Prijatelji sajta

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Zakoni

Zakon o planiranju i izgradnji

„Službeni glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon, 9/2020 i 52/2021

 

Zakon o Prostornom planu Republike Srbije

“Sl.glasnik RS”, br. 88/10

 

Zakon o opštem upravnom postupku (primenjuje se od 01.06.2017. godine, izuzev odredaba čl. 9., 103. i 207. ovog zakona koje počinju da se primenjuju istekom 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona)

“Sl. glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

“Sl. glasnik RS”, br. 62/06, 65/08-dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18 – dr. zakon 

Zakon o šumama

“Sl. glasnik RS”, br. 30/10, 93/12, 89/15 i 95/18 – dr. zakon

Zakon o vodama

“Sl. glasnik RS”, br. 30/10, 93/2012, 101/16, 95/18 i 95/18 – dr. zakon

Zakon o vodama

“Sl. glasnik RS”, br. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96 i 101/2005 – dr. zakon (stari zakon koji je prestao da vazi, osim čl. 81. do 96.)

Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima

“Sl. glasnik RS”, br. 101/15, 95/18 – dr. zakon i 40/21

Zakon o javnim skijalištima

“Sl. glasnik RS”, br. 46/06

Zakon o javnim putevima

“Sl. glasnik RS”, br. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 i 104/13

Zakon o železnici

“Sl. glasnik RS”, br. 41/18

Zakon o vazdušnom saobraćaju

“Sl. glasnik RS”, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/2015 – drugi zakon, 83/18 i 9/20

Zakon o sistemima veza

“Sl. glasnik RS”, br. 38/91, 41/91-ispravka, 53/93, 67/93, 48/94, 20/97 i 44/03-dr. zakoni

Zakon o energetici

“Sl. glasnik RS”, br. 145/14, 95/2018 – dr. zakon i 40/2021

Zakon o zaštiti prirode

“Sl. glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10, 14/16, 95/18 – dr. zakon i 71/2021

Zakon o kulturnim dobrima

“Sl. glasnik RS”, br. 71/94, 52/11, 99/11 i 6/20 – dr. zakon

Zakon o zaštiti životne sredine

“Sl. glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon, 43/11 – odluka US, 14/16, 76/18, 95/18 – dr. zakon i 95/18 – dr. zakon

Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu

“Sl. glasnik RS”, br. 135/04, 36/09

Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

“Sl. glasnik RS”, br. 135/04, 88/10

Zakon o odbrani

“Sl. glasnik RS”, br. 116/07, 88/09, 88/09dr. zakon, 104/09 – dr. zakon, 10/15 i 36/18

Zakon o vanrednim situacijama

“Sl. glasnik RS”, br. 111/09, 92/11 i 93/12

Zakon o zaštiti od požara

“Sl. glasnik RS”, br. 111/09, 20/15, 87/18 i 87/18 – dr. zakoni

Zakon o lokalnoj samoupravi

“Sl. glasnik RS”, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 – dr. zakon i 47/2018

Zakon o regionalnom razvoju

“Sl. glasnik RS”, br. 51/09, 30/10 i 89/15 – drugi zakon

Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju

“Sl. glasnik RS”, br. 41/09, 101/16 i 67/21 – dr. zakon

Zakon o državnom premeru i katastru

“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – odluka US, 96/15, 47/17 – autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/2018 – dr. zakon i 9/2020 – dr. zakon

Zakon o nacionalnim parkovima

“Sl. glasnik RS”, 84/15 i 95/18 – dr. zakon

Zakon o ozakonjenju objekata

“Sl. glasnik RS”, 96/2015, 83/18 i 81/20 – odluka US

Zakon o zaštiti zemljišta

“Sl. glasnik RS”, 112/2015

Zakon o eksproprijaciji

“Sl. glasnik RS”, 53/95, 20/2009, 55/13 – odluka US i 106/16 – autentično tumačenje

Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa

“Službeni list SFRJ”, 6/80 i 36/90 i “Službeni list SRJ”, 29/96

Zakon o javnoj svojini

“Sl. glasnik RS”, 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – dr. zakon, 108/16, 113/17, 95/18 i 153/20

Zakon o inspekcijskom nadzoru

“Sl. glasnik RS”, 36/15, 44/18 – dr. zakon i 95/18

Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama

“Službeni glasnik RS”, 88/11, 15/16 i 104/16