doprineti uspešnom radu skupa i formiranju kvalitetnih zaključaka koji će omogućiti dalju afirmaciju i unapređenje planiranja i uređenja prostora i zaštiti životne sredine.

II Informacija_Vrsac_2021