Пријатељи сајта

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu


Позив за исказивање заинтересованости градова и општина за учешће у реализацији пилот пројеката урбане комасације

У циљу успешне примене инструмента урбане комасације у Србији, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре позива заинтересоване локалне самоуправе у Србији да учествују у реализацији пилот пројеката на тему увођења и практичног спровођења урбане комасације у сарадњи са пројектом ГИЗ-а “Унапређење управљања земљиштем на локалном нивоу у Републици Србији ИИИ” и уз подршку Сталне конференције градова и општина.

Предвиђено је да пројекат ГИЗ-а пружи подршку реализацији пилот пројеката у до пет градова и општина у Србији.

 

Више информација на http://www.skgo.org/reports/details/1887

 

Извор: СТАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА

ПРИЗНАЊЕ ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ НА 25. МЕЂУНАРОДНОМ САЛОНУ УРБАНИЗМА

Жири и Савет 25. Међународног салона урбанизма, који представља традиционалну међународну годишњу манифестацију и смотру најзначајнијих актуелних остварења у области просторног и урбанистичког планирања, урбанистичког пројектовања и реализацијa, дана 8. новембра 2016. године у Галерији ”Лазар Возаревић” у Сремској Митровици, доделили су ПРИЗНАЊЕ Географском факултету Универзитета у Београду и ЈУГИНУС-у у категорији ”Регионални просторни планови и планови подручја посебне намене” за  ПРОГРАМ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ЗА ПОДРУЧЈЕ ПОДУНАВСКОГ И БРАНИЧЕВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА.

Више на овом линку.

ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Уважене колегинице и колеге,

Чланови Асоцијације просторних планера Србије,

У току је гласање за избор чланова Скупштине Инжењерске коморе Србије.

Овим путем позивамо вас да подржите предлоге кандидата за избор чланова Матичне секције планера које је усвојио Управни одбор Асоцијације, и то:

 

Територија регионалног центра Београд:

  1. Мирослав (Перо) Марић, лиценца ИКС бр. 100013109 (редни број 3), и
  2. Драгослав (Васиљка) Павловић, лиценца ИКС бр. 10000803 (редни број 5)

 

Територија регионалних центара Војводине

  1. Драгана (Д.) Дунчић, лиценца ИКС бр. 100004103 (редни број 7)

 

Територија регионалних центара преосталог дела Србије:

  1. Дејан (Стеван) Ђорђевић, лиценца ИКС бр. 100010807 (редни број 15)

 

 

Управи одбор АППС

ЕКОЛОШКА КОНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ „СМЕДЕРЕВО ЕКОЛОШКИ ГРАД“

Локални еколошки покрет из Смедерева и Универзитет у Београду – Географски факултет организују II еколошку конференцију са међународним учешћем „СМЕДЕРЕВО ЕКОЛОШКИ ГРАД“, 25. и 26. новембар 2016., Регионални центар – Смедерево.

Више видети на следећем линку.

Правилник о стандардизацији класификације намена земљишта и планских ознака у просторним и урбанистичким плановима који се доносе на локалном нивоу

Као један од резултата сарадње између пројекта GIZ/AMBERO-ICON и партнера са националног и локалног нивоа у Србији представљен је нацрт Подзаконског акта о стандардизацији класификације намена земљишта и планских ознака у просторним и урбанистичким плановима који се доносе на локалном нивоу, који можете преузети на следећим линковима:

Део I – класификација намена земљишта
Део II – планске ознаке

АППС позива чланове, као и друге заинтересоване да се информишу о наведеном документу и да најкасније до 10. октобра 2016. године на e-mail office@apps.org.rs доставе своје сугестије, коментаре, примедбе и сл. које ће бити упућене Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфрастуктуре на даље усаглашавање.

ОДРЖАНА X РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ

Десетa редовнa седницa Скупштине Асоцијaције просторних плaнерa Србије одржaнa је у петaк, 03. јунa 2016. године у хотелу ”Србијa” у Вршцу.

Скупштини је присуствовaло 69 члaновa Асоцијaције, гости из инострaнствa и предстaвници Секције студенaтa просторног плaнирaњa Геогрaфског фaкултетa Универзитетa у Беогрaду.

Седницом Скупштине председaвaо је мр Зорaн Рaдосaвљевић, председник АППС, a зa члaнове Рaдног председништвa изaбрaни су Дрaгослaв Пaвловић, зaменик председникa АППС и мр Дејaн С. Ђорђевић, члaн УО АППС.

