Prijatelji sajta

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Stručni ispiti

Polaganje STRUČNIH ISPITA iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja reguliše Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14), odnosno Pravilnik o polaganju stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti i o izdavanju i oduzimanju licence za odgovornog urbanistu, projektanta, izvođača radova i odgovornog planera („Službeni glasnik RS“, br. 27/15 i 92/15):

Stručni ispit koji je uslov za obavljanje poslova u oblasti prostornog planiranja i dobijanje licence odgovornog planera, polažu lica sa završenim geografskim fakultetom – smer prostorno planiranje, arhitektonskim, građevinskim, saobraćajnim ili šumarskim fakultetom – smer pejzažne arhitekture i drugim tehničkim fakultetom, koji imaju najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima izrade prostornih planova.

Stručni ispit koji je uslov za obavljanje poslova u oblasti urbanističkog planiranja i dobijanje licence odgovornog urbaniste, polažu lica sa završenim arhitektonskim fakultetom, geografskim fakultetom – smer prostorno planiranje, građevinskim, saobraćajnim ili šumarskim fakultetom – smer pejzažne arhitekture i drugim tehničkim fakultetom, koji imaju najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima izrade prostornih, odnosno urbanističkih planova i stručne rezultate u obavljanju tih poslova.

Stručni ispit polaže se po programu propisanom pravilnikom i sastoji se iz opšteg i posebnog dela.

Opšti deo stručnog ispita obuhvata proveru poznavanja osnova ustavnog uređenja, radnih odnosa i opšteg upravnog postupka.

Posebni deo stručnog ispita za prostornog planera i urbanistu obuhvata:

  1. odbranu stručnog rada u oblasti prostornog planiranja – za prostornog planera, odnosno u oblasti urbanističkog planiranja – za urbanistu,
  2. proveru poznavanja zakona i drugih propisa, kao i standarda i normativa koji se odnose na prostorno i urbanističko planiranje i izradu planskih dokumenata, kao i zakona i drugih propisa kojima su uređena pitanja zaštite životne sredine, zaštite i korišćenja prirodnih i kulturnih dobara i korišćenje građevinskog zemljišta.

Stručni rad za polaganje stručnog ispita, za prostornog planera i urbanistu, je dokumentacija koju je kandidat izradio u okviru poslova koje je obavljao, odnosno u čijoj izradi je učestvovao ili koju je izradio po temi zadatoj od strane komisije, i to:

  1. za prostornog planera – prostorni plan;
  2. za urbanistu – urbanistički plan.

Odbrana stručnog rada je prezentacija, objašnjenje i stručno obrazlaganje metodoloških, tehničkih i drugih planerskih rešenja sadržanih u planskim dokumentima, koji su bili predmet stručnog rada.

 

Detaljni podaci o POLAGANJU STRUČNIH ISPITA (sadržaj, rokovi, način polaganja, literatura, sastav komisija za polaganje i sl.) mogu se pronaći na sajtu Inženjerske komore Srbije:

http://www.ingkomora.org.rs/strucniispiti/