Prijatelji sajta

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Posebna izdanja APPS

UVOĐENJE ZAINTERESOVANE JAVNOSTI U POSTUPAK STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
– PRIRUČNIK –

Dr Dejan Filipović
Dr Siniša Vukičević

Beograd, decembar 2011.

136 str. – tiraž 300
502/504:711(035)
351.77(497.11)(035)
ISBN 978-86-87857-04-09
COBISS.SR-ID 188057868

STRATEŠKO PLANIRANJE GRADA

Dr Velimir Šećerov

Beograd, 2012.

256 str. – tiraž 300
711.4
911.375
ISBN 978-86-6283-004-3 (GF)
COBISS.SR-ID 196604428

STRATEŠKO PLANIRANJE GRADA