Prijatelji sajta

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Posebna izdanja APPS

 

STRUKA U POKRETU, TRAG U VREMENU: ANSWERS

Ur. Dr Zoran Radosavljević, Dr Velimir Šećerov

Beograd, 2017.

203 str. – tiraž 300
71(497.11)(082)

71/72.071.1(497.11)”19/20”:929(047.53)
ISBN 978-86-87857-05-6
COBISS.SR-ID 247248396

 Struka-u-pokretu-trag-u-vremenu

Arh. NIKOLA DOBROVIĆ: OSNOVI POTENCIJALNOG PROSTORNOG PLANIRANJA

Priredio Dr Zoran Radosavljević

Beograd, 2017.

77 str. – tiraž 300
711

ISBN 978-86-87857-06-3

 Osnovi-potencijalnog-prostornog-planiranja

STRATEŠKO PLANIRANJE GRADA

Dr Velimir Šećerov

Beograd, 2012.

256 str. – tiraž 300
711.4
911.375
ISBN 978-86-6283-004-3 (GF)
COBISS.SR-ID 196604428

 

 STRATEŠKO PLANIRANJE GRADA

UVOĐENJE ZAINTERESOVANE JAVNOSTI U POSTUPAK STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
– PRIRUČNIK –

Dr Dejan Filipović
Dr Siniša Vukičević

Beograd, decembar 2011.

136 str. – tiraž 300
502/504:711(035)
351.77(497.11)(035)
ISBN 978-86-87857-04-09
COBISS.SR-ID 188057868

 

 UVOĐENJE ZAINTERESOVANE JAVNOSTI U POSTUPAK STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU - PRIRUČNIK