Пријатељи сајта

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Архива

Извештај о пројекту “Увођење интересних група и јавности у поступак вредновања при изради СПУ на животну средину”

Дана 12.08.2011. у просторијама Министарства животне средине, рударства и просторног планирања потписан је уговор између Министраства и Асоцијације просторних планера Србије о суфинансирању пројекта из области заштите животне средине.

Уговор се односи на суфинансирање пројекта „Увођење интересних група и јавности у поступак вредновања при изради Стратешких процена утицаја на животну средину“ (израда Приручника). Овај пројекат има за циљ да анализира досадашња искуства Републике Србије у интеграцији интересних група и јавности у процесу израде Стратешке процене утицаја на животну средину, као и искуства земаља ЕУ (пре свега Републике Ирске), и да предложи низ мера и смерница како би се споменути поступак интеграције могао методолошки и технолошки унапредити. Методолошко унапређење, у постојећим законским оквирима, подразумева утврђивање савремених метода и техника за побољшање интеграције јавности у процес вредновања, чиме се јавност активно уводи у процес планирања и одлучивања. На тај начин ће се обезбедити већа транспарентност процеса израде Стратешке процене утицаја, повећање степена демократичности процеса и повећање нивоа свести о значају очувања и заштите животне средине генерално.

Технолошко унапређење подразумева утврђивање савремених технолошких решења у спровођењеу утврђене методологије. Пре свега увођење ГИС оријентисаних вишекритеријумских анализа у структурисању система вредновања и увођењу вредности процене јавности о значају елемената животне средине (према ДПСИР методологији) у процес вредновања.

Носилац израде пројекта је Асоцијација просторних планера Србије, временски оквир трајања пројекта је 5 месеци, с почетком 01.07.2011 и завршетком 01.12.2011.

Циљне групе којима је пројекат намењен:

 • Све институције окарактерисане као „Органи надлежни за припрему планова и програма“ као и „носиоци израде Извештаја о стратешкој процени“ према Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину;
 • Органи надлежни за спровођење Стратешке процене утицаја, на државном и локалном нивоу;
 • Студенти редовних и мастер студија, као и докторанти, чија је област научног интересовања везана за област заштите животне средине, просторног и урбанистичког планирања;
 • Интересне групе и невладине организације које теже да се активно укључе у процес израде Стратешке процене и очувања животне средине генерално;

Јавност у целости која жели бити активно укључена у процес израде и одлучивању о Стратешкој процени утицаја одређеног Плана/програма/пројекта.

Завршен је пројекат “Увођење интересних група и јавности у поступак вредновања при изради СПУ на животну средину”

Резултат пројекта је приручник “UVOĐENJE ZAINTERESOVANE JAVNOSTI U POSTUPAK STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU”

Прва званична посета колега из СРЛ-а

ПРВА ЗВАНИЧНА ПОСЕТА КОЛЕГА ИЗ НЕМАЧКЕ НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ ЗА УРБАНИСТИЧКО, РЕГИОНАЛНО И ЛОКАЛНО ПЛАНИРАЊЕ – СРЛ

У току тродневне званичне посете биће размењена искуства и дискутоване препоруке о могућностима унапређења рада Асоцијације просторних планера Србије као и могућим правцима будуће сарадње ове две асоцијације.

Поред радних састанака ширег председништва Асоцијације и представника СРЛ, радном делу посете присутвоваће руководиоци и представници релевантних институција и дугогодишњи партнери Асоцијације просторних планера – Географски факултет Универзитета у Београду, Републичка агенција за просторно планирање, Урбанистички завод града Београда и др. Планирана је и посета Министарству природних ресурса, рударства и просторног планирања.

Ова посета је прва такве врсте од оснивања Асоцијације просторних планера Србије и од изузетног је значаја за промовисање Асоцијације у међународним оквирима.

Слике могу да се преузму са http://www.gef.bg.ac.rs/galerija/poseta-nemacke-nacionalne-asocijacije-za-urbanisticko-regionalno-i-lokalno-planiranje-srl/

Округли сто “КОНВЕРЗИЈА ВОЈНИХ НЕПОКРЕТНОСТИ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ”

Обавештавамо Вас да ће се у петак, 16. марта 2012, са почетком у 16:30х у хотелу “Палисад” одржати и округли сто у оквиру скупа “Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља”.

Тема округлог стола је “КОНВЕРЗИЈА ВОЈНИХ НЕПОКРЕТНОСТИ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ”.

Модератори округлог стола биће:

 1. пуковник др Горан Димић, дипл. инж. грађ. – Начелник Управе за инфраструктуру СМР МО
 2. мр Ненад Крчум, дипл. просторни планер – директор Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште – Смедерево

Уводничари:

 1. пуковник др Горан Димић, дипл. инж. грађ. – Начелник Управе за инфраструктуру СМР МО
 2. Снежана Радовић, дипл. правник – Начелник одељења за управљање непокретностима и
 3. мајор Срђан Котур, дипл. инж. геод. – референт за геодетске и катастарске послове Одељења за припрему непокретности по Мастер плану.

Учесници ће имати могућност да питања поставе и за време округлог стола.

Одржана Конститутивна седница Управног и Надзорног одбора Асоцијације просторних планера Србије

Прва (конститутивна) седница Управног и Надзорног одбора Асоцијације просторних планера Србије одржана је 11. јула 2014. године у просторијама Географског факултета Универзитета у Београду.

На седници су верификовани мандати новог руководства Асоцијације (за период 2014-2017.) изабраног на Скупштини Асоцијације одржаној 4. априла 2014. године на Златибору и конституисани су органи АППС (Управни одбор и Надзорни одбор).

Изабрани су заменик председника Асоцијације (Драгослав Павловић, дипл. пр. планер), секретар Управног одбора (Душан Момчиловић, дипл. инж. арх.) и председник Надзорног одбора (др Милица Максић, дипл. инж. арх.).

Утврђене су приоритетне активности УО и НО до краја 2014. године и формиране радне групе за реализацију истих (припрема новог Wеб сите; мапирање потенцијала/ресурса АППС; међународна сарадња и др.).

Разматране су и друге планиране активности: иницијатива за формирање Савета струковних организација; потреба иновирања општих аката АППС; припрема осмог научно-стручног скупа са међународним учешћем “Планска и нормативна заштита простора и животне средине” који ће се одржати 2015. године на Палићу; унапређење визуелног идентитета Асоцијације и др.

Слике могу да се преузму са http://www.apps.org.rs/noname-1.html

Примeдбe, прeдлoзи и сугeстиje нa Нaцрт Зaкoнa o измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи

Обавештавамо чланове Асоцијације просторних планера Србије да је 20. августа 2014. године завршена јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи.

Примедбе, предлози и сугестије на Нацрт закона које је Асоцијација доставила Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре могу се погледати овде.

Захваљујемо се свим својим члановима који су активно учествовали у јавној расправи.

Управни одбор

Асоцијације просторних планера Србије

Слике могу да се преузму са   http://www.apps.org.rs/noname-2.html

Aсoциjaциja oдрeдилa прeдстaвникe зa изрaду пoдзaкoнских aкaтa

На позив Републичке агенције за просторно планирање, Асоцијација просторних планера Србије делегирала је своје представнике који це учествовати у припреми подзаконских аката прописаних актуелном Изменом и допуном Закона о планирању и изградњи. Предлог Асоцијације може се погледати овде.

23. Међународни салон урбанизма

23. Међународни салон урбанизмаЖири и Савет  23. Међународног салона урбанизма, који представља традиционалну међународну годишњу манифестацију и смотру најзначајнијих, актуелних остварења у области просторног и урбанистичког планирања, урбанистичког пројектовања и реализације, дана 07. новембра 2014. године у холу Југословенског драмског позоришта у Београду, доделили су Асоцијацији просторних планера Србије и Географском факултету Универзитета у Београду III НАГРАДУ у категорији ”Публикације” за Зборник радова “Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља – УПРАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТЕМ”.

 

Извештај Жирија можете погледати и преузети ОВДЕ

Радионица “Урбана лабораторија”

Представници АППС присуствовали радионици у циклусу “Урбана лабораторија” на тему “Интегрални приступ у планирању урбаног развоја у Србији – допринос даљем приближавању Србије Европској Унији“

Програм Радионице можете погледати овде.

Више на http://www.urbanlandmanagement.rs/en/news-and-events-2014/integrated-urban-development-strategies-serbian-cities-urban-laboratory/

Асоцијацији просторних планера Србије додељена захвалница

Студијско путовање у Бон и Дизелдорф

У периоду од 07. до 10. децембра 2014. године позвани представници Асоцијације просторних планера Србије и Географског факултета Универзитета у Београду посетили су Федерални институт за изградњу, урбанистичке послове и просторни развој СР Немачке са седиштем у Бону и органе управе Града Дизелдорфа задужене за урбани развој и уређење простора. Студијски боравак се одвијао под организацијом AMBERО GIZ у склопу наставка експертске сарадње између представника обе земље започете фебруара 2014. године посетом представника SRL – Немачког удружења урбаних, регионалних и просторних планера Србији. Делегацију Србије чинили су мр Зоран Радосављевић. председник АППС, Драгослав Павловић, заменик председника АППС и Мирослав Марић., члан Надзорног одбора АППС, те Проф. др Велимир Шећеров, продекан Географског факултета. Испред AMBERО GIZ чланови групе су били: Müller H., руководилац пројекта у Србији,  Wöbke I., међународни експерт за управљање земљиштем., Живковић А., дипл.германиста, преводилац.

 

Већ 07.12.2014., одржан је консултативни састанак делегације из Србије и представника AMBERО GIZ где су заузети заједнички ставови око будуће кооперације (у 2015. години) између три организације (АППС, ГФ и AMBERО GIZ).

 

Другог дана радне посете, 08.12.2014. делегација је била гост BBSR – Bundesinstitut für Bau-, Stadt-, und Raumforschung - Федералног института за изградњу, урбанистичке послове и просторни развој чије је седиште у Бону. Домаћин скупа је био Prof. Dr. Heral Herrmann, direktor BBSR, а модератор Dr. Karl Peter Schön, BBSR, директор Сектора за европске интеграције и један од аутора Територијалне агенде ЕУ.  У поподневним сатима одржан је и састанак са представницима SRL – Немачког удружења урбаних, регионалних и просторних планера, госпођом Barbarom Wolf и господином Michaelom Steinom,

 

Трећег дана, 09.12.2014., посета је настављена у Градској управи Дизелдорфа Одељењу за урбанизам. Домаћин скупа је био Nils Dolle, начелник Сектора за урбану обнову и заштиту животне средине у урбанистичком планирању, који је одржао предавање на тему система урбанистичког планирања у Немачкој, стања у области животне средине, те планских акција које се предузимају да би се предупредило и санирало стање пре и након природних непогода и катастрофа (поплаве). Госпођа Barbara Wolf, из Одељења за урбану обнову и заштиту животне средине у урбанистичком планирању, делегацију из Србије упзнала је са Националним програмом за подршку интегралном урбаном развоју – Социјални град Дизелдорф.

 

Више на http://www.urbanlandmanagement.rs/en/news-and-events-2014/exchange-experiences/

Престала са радом Републичка агенција за просторно планирање

Дана 17.12.2014. године, ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 132/2014), престала је са радом Републичка агенција за просторно планирање. Послове, запослене, имовину и архиву из надлежности Агенције, преузело је  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Добро дошли на нови редизајнирани сајт Асоцијације просторних планера Србије!

Богатији и занимљивији садржај, модеран и лепши изглед, лакше сналажење и бржа претрага резултат је дела нашег ангажовања и жеље да вам пружимо битне информације о Асоцијацији просторних планера Србије и њеним активностима.

Потрудили смо се да вам омогућимо и приступ важнијим прописима из области просторног, урбанистичког и енвајронменталног планирања, просторним плановима у јавном увиду, информацијама/подацима о просторном планирању уопште и студијама просторног планирања, условима за стицање лиценце одговорног планера, начину полагања стручног испита и којечему другом.

Дубоко верујемо да смо одабрали прави пут и надамо се да ће www.apps.org.rs постати део ваше професионалне свакодневице.

Сајт ће се у наредном периоду унапређивати, како би био још квалитетнији и информативнији.

Овим путем вас позивамо да се укљуците у креирање садржаја сајта шаљући нам сугестије, информације, фотографије, коментаре…

Ваша Асоцијација просторних планера Србије!

VIII Научно-стручни скуп са међународним учешћем ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Суботица – Палић, 16.-18. април 2015. године

Ове године је посебан акценат стављен на климатске промене и последице овог феномена на простор. Имајући у виду бројне негативне импликације климатских утицаја на простор Европе, а нарочито региона и Србије у овој години, организатори сматрају да је неопходно направити реалну научно-стручну основу/анализу која би покушала да одговори на питања која се тичу узрока настајања и последице све чешћих природних непогода и непредвиђених ситуација; третмана ризика у просторним и урбанистичким плановима; утицаја планских решења на побољшање или погоршање стања које доприносе поремећајима у природној средини; положаја ове тематике у легислативном и институционалном оквиру; девијација у простору и њихову улогу у нивоима последица након негативних климатских феномена (бесправна изградња, неодговарајући зонинг и намена, (не)постојање адекватних система предупређења појава и одбране од истих итд).

Имајући у виду све већу актуелност ове теме и широк дијапазон научних и стручних приступа решавању овог проблема, скуп је прилика да се на једном месту размене научна и стручна искуства из Србије и иностранства и донесу закључци који би допринели побољшању стања у простору.

Друга централна тема скупа се односи на актуелан легислативно – нормативни оквир планирања у Србији након усвајања Закона о планирању и изградњи и деценију након усвајања сета закона из области животне средине који је у праксу увео инструмент стратешке процене утицаја на животну средину. Како је усвојен нови закон који третира иградњу и просторни развој Србије, очекује се да ће ово бити добра прилика да се почетна искуства његове примене након пола године прикажу и покажу широј стручној јавности. У исто време, очекује се да и учесници из иностранства изнесу искуства из сопственог законодавства и тиме допринесу усаглашавање правне материје из ове области са позитивном европском праксом.

Уз уобичајене теме које се односе на правни и институционални оквир заштите простора и животне средине и унапређења методологије израде планова и студија, те презентацију искустава у изради планова, секција младих истраживача ће окупити младе стручњаке и студенте мастер и докторских студија и у посебном електронском издању публиковати њихове радове.

Позитивна искуства са претходних седам скупова, 422 презентована и објављена рада, са преко 3.500 страница текста у седам зборника, представљају добар предуслов за организацију још једног успешног скупа.

 

ТЕМЕ СКУПА

 

 1. ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 2. КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА ПЛАНИРАЊЕ, УРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТУ ПРОСТОРА
 3. ИСКУСТВА У ИЗРАДИ ПРОСТОРНИХ И УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА И СТУДИЈА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 4. РАДОВИ МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА

II информација

ПОТПИСАН УГОВОР О НАУЧНОЈ И ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ АСОЦИЈАЦИЈЕ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ И ГЕОГРАФСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Асоцијација просторних планера Србије и Географски факултет Универзитета у Београду, потписали су 15. јануара 2015. године Уговор о научној и пословно-техничкој сарадњи.

Уговорне стране су се сагласиле да успоставе и одржавају обострано корисну и интересну пословно-техничку и научну сарадњу на принципима међусобног уважавања, са развојем и унапређењем односа у областима за које су регистровани. Имајући у виду досадашњу добру праксу, очекује се да ће се сарадњом остварити ефикасније коришћење расположивих материјалних и кадровских потенцијала и постићи бољи резултати.

Уговор су потписали председник Асоцијације мр Зоран Радосављевић и декан Географског факултета проф. др Дејан Филиповић.

ПОТПИСАН МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ АСОЦИЈАЦИЈЕ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ И АМБЕРО КОНСАЛТИНГ ПРЕДСТАВНИШТВА У БЕОГРАДУ

Асоцијација просторних планера Србије и Амберо Консалтинг – Представништво у Београду, који заступа конзорцијум фирми AMBERO Consulting GmbH и ICON-INSTITUT PUBLIC SECTOR GmbH, одговорних за спровођење ГИЗ-овог пројекта “Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији” који финансира Влада Савезне Републике Немачке преко Савезног министарства за економску сарадњу и развој (БМЗ), потписали су 16. марта 2015. године Меморандум о сарадњи.

Меморандум подразумева сарадњу на постизању заједнички утврђеног интереса у промовисању европских стандарда и искустава најбољих примера из праксе у циљу успостављања одрживог система планирања просторног и урбаног развоја у Србији.

Сарадња ће се спроводити кроз активности које омогућавају имплементацију резултата пројекта ГИЗ-а “Унапређење управљања земљиштем на ниову локалних самоуправа у Србији”.

Меморандум су потписали председник Асоцијације мр Зоран Радосављевић и вођа ГИЗ-овог пројекта Харалд Милер.

Асоцијација просторних планера Србије позива Вас на предавање на тему НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ГРАД БУДУЋНОСТИ – АГЕНДА ПРОЦЕСА РАЗВОЈА НЕМАЧКИХ ГРАДОВА У ПРАВЦУ CО2 НЕУТРАЛНОСТИ

ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМУ:

НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ГРАД БУДУЋНОСТИ – АГЕНДА ПРОЦЕСА РАЗВОЈА НЕМАЧКИХ ГРАДОВА У ПРАВЦУ CO2 НЕУТРАЛНОСТИ

 libe

Јенс ЛИБЕ, Немачки институт за урбанизам, Берлин (СР Немачка)

Јенс Либе (Jens Libbe), члан Немачке академије за урбанистичко и регионално просторно планирање, боравиће у Суботици 16. априла 2015. године како би на Научно – стручном скупу “Планска и нормативна заштита простора и животне средине”, чији су организатори Асоцијација просторних планера Србије, Географски факултет Универзитета у Београду и ЈП Завод за урбанизам града Суботице, одржао предавање под називом Национална платформа Град будућности – Агенда процеса развоја немачких градова у правцу CO2 неутралности.

Господин Либе, по образовању економиста и социоекономиста, од 1991. године запослен је у Немачком институту за урбанизам у Берлину као научни сарадник и вођа пројеката. У свом раду превасходно се бави темама као што су урбани инфраструктурни системи, комуналне услуге, промене институционалног оквира за пружање јавних услуга и управљање јавном комуналном инфраструктуром, спајајући истраживање и евалуацију. Има дугогодишње искуство у креирању интердисциплинарних истраживачких програма, организацији семинара и конференција (неки од њих и у сарадњи са интернационалним пројектима), као и у евалуацији програма. Тренутно се налази на месту вође пројекта “Интелигентни и мултифункционални системи за водоснабдевање и одвођење отпадних вода” који финансира Савезно министарство за просвету и науку, а такође је и члан координационог тела при Националној платформи Град будућности. Јенс Либе је члан Немачке академије за урбанистичко и регионално просторно планирање, учествовао је у раду већег броја надзорних одбора и жирија, а као предавач је гостовао на неколико немачких и европских универзитета.

Више информација о његовом раду можете пронаћи овде: http://www.difu.de/kontakt/mitarbeiter/jens-libbe.html

Гостовање господина Либеа омогућио је ГИЗ-ов пројекат “Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији” који финансира Влада Савезне Републике Немачке преко Савезног министарства за економску сарадњу и развој (БМЗ).

Овим путем, Асоцијација просторних планера Србије позива све своје чланове и друге заинтересоване да присуствују предавању господина Либеа.

Асоцијација просторних планера Србије позива Вас на предавање на тему ЗАШТИТА КЛИМЕ У УРБАНИСТИЧКОМ ПЛАНИРАЊУ У НЕМАЧКОЈ

ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМУ:

ЗАШТИТА КЛИМЕ У УРБАНИСТИЧКОМ ПЛАНИРАЊУ У НЕМАЧКОЈ

 nemac

Клаус ХОПЕ, Klaus Hoppe Consulting, Фрајбург (СР Немачка)

 

Клаус Хопе (Klaus Hoppe), међународни консултант у области локалног енергетског планирања из Фрајбурга (СР Немачка), боравиће у Суботици 16. априла 2015. године како би на Научно – стручном скупу “Планска и нормативна заштита простора и животне средине”, чији су организатори Асоцијација просторних планера Србије, Географски факултет Универзитета у Београду и ЈП Завод за урбанизам града Суботице, одржао предавање под називом Заштита климе у урбанистичком планирању у Немачкој.

Господин Хопе, по вокацији географ, у периоду од 1994. до 2014. био је запослен у јавном сектору у областима управљања отпадом, заштите климе и планирања снабдевања енергијом. При Градској управи у Фрајбургу (савезна држава Баден-Виртемберг) био је задужен за локалну политику заштите климе и међународну сарадњу. Од 2014. године ради као консултант за фацилитацију процеса одрживог урбаног развоја.

Више информација о његовом раду можете пронаћи овде: http://www.klaushoppe-consulting.de/english/hoppe_english.html

Гостовање господина Хопеа омогућио је ГИЗ-ов пројекат “Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији који финансира Влада Савезне Републике Немачке преко Савезног министарства за економску сарадњу и развој (БМЗ)

Овим путем, Асоцијација просторних планера Србије позива све своје чланове и друге заинтересоване да присуствују предавању господина Хопеа.

IX (РЕДОВНА) СКУПШТИНА АСОЦИЈАЦИЈЕ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ

Уваженe колегинице и колеге,

чланови Асоцијације просторних планера Србије,

 

Позивамо вас на IX (редовну) Скупштину Асоцијације просторних планера Србије која ће се одржати у петак, 17. априла 2015. године у ”ЕКО-центру” на Палићу, са почетком у 18.30 сати.

 

Материјал за седницу Скупштине можете преузети овде

 

Очекујемо вас и радујемо се вашем доласку!

ЕКСПЕРТИ ИЗ НЕМАЧКЕ ОДРЖАЛИ ПРЕДАВАЊА НА НАУЧНО-СТРУЧНОМ СКУПУ “ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”

У четвртак, 16. априла 2015. године, у Великој већници Градске куће у Суботици, у оквиру реализације VIII научно-стручног скупа са међународним учешћем “Планска и нормативна заштита простора и животне средине”, предавања на тему климатских промена и њиховог утицаја на планирање просторног и урбаног развоја одржали су експерти из Немачке, Јенс Либе (Jens Libbe) и Клаус Хопе (Klaus Hoppe).

Присутни су били у прилици да се упознају са актуелним иницијитивама, истраживачким програмима и пројектима за транзицију у правцу одрживих градова будућности и чују о новим инструментима планирања који се примењују у Немачкој и Европској унији. У непосредном контакту са експертима из Немачке, стручњаци из Србије су били у прилици да размене информације о примерима добре праксе везаним за савремене енергетске концепте и перспективама оваквих концепата.

За више информација погледати и на http://www.urbanlandmanagement.rs/en/news-and-events-2015/project-supports-the-serbian-association-of-spatial-planners-in-their-annual-conference/

Презентација Јенса Либеа под називом Национална платформа Град будућности – Агенда процеса развоја немачких градова у правцу CO2 неутралности [pdf]

Презентација Клауса Хопеа под називом Заштита климе у урбанистичком планирању у Немачкој [pdf]

Гостовање експерата из Немачке омогућио је ГИЗ-ов пројекат “Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији” који финансира Влада Савезне Републике Немачке преко Савезног министарства за економску сарадњу и развој (БМЗ).

IMG_9628 IMG_9590 IMG_9597 IMG_9619

ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ОД 2003. ДО 2013. У АП ВОЈВОДИНИ

На позив др Слободана Пузовића, покрајинског секретара за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, представници АППС присуствовали су промоцији публикације “Просторни планови подручја посебне намене од 2003-2013. у АП Војводини”, одржаној у згради Покрајинске Владе у Новом Саду, 27 априла 2014. године.

Публикацијом је обухваћено осам просторних планова подручја посебне намене. Седам планова обрађују подручја заштићене природне баштине, и то: национални парк Фрушка гора, специјални резервати природе Делиблатска пешчара, Обедска бара, Стари Бегеј – Царска бара, Горње Подунавље, Ковиљско-петроварадински рит, Засавица, и један који се односи на инфраструктурни коридор за високонапонски далековод од Панчева до границе са Румунијом.

Публикацију су приредили и издали АП Војводина-Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и ЈП Завод за урбанизам Војводине из Новог Сада.

Више на http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/%D083 и http://www.zavurbvo.co.rs/index_cir_detail.php?recordID=178

ПРЕДСТАВЉЕН “ВОДИЧ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У УРБАНИСТИЧКОМ ПЛАНИРАЊУ”

Публикација “Водич за спровођење поступка стратешке процене утицаја на животну средину у урбанистичком планирању”, представљена је стручној јавности на Научно-стручном скупу са међународним учешћем “Планска и нормативна заштита простора и животне средине” на Палићу, 17. априла 2015. године.

Водич је настао као резултат заједничког рада партнера из конзорцијума ГИЗ пројекта “Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији” и заснован је на искуствима праксе планирања урбаног развоја у Србији и Немачкој.

Издавач Водича је AMBERO Consulting представништво Београд, а аутори су Сабина Ивановић, Зоран Радосављевић, Евица Рајић, Дејан Филиповић, Штефан Дрегер, Габриеле Тилман, Харалд Милер и Ратка Чолић. Штампан је у тиражу од 500 примерака.

Према речима аутора, Водич је припремљен са намером да се допринесе бољем разумевању СПУ, односно да се уз највећи могући ниво еколошке свести поступак СПУ на адекватан начин интегрише у процес урбанистичког планирања. Нудећи техничке информације о самој процедури спровођења СПУ, њеном садржају и методама које треба применити, његов крајњи циљ представља унапређење квалитета СПУ и урбанистичких планова.

Намењен је планерима и локалним самоуправама у Србији, али ће његову корисност засигурно препознати и сви они који се у свом раду баве питањима урбанистичког планирања и заштите животне средине уопште.

За више информација погледати и на http://www.urbanlandmanagement.rs/en/news-and-events-2015/project-publishes-a-guide-for-strategic-environmental-assessment-in-urban-development-planning/

Водич за спровођење поступка СПУ на животну средину у урбанистичком планирању може се преузети на адреси http://www.urbanlandmanagement.rs/wp-content/uploads/2014/12/SEAVODIC-Ser.pdf

SSS (1) SSS (2) SSS (3) SSS (4) SSS (5)

ОДРЖАНА IX РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ

Девета редовна седница Скупштине Асоцијације просторних планера Србије одржана је у петак, 17. априла 2015. године у ”ЕКО-центру” на Палићу-Суботица.

Скупштини је присуствовало 76 чланова Асоцијације, гости из иностранства – мр Андреј Гулич (Љубљана, Словенија), Проф. др Рајко Гњато (Бања Лука, Република Српска), мр Денис Амбруш (Осијек, Хрватска), Игор Киселка (Брно, Чешка) и представници Војвођанског удружења урбаниста, Српског географског друштва и Локалног еколошког покрета Смедерево.

Седницом Скупштине председавао је мр Зоран Радосављевић, председник АППС, а за чланове Радног председништва изабрани су Драгослав Павловић, заменик председника АППС и мр Дејан С. Ђорђевић, члан УО АППС.

Једногласно су усвојени Записник са Осме (редовне и изборне) Скупштине АППС одржане 04. априла 2014. године на Златибору, Извештај о раду УО АППС за период април 2014 – април 2015. године, као и План и Програм рада АППС за период мај 2015 – април 2016. године.

Закључено је да су у претходној години остварени запажени резултати који су показали да се Асоцијација креће у добром правцу, те је Управном одбору дата пуна подршка за даљи рад.

Донета је одлука о пријему нових чланова АППС, и то: Анђелина Лучић, дипл. пр. планер; Бојана Поледица, дипл. пр. планер; Немања Николић, дипл. пр. планер; Проф. др Милован Пецељ, дипл. географ; др Драгана Ђапа, дипл. инж. пејз. арх. и Мср Миљан Илић, дипл. географ заштите животне средине, као и одлука о висини чланарине за 2015. годину у износу од 1.000,00 динара.

Након вођене дискусије, једногласно је усвојен Проглас о стању просторног планирања у Србији.

Текст Прогласа можете погледати и преузети [pdf]

Асоцијација просторних планера Србије позива друге струковне организације да Проглас о стању просторног планирања у Србији подрже и да се придруже у формирању Савета струке састављеног од представника свих струковних удружења и заинтересованих институција које се баве планирањем, заштитом и уређењем простора и насеља, као тела које би се, по потреби, старало о заузимању заједничког става о темама које су од стратешког значаја за струку планера/урбаниста у Србији.

1 2 3

 

ОДРЖАН VIII НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ “ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”, Суботина-Палић, 16.-18. април 2015. године

У Суботици-Палићу, у периоду од 16. до 18. априла 2015. године, у организацији Асоцијације просторних планера Србије, Географског факултета Универзитета у Београду и ЈП Завод за урбанизам града Суботице и подршку GIZ/Ambero Пројекта “Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији” и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одржан је VIII Научно-стручни скуп са међународним учешћем “Планска и нормативна заштита простора и животне средине”.

Поздравне речи присутнима су у Великој већници Градске куће у Суботици, 16. априла 2015. године, упутили мр Зоран РАДОСАВЉЕВИЋ, председник Асоцијације просторних планера Србије, Проф. др Дејан ФИЛИПОВИЋ, декан ГЕФ Универзитета у Београду, мр Ђорђе МИЛИЋ, помоћник министра у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, Иван ЗАРЕВ, начелник Управе за превентивну заштиту Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Тимеа ТРИПОЛСКИ, директор ЈП Завод за урбанизам града Суботице и Харалд МИЛЕР руководилац тима AMBERO Consulting представништво Београд који спроводи ГИЗ-ов пројекат “Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији”.

Скуп је свечано отворио Томислав ВЕЉКОВИЋ, заменик градоначелника Суботице, а уводне реферате саопштили су Проф. др Милован ПЕЦЕЉ, Универзитет у Београду – Географски факултет (председник Научног одбора Скупа); др Владимир ЂУРЂЕВИЋ, Универзитет у Београду – Физички факултет, Институт за метеорологију; Клаус ХОПЕ (Фрајбург, Немачка); Јенс ЛИБЕ (Берлин, Немачка) и Проф. емеритус др Стеван СТАНКОВИЋ, Универзитет у Београду – Географски факултет.

Научно- стручном скупу је у три дана трајања присуствовало преко 250 експерата и стручњака из области просторног, урбаног и енвајеронменталног планирања из Србије, Немачке, Чешке, Словеније, Хрватске, Црне Горе, Републике Српске…

Радови учесника објављени су у Зборнику радова на 721 стр., а приређено је и објављено и посебно електронско издање Зборника радова Младих истраживача.

Скуп је свечано затворен у суботу, 18. априла 2015. године, на Палићу.

Закључци Научно-стручног скупа биће ускоро објављени на web sajtu АППС.

Како су други извештавали о Скупу просторних планера, можете погледати на:

http://rtvcitysubotica.com/poceo-naucni-skup-planera-i-zastitara-zivotne-sredine/

http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/klimatske-promene-i-prostorno-planiranje

http://www.palo.rs/nauka/klimatske-promene-i-prostorno-planiranje/1034256/

https://www.youtube.com/watch?v=jzBu7w9kU48

https://www.youtube.com/watch?v=qLfnbucIkrQ

https://www.youtube.com/watch?v=x05zTPrjfpY

https://www.facebook.com/pages/Lokalni-Ekoloski-Pokret/1542083492726701

http://www.zavurbvo.co.rs/index_cir_detail.php?recordID=175

http://www.gef.bg.ac.rs/odrzan-viii-naucno-strucni-skup-sa-medjunarodnim-ucescem-planska-i-normativna-zastita-prostora-i-zivotne-sredine/

http://www.subotickenovine.rs/index/page/lg/sr/id/2354

Асоцијација просторних планера Србије се захваљује свим учесницима VIII Научно-стручног скупа са међународним учешћем “Планска и нормативна заштита простора и животне средине”.

AAA (1) AAA (3) AAA (4) AAA (5) AAA (6) AAA (7) AAA (8) AAA (9) AAA (11) AAA (12) AAA (13) AAA (14) AAA (15) AAA (16) AAA (17) AAA (18) AAA (19) AAA (20) AAA BBB (1) BBB (2) BBB (3) BBB (4) BBB (5) BBB (6) BBB (7) BBB (8) BBB (9) BBB (10) BBB (11) BBB (12)

2. РАДИОНИЦА ‘’КА КЛАСИФИКАЦИЈИ И СТАНДАРДИЗАЦИЈИ НАМЕНА ЗЕМЉИШТА И ПЛАНСКИХ СИМБОЛА’’

Представници АППС присуствовали су 2. радионици ’Ка класификацији и стандардизацији намена земљишта и планских симбола’’ коју су организовали Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и GIZ/Ambero-ICON у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина.

Радионица је одржана дана 12. маја 2015. године у просторијама СКГО у Београду, Македонска 22/VIII.

Програм Радионице [pdf]

XI Међународни научно-стручни скуп ЛЕТЊА ШКОЛА УРБАНИЗМА

Представници Асоцијације просторних планера Србије активно су учествовали у раду XI Међународног научно-стручног скупа ЛЕТЊА ШКОЛА УРБАНИЗМА, који је одржан у Крагујевцу, хотел “Шумарице”, од 14. до 16. маја 2015. године.

Организатори ЛШУ били су Удружење урбаниста Србије и Републички геодетски завод у сарадњи са GIZ/Ambero-ICON Пројектом “Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији”.

Теме ЛШУ 2015:

 1. Плански основи
 2. Урбане политике
 3. Измене и допуне Закона о планирању и изградњи и Закона о државном премеру катастру

Представници АППС – мр Зоран Радосављевић, мр Дејан Ђорђевић и др Велимир Шећеров презентовали су рад под називом Рана искуства раног јавног увида у урбанистичком планирању у Србији

Програм ЛШУ 2015 [pdf]

Више на http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1922527/Kragujevac%2C+zavr%C5%A1ena+Letnja+%C5%A1kola+urbanizma.html

ПРОГЛАС СКУПШТИНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ О СТАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА У СРБИЈИ

Скупштина Асоцијације просторних планера Србије, на седници одржаној 17. априла 2015. године на Палићу, донела је Проглас о стању просторног планирања у Србији.

Текст Прогласа [pdf]

Асоцијација просторних планера Србије позива друге струковне организације да Проглас о стању просторног планирања у Србији подрже и да се придруже у формирању Савета струке састављеног од представника свих струковних удружења и заинтересованих институција које се баве планирањем, заштитом и уређењем простора и насеља, као тела које би се, по потреби, старало о заузимању заједничког става о темама које су од стратешког значаја за струку планера/урбаниста у Србији.

ОДРЖАНА VII НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ “ГЛОБАЛИЗАЦИЈА, КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ И ЕКОЛОШКИ АСПЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА У УРБАНИМ СИСТЕМИМА”, Београд, 21. мај 2015. године

Представници АППС учествовали су на VII Научно-стручној конференцији са међународним учешћем “Глобализација, климатске промене и еколошки аспекти заштите простора у урбаним системима”, коју је организовало Удружење инжењера Београда.

Конференција је одржана дана 21. маја 2015. године у сали Дома инжењера “Никола Тесла” у Београду, ул. Кнеза Милоша 9/III

Програм Конференције [pdf]

IMAG0015 IMAG0016 IMAG0020 IMAG0039

ОДРЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА “ГЕОПРОСТОРНА РЕШЕЊА У ИНЖЕЊЕРИНГУ, ТРАНСПОРТУ И ПАМЕТНИМ ГРАДОВИМА (SMART CITIES)”, Београд, 26. мај 2015. године

Партнерске фирме “Планетек” из Италије, са седишем у Барију и Пројектни биро ,,СТУДИО’’ д.о.о. из Београда, у сарадњи са Привредном комором Србије, одржале су дана 26. маја 2015. године у просторијама Привредне коморе Србије у Београду, улица Ресавска 13-15, презентацију под називом “Геопросторна решења у инжењерингу, транспорту и паметним градовима”, са освртом на савремене методе гео мониторинга као иновативног ресурса за спознавање градских и еколошких појава, а са циљем упознавања стручне јавности са новим технологијама које могу бити искоришћене на тероторији Србије, попут:

 • Сателити као подршка у фази пројектовања и праћења инфраструктура
 • Идентификација и праћење клизишта у планирању инфраструктура и њиховом управљању
 • Управљање територијом
 • Превенција и праћење еколошког криминала
 • Превенција поплава, праћење у ублажавање последица
 • Подршка изворима обновљиве енергије

Представници АППС присуствовали су поменутој презентацији.

Агенда Презентације [pdf]

Више информација на http://www.planetek.it/eng

3. РАДИОНИЦА ‘’КА КЛАСИФИКАЦИЈИ И СТАНДАРДИЗАЦИЈИ НАМЕНА ЗЕМЉИШТА И ПЛАНСКИХ СИМБОЛА’’

Представници АППС присуствовали су 3. радионици ’Ка класификацији и стандардизацији намена земљишта и планских симбола’’ коју су организовали Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и GIZ/Ambero-ICON у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина.

Радионица је одржана дана 17. јуна 2015. године у просторијама СКГО у Београду, Македонска 22/VIII.

Програм Радионице можете погледати [pdf]

4. РАДИОНИЦА ‘’КА КЛАСИФИКАЦИЈИ И СТАНДАРДИЗАЦИЈИ НАМЕНА ЗЕМЉИШТА И ПЛАНСКИХ СИМБОЛА’’

Представници АППС присуствовали су 4. радионици ’Ка класификацији и стандардизацији намена земљишта и планских симбола’’ коју су организовали Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и GIZ/Ambero-ICON у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина.

Радионица је одржана дана 8. јула 2015. године у просторијама СКГО у Београду, Македонска 22/VIII.

Програм Радионице [pdf]

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РАДА КОМИСИЈЕ ЗА СТРУЧНУ КОНТРОЛУ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА, КОМИСИЈЕ ЗА КОНТРОЛУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА И КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

На основу члана 201. став 5. тачка 7) Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је донело Правилник о условима и начину рада Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената и Комисије за планове јединице локалне самоуправе.

Правилник је објављен у “Службеном гласнику РС”, бр. 55/2015 од 25. јуна 2015. године и ступио је на снагу 26. јуна 2015. године.

Правилник [pdf]

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА

На основу члана 201. став 5. тачка 6) Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је донело Правилник о условима и критеријумима за суфинансирање израде планских докумената.

Правилник је објављен у “Службеном гласнику РС”, бр. 48/2015 од 2. јуна 2015. године и ступио је на снагу 3. јуна 2015. године.

Правилник [pdf]

ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ ДОКУМЕНАТА ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА

На основу члана 201. став 5. тачка 5) Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је донело Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања.

Правилник је објављен у “Службеном гласнику РС”, бр. 64/2015 од 20. јула 2015. године и ступа на снагу 28. јула 2015. године.

Правилник [pdf]

НА САЈТУ АППС АКТИВИРАНА АПЛИКАЦИЈА “БЕРЗА ПОСЛОВА”

Са задовољством вас обавештавамо да је на веб сајту АППС активирана апликација “Берза послова”.

 

Позивамо све заинтересоване институције, предузећа, организације и др. да огласе потребу за кадровима из области просторног и урбанистичког планирања и то не само за стално или запослење на одређено време већ и за привремене и повремене послове, стручну праксу и друге видове ангажовања.

Да би Ваша понуда посла била представљена на нашем сајту, довољно је да текст огласа пошаљете на е-маил office@apps.org.rs са назнаком: Берза послова – Понуда!

Истовремено позивамо и све заинтересоване појединце да се представе на нашем сајту и огласе потребу за ангажовањем на пословима просторног и урбанистичког планирања, слањем CV-ja или другог одговарајућег текста са Вашим подацима на на е-маил office@apps.org.rs са назнаком: Берза послова – Потражња!

 

Детаљније на http://www.apps.org.rs/sr/aktuelnosti/berza-poslova/.

 

УРБАНА ЛАБОРАТОРИЈА НА ТЕМУ “СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У УРБАНИСТИЧКОМ ПЛАНИРАЊУ”

Представници Асоцијације просторних планера Србије (АППС) учествовали су у раду Урбане лабораторије на тему Стратешка процена утицаја на животну средину у урбанистичком планирању”, коју су организовали Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и GIZ/Ambero-ICON у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО).

Урбана лабораторија је одржана дана 23. септембра 2015. године у просторијама СКГО у Београду, Македонска 22/VIII.

Програм Урбане лабораторије (pdf)

Презентације учесника Урбане лабораторије (Дејан Филиповић, Београд; Евица Рајић, Крагујевац; Зоран Радосављевић, Београд; Штефан Дрегер и Гарбиеле Тилман, Франкфурт; Јоахим Келкер, Мајнц) можете погледати на http://www.urbanlandmanagement.rs/sr/news-and-events-2015/urban-laboratory-on-strategic-environmental-assessment-sea/

Водич за спровођење поступка СПУ на животну средину у урбанистичком планирању може се преузети на адреси 

http://www.urbanlandmanagement.rs/wp-content/uploads/2014/12/SEAVODIC-Ser.pdf

image20

image21

20150923_113857

20150923_113939

20150923_113954

20150923_125538

Преминуо Проф. др Милан Пунишић (1962-2015)

Са тугом и жалошћу обавештавамо чланове Асоцијације просторних планера Србије да је Проф. др Милан Пунишић, дипл. просторни планер, један је од оснивача Асоцијације просторних планера Србије и у два мандата члан УО Асоцијације (2000-2008), преминуо у 53. години живота.

Сахрана ће се обавити у среду, 14. октобра 2015. године у 13.00 сати на Новом гробљу у Крушевцу.

УСВОЈЕН НОВИ ЗАКОН О НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОВИМА

Народна скупштина Републике Србије усвојила је 05. октобра 2015. године Закон о националним парковима, којим се јачају овлашћења и одговорност управљача националног парка, ближе одређује намена средстава из појединих извора финансирања и учвршћује систем убирања накнада за коришћење националног парка.

Законом се уређују циљеви, вредности, површина, границе и режими заштите и управљање и одрживо коришћење националних паркова “Фрушка гора”, „Ђердап“, „Тара“, „Копаоник“ и „Шар планина“.

Намера је да се постигне компетентније и успешније препознавање, идентификација, очување и одрживо коришћење природних ресурса, јачање друштвеног консензуса и подизање свести у вези са јавним интересом, заштитом природе и ефикаснијим обезбеђивањем интереса носилаца еколошки одговорног, односно одрживог социо-економског развоја у националним парковима.

Закон је објављен у “Службеном гласнику РС”, бр. 84/2015 од 6. октобра 2015. године и ступио је на снагу 14. октобра 2015. године.

Текст Закона можете погледати и преузети овде: pdf, doc

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У 2015. ГОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре објавило је Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Републике Србије у 2015. години за суфинансирање израде урбанистичких планова који се израђују у обухвату просторног плана подручја посебне намене унутар граница заштићеног подручја, а чија је израда предвиђена просторним планом подручја посебне намене.

Укупан износ планираних средстава за доделу по овом јавном конкурсу је 12.000.000,00 динара.

 Текст конкурса и пратећу документацију можете преузети на следећем линку.

ПРВА ЕКОЛОШКА КОНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ “СМЕДЕРЕВО ЕКОЛОШКИ ГРАД”, Смедерево, 9-10. децембар 2015. године

Локални еколошки покрет из Смедерева организује дана 9. и 10. децембра 2015. године у Смедереву, Прву еколошку конференцију са међународним учешћем “СМЕДЕРЕВО ЕКОЛОШКИ ГРАД”.

Информацију о одржавању Конференције можете погледати овде.

Упутство за писање рада можете преузети овде.

 

Више на https://www.facebook.com/Lokalni-Ekoloski-Pokret-1542083492726701/

24. МЕЂУНАРОДНИ САЛОН УРБАНИЗМА

Жири и Савет 24. Међународног салона урбанизма, који представља традиционалну  међународну годишњу манифестацију и смотру најзначајнијих актуелних остварења у области просторног и урбанистичког планирања, урбанистичког пројектовања и реализацијa, дана 06. новембра 2015. године у Галерији “Србија” у Нишу,  доделили су Асоцијацији просторних планера Србије и Географском факултету Универзитета у Београду ПРИЗНАЊЕ у категорији ”Публикације” за Зборник радова са VIII Научно-стручног скупа са међународним учешћем “Планска и нормативна заштита простора и животне средине”.

 

Проблем промена климе један је од највећих проблема савремене цивилизације, а решавање овог проблема постало је неизбежни део међународних, регионалних и националних агенди данашњице.

Зборник радова са осмог по реду Научно-стручног скупа са међународним учешћем на тему “Планска и нормативна зашттита простора и животне средине” представља својеврсан каталог сазнања и информација о  изазовима које са собом носе климатске промене и начинима суочавања са њима у домену планирања просторног и урбаног развоја и заштите животне средине.

(из Описа рада)

 

Извештај Жирија можете погледати и преузети ОВДЕ.

 

 

 Planska i normativna zastita ...
 Зборник радова са VIII Научно-стручног скупа са међународним учешћем “Планска и нормативна заштита простора и животне средине”, Палић, 2015.

 

 Salon-urbanizma-2015
 Отварање 24. Међународног салона урбанизма (преузето са www.ni.rs)

ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ГИЗ ПРОЈЕКТА “УНАПРЕЂЕЊЕ УПРАВЉАЊА ЗЕМЉИШТЕМ НА НИВОУ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА У СРБИЈИ”

Представници АППС присуствовали су Завршој конференција ГИЗ пројекта “Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији” -урбани модул.

Завршна конференција је одржана дана 10. децембра 2015. године у “Аеро клубу” у Београду, ул. Узун Миркова 4/2.

Више на http://www.urbanlandmanagement.rs/sr/news-and-events-2015/final-event-of-giz-project-strengthening-of-local-land-management-in-serbia/

Публикација “Унапређење управљања земљиштем у Србији: резултати 6 година немачко-српске сарадње” (верзија на енглеском језику) може се преузети овде

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНОВЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ

Уважени чланови АППС,

Са задовољством Вас обавештавамо да је на веб сајту Асоцијације просторних планера Србије активирана апликација “Берза послова” која је доступна на адреси http://www.apps.org.rs/sr/aktuelnosti/berza-poslova/

Овим путем Вас позивамо да анимирате интитуције/предузећа/организације у којима сте запослени и послодавце са којима сарађујете, да на сајту Асоцијације огласе