Prijatelji sajta

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Ivana STEFANOVIĆ

ma Ivana STEFANOVIĆ, član NO APPSRođena je u Beogradu gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu – Odsek za prostorno planiranje. Na istom fakultetu je zavrsila Master akademske studije, smer za prostorno planiranje.

Od marta 2003. godine radila je u Zavodu za prostorno planiranje i urbanizam Ministarstva urbanizma i građevina. Oktobra 2003. godine, formiranjem Republičke agencije za prostorno planiranje, zaposlena je u Republičkoj agenciji za prostorno planiranje, gde je radila kao rukovodilac projekta, a kasnije rukovodilac Odeljenja za prostorno planiranje. Prestankom rada Republičke agencije za prostorno planiranje, decembra 2014. godine, preuzeta je u Ministarstvo gradjevinarstva, saobracaja i infrastrukture.

Angažovana je na poslovima praćenja, koordinacije izrade prostornih planova koji su u nadležnosti Republike Srbije. Član je komisija za javni uvid prostornih planova. Ucestvovala je u izradi prostornih planova, strateških procena uticaja prostornih planova na životnu sredinu i medjunarodnih projekata.

Učestvovala je u organizaciji i radu više naučno-stručnih skupova za koje je kao autor i koautor pripremala radove koji se odnose na faze u izradi prostornih planova, ulogu prostornih planova jedinica lokalne samouprave u prostornom razvoju Republike Srbije itd. Radovi su objavljeni u publikacijama navedenih skupova kao i strucnim casopisima.

Bila je član Predsedništva Asocijacije prostornih planera Srbije, kao i član komisije za marketing, sada je clan Nadzornog odbora Asocijacije prostornih planera Srbije.

Član je Inženjerske komore Srbije, poseduje licencu odgovornog planera.

kontakt telefon: 062/886-0173
e-mail: ivana.stefanovic@mgsi.gov.rs