Једноглaсно су усвојени Зaписник сa Девете (редовне) Скупштине АППС одржaне 17. aприлa 2015. године у ”ЕКО-центру” нa Пaлићу-Суботицa, Извештaј о рaду УО АППС зa период aприл 2015 – мaј 2016. године, кaо и Плaн и Прогрaм рaдa АППС зa период јун 2016 – јун 2017. године.

Зaкључено је дa су у претходној години оствaрени позитивни резултaти, те је Упрaвном одбору дaтa пунa подршкa зa дaљи рaд. Укaзaно је нa вaжну улогу Асоцијaције у подстицaњу дебaте о aктуелним просторним и урбaним темaмa и окупљaњу aктерa просторног и урбaног рaзвојa, кaо и нa све веће поштовaње и поверење које Асоцијaцији укaзују колеге из Србије и регионa.

Донетa је одлукa о пријему нових члaновa АППС, и то: Милицa Ружић, дипл. пр. плaнер; мр Ђорђе Чолaковић, дипл. пр. плaнер; мср Мaријa Белиј, дипл. геогрaф; Проф. др Урош Рaдосaвљевић, дипл. инж. aрх; Тијaнa Ђорђевић, дипл. пр. плaнер; Мaријa Пaвловић, дипл. пр. плaнер; Доц. др Сaњa Мaнојловић, дипл. геогрaф и Доц. др Ивaнa Цaревић, дипл. геолог, кaо и одлукa о висини члaнaрине зa 2016. годину у износу од 1.000,00 динaрa.

Презентовaнa је и подржaнa Иницијaтивa јaвних урбaнистичких и других предузећa и институцијa зa унaпређење стaњa у домену стручног оргaнизовaњa зa обaвљaње пословa просторног и урбaнистичког плaнирaњa. Истaкнутa је потребa дa се у предстојећем периоду нa aдеквaтaн нaчин обезбеде њихов сигурaн прaвни и финaнсијски стaтус. Иницијативу можете погледати и преузети овде

Секцији студенaтa просторног плaнирaњa Геогрaфског фaкултетa Универзитетa у Беогрaду којa је Скупштини АППС презентовaлa своје циљеве и aктивности дaтa је пунa подршкa зa деловaње, уз могућност учешћa у рaду УО Асоцијaције путем делегирaног предстaвникa Секције студенaтa.

Дигитални централни регистар планских докумената Србије је пуштен у рад

Дигитални централни регистар планских докумената Србије који омогућава доступност свих просторних и урбанистичких планова путем интернета свим грађанима је пуштен у рад 26. маја 2016. године.

Централни регистар планских докумената је значајан део информационог система државних органа, популарно е-управа и омогућава грађанима, пројектантима и инвеститорима тренутни увид у урбанистичке и просторне планове за читаву територију Србије путем јавног интернет портала.

На представљању регистра речено је да потпуни увид у регистар обезбеђује квалитетнији и бржи развој и реализацију инвестиција на читавој територији Србије, без обзира на то да ли се ради о градовима, развијеним или општинама у развоју.

“Један од главних постигнутих циљева пројекта је да се планска акта и остали документи формирају, размењују, архивирају и објављују у електронском облику”, рекао је директор развоја у компанији ОСА Рачунарски инжењеринг Борис Дамјановић.

Регистар који је имплементиран у оквиру Републичког геодетског завода уз подршку USAID Пројекта за боље услове пословања и компанију ОСА Рачунарски инжењеринг, функционише од 17. децембра 2015, а до сада је унето око 300 просторних и урбанистичких планова који су доступни и претраживи на интернет страници www.crpd.gov.rs.

(вест преузета са http://www.arh.bg.ac.rs)

VI Научно-стручни скуп са међународним учешћем ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА: У СУСРЕТ ЕВРОПСКИМ ИНТЕГРАЦИЈАМА, Вршац, 02. – 04. јун 2016. – III обавештење

Асоцијација просторних планера Србије и Универзитет у Београду – Географски факултет, организују шести научно-стручни скуп са међународним учешћем “ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА – У СУСРЕТ ЕВРОПСКИМ ИНТЕГРАЦИЈАМА“, Вршац, 2. – 4. јун 2016. године.

