Пријатељи сајта

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu


ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ ДОКУМЕНАТА ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА

На основу члана 201. став 5. тачка 5) Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је донело Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања.

Правилник је објављен у “Службеном гласнику РС”, бр. 64/2015 од 20. јула 2015. године и ступа на снагу 28. јула 2015. године.

Правилник [pdf]

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА

На основу члана 201. став 5. тачка 6) Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је донело Правилник о условима и критеријумима за суфинансирање израде планских докумената.

Правилник је објављен у “Службеном гласнику РС”, бр. 48/2015 од 2. јуна 2015. године и ступио је на снагу 3. јуна 2015. године.

Правилник [pdf]

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РАДА КОМИСИЈЕ ЗА СТРУЧНУ КОНТРОЛУ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА, КОМИСИЈЕ ЗА КОНТРОЛУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА И КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

На основу члана 201. став 5. тачка 7) Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је донело Правилник о условима и начину рада Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената и Комисије за планове јединице локалне самоуправе.

Правилник је објављен у “Службеном гласнику РС”, бр. 55/2015 од 25. јуна 2015. године и ступио је на снагу 26. јуна 2015. године.

Правилник [pdf]

4. РАДИОНИЦА ‘’КА КЛАСИФИКАЦИЈИ И СТАНДАРДИЗАЦИЈИ НАМЕНА ЗЕМЉИШТА И ПЛАНСКИХ СИМБОЛА’’

Представници АППС присуствовали су 4. радионици ’Ка класификацији и стандардизацији намена земљишта и планских симбола’’ коју су организовали Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и GIZ/Ambero-ICON у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина.

Радионица је одржана дана 8. јула 2015. године у просторијама СКГО у Београду, Македонска 22/VIII.

Програм Радионице [pdf]

3. РАДИОНИЦА ‘’КА КЛАСИФИКАЦИЈИ И СТАНДАРДИЗАЦИЈИ НАМЕНА ЗЕМЉИШТА И ПЛАНСКИХ СИМБОЛА’’

Представници АППС присуствовали су 3. радионици ’Ка класификацији и стандардизацији намена земљишта и планских симбола’’ коју су организовали Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и GIZ/Ambero-ICON у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина.

Радионица је одржана дана 17. јуна 2015. године у просторијама СКГО у Београду, Македонска 22/VIII.

Програм Радионице можете погледати [pdf]