Prijatelji sajta

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Zakoni

Zakon o planiranju i izgradnji

“Sl.glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14 i 83/18

Zakon o Prostornom planu Republike Srbije

“Sl.glasnik RS”, br. 88/10

Zakon o opštem upravnom postupku

“Sl. list SRJ”, 33/97 i 31/01 i “Sl.glasnik RS”, br. 30/10

Zakon o opštem upravnom postupku (primenjuje se od 01.06.2017. godine, izuzev odredaba čl. 9., 103. i 207. ovog zakona koje počinju da se primenjuju istekom 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona)

“Sl.glasnik RS”, br. 18/16

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

“Sl.glasnik RS”, br. 62/06, 65/08-dr. zakon, 41/09 i 112/15

Zakon o šumama

“Sl.glasnik RS”, br. 30/10, 93/12 i 89/15

Zakon o vodama

“Sl.glasnik RS”, br. 30/10, 93/2012 i 101/16

Zakon o vodama

“Sl. glasnik RS”, br. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96 i 101/2005 – dr. zakon (stari zakon koji je prestao da vazi, osim čl. 81. do 96.)

Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima

“Sl.glasnik RS”, br. 101/15

Zakon o javnim skijalištima

“Sl.glasnik RS”, br. 46/06

Zakon o javnim putevima

“Sl.glasnik RS”, br. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 i 104/13

Zakon o železnici

“Sl.glasnik RS”, br. 45/13 i 91/15

Zakon o vazdušnom saobraćaju

“Sl. glasnik RS”, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 i 66/2015 – drugi zakon.

Zakon o sistemima veza

“Sl.glasnik RS”, br. 38/91, 41/91-ispravka, 53/93, 67/93, 48/94, 20/97 i 44/03-dr. zakoni

Zakon o energetici

“Sl.glasnik RS”, br. 154/14

Zakon o zaštiti prirode

“Sl.glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 i 14/16

Zakon o kulturnim dobrima

“Sl.glasnik RS”, br. 71/94, 52/11 i 99/11

Zakon o zaštiti životne sredine

“Sl. glasnik RS”, br. 135/04 , 36/09 , 36/09-dr. zakon, 72/09-dr. zakon, 43/11-US i 14/16

Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu

“Sl.glasnik RS”, br. 135/04, 36/09

Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

“Sl.glasnik RS”, br. 135/04, 88/10

Zakon o odbrani

“Sl.glasnik RS”, br. 116/07, 88/09, 88/09drugi zakon, 104/09 – drugi zakon i 10/15

Zakon o vanrednim situacijama

“Sl. glasnik RS”, br. 111/09, 92/11 i 93/12

Zakon o zaštiti od požara

“Sl. glasnik RS”, br. 111/09 i 20/15

Zakon o lokalnoj samoupravi

“Sl.glasnik RS”, br. 129/07, 83/14 – drugi zakon i 101/16 – drugi zakon

Zakon o regionalnom razvoju

“Sl.glasnik RS”, br. 51/09, 30/10 i 89/15 – drugi zakon

Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju

“Sl.glasnik RS”, br. 41/09 i 101/16

Zakon o državnom premeru i katastru

“Sl.glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-US, 96/15

Zakon o nacionalnim parkovima

“Službeni glasnik RS”, 84/2015

Zakon o ozakonjenju objekata

“Službeni glasnik RS”, 96/2015

Zakon o zaštiti zemljišta

“Službeni glasnik RS”, 112/2015

Zakon o eksproprijaciji

“Službeni glasnik RS”, 53/95 i 20/2009

Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa

“Službeni list SFRJ”, 6/80 i 36/90 i “Službeni list SRJ”, 29/96

Zakon o javnoj svojini

“Službeni glasnik RS”, 72/2011, 88/2013 i 105/2014

Zakon o inspekcijskom nadzoru

“Službeni glasnik RS”, 36/2015

Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama

“Službeni glasnik RS”, 88/2011