Велики број домаћих и експерата из иностранства (Аустрије, Бугарске, Румуније, Мађарске, Немачке, Словеније, Хрватске, Црне Горе, Босне и Херцеговине и др.)., научника, представника локалних самоуправа, покрајинске и републичке власти, презентоваће радове и практична искуства, у намери да закључци скупа представе квалитетан основ за унапређење и развој домаће науке и праксе и значајан допринос управљачким структурама на свим нивоима власти, нарочито носиоцима власти на локалном нивоу у решавању проблема са којима се суочавају.

Имајући у виду актуелност скупа, позивамо Вас да својим присуством подржите скуп, и да са својим сарадницима активно учествујете у раду скупа.

Надамо се да ћете наћи времена за ову активност и на тај начин допринети успешном раду скупа и формирању квалитетних закључака који ће омогућити даљу афирмацију и унапређење планирања и уређења локалне самоуправе.

 

III обавештење са списком радова по секцијама (pdf)

II обавештење са програмом рада скупа (pdf)

 

Смештај учесника предвиђен је у хотелу “Србија“ – www.hotelsrbija.rs

Резервација смештаја: тел:+381 (0) 13 834 170, e-mail: office@hotelsrbija.rs

 

 

Пријава и информације: Асоцијација просторних планера Србије, Студентски трг 3/III, 11000 Београд

Тел: 011/2637-421 фаx: 011/2182-889

Мср Мирослав Марић 063/598-929, e-mail: misamaric@apps.org.rs

X (РЕДОВНА) СКУПШТИНА АСОЦИЈАЦИЈЕ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ

Уваженe колегинице и колеге,

чланови Асоцијације просторних планера Србије,

 

Позивамо вас на X (редовну) Скупштину Асоцијације просторних планера Србије која ће се одржати у петак, 03. јуна 2016. године у хотелу ”Србија” у Вршцу, са почетком у 17.30 сати.

 

Материјал за седницу Скупштине можете преузети овде

 

Очекујемо вас и радујемо се вашем доласку!

VI Научно-стручни скуп са међународним учешћем ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА: У СУСРЕТ ЕВРОПСКИМ ИНТЕГРАЦИЈАМА, Вршац, 02. – 04. јун 2016. – II obaveštenje

Асоцијација просторних планера Србије и Универзитет у Београду – Географски факултет, организују шести научно-стручни скуп са међународним учешћем “ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА – У СУСРЕТ ЕВРОПСКИМ ИНТЕГРАЦИЈАМА“, Вршац, 2. – 4. јун 2016. године.

Велики број домаћих и експерата из иностранства (Аустрије, Бугарске, Румуније, Мађарске, Немачке, Словеније, Хрватске, Црне Горе, Босне и Херцеговине и др.)., научника, представника локалних самоуправа, покрајинске и републичке власти, презентоваће радове и практична искуства, у намери да закључци скупа представе квалитетан основ за унапређење и развој домаће науке и праксе и значајан допринос управљачким структурама на свим нивоима власти, нарочито носиоцима власти на локалном нивоу у решавању проблема са којима се суочавају.

Имајући у виду актуелност скупа, позивамо Вас да својим присуством подржите скуп, и да са својим сарадницима активно учествујете у раду скупа.

Надамо се да ћете наћи времена за ову активност и на тај начин допринети успешном раду скупа и формирању квалитетних закључака који ће омогућити даљу афирмацију и унапређење планирања и уређења локалне самоуправе.

 

II обавештење са програмом рада скупа (pdf)

 

Смештај учесника предвиђен је у хотелу “Србија“ – www.hotelsrbija.rs

Резервација смештаја: тел:+381 (0) 13 834 170, e-mail: office@hotelsrbija.rs

 

Котизације за учешће на скупу износе:

8.000,00 РСД (за три и више учесника 6.500,00 РСД по учеснику), 5.000,00 РСД за студенте са штампаним радом (по раду).

Котизацију обезбеђује присуство радном делу скупа, Зборник радова “Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља”, сертификат, пратећи и промотивни материјал и др.

Рок за уплату котизације: за учеснике са радом 20.05.2016., за остале учеснике 27.05.2016.

Котизацију уплатити на жиро рачун Асоцијације просторних планера Србије бр. 205-23486-52.

Потврду о уплаћеној котизацији приложити приликом регистрације на скупу.

Учесници без рада могу извршити уплату на скупу уз претходну најаву организаторима.

 

Пријава и информације: Асоцијација просторних планера Србије, Студентски трг 3/III, 11000 Београд

Тел: 011/2637-421 фаx: 011/2182-889

Мср Мирослав Марић 063/598-929, e-mail: misamaric@apps.org.rs