Prijatelji sajta

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Licence IKS

Izdavanje licenci za oblast prostornog i urbanističkog planiranja reguliše Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14):

  • Izradom prostornih, odnosno urbanističkih planova rukovodi odgovorni planer, odnosno odgovorni urbanista.

ODGOVORNI PLANER može biti lice sa stečenim visokim obrazovanjem na akademskim studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije) odnosno lice sa visokom stručnom spremom i najmanje pet godina radnog iskustva, koje ima stručne rezultate na izradi dokumenata prostornog planiranja i odgovarajuću licencu izdatu u skladu sa ovim zakonom. Pod odgovarajućim stručnim rezultatima smatraju se rezultati ostvareni na rukovođenju, izradi ili saradnji na izradi najmanje dva dokumenta prostornog planiranja.

ODGOVORNI URBANISTA može biti lice sa stečenim visokim obrazovanjem odgovarajuće struke, na akademskim studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije) odnosno lice sa visokom školskom spremom odgovarajuće struke i najmanje pet godina odgovarajućeg radnog iskustva, koje ima stručne rezultate na izradi dokumenata urbanističkog planiranja i odgovarajuću licencu izdatu u skladu sa ovim zakonom. Pod odgovarajućim stručnim rezultatima smatraju se rezultati ostvareni na rukovođenju, izradi ili saradnji na izradi najmanje dva dokumenta urbanističkog planiranja.

Licencu za odgovornog urbanistu i odgovornog planera izdaje Inženjerska komora Srbije u skladu sa zakonom. Izdatu licencu Inženjerska komora Srbije će rešenjem oduzeti, ako utvrdi da ovlašćeno lice nesavesno i nestručno obavlja poslove za koje mu je licenca izdata.

VRSTE LICENCI koje mogu dobiti prostorni planeri:

100 – Odgovorni planer

201 – Odgovorni urbanista za rukovođenje izradom urbanističkih planova

Osnovni USLOVI ZA DOBIJANJE LICENCE su:

  • odgovarajuće obrazovanje,
  • odgovarajuće radno iskustvo (za planere i urbaniste 5 godina),
  • položen odgovarajući stručni ispit,
  • stručni rezultati (izrađeni prostorni odnosno urbanistički planovi),
  • preporuka najmanje dva lica kojima je izdata odgovarajuća licenca, ili preporuka Inženjerske komore Srbije na predlog nadležnog organa matične sekcije.

 

Uslove i postupak za izdavanje i oduzimanje licenci bliže propisuje Pravilnik o polaganju stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti i o izdavanju i oduzimanju licence za odgovornog urbanistu, projektanta, izvođača radova i odgovornog planera („Službeni glasnik RS“, br. 27/15 i 92/15).

 

Detaljno o POSTUPKU ZA IZDAVANJE LICENCI možete videti na sajtu Inženjerske komore Srbije:

http://www.ingkomora.org.rs/licence/?id=lic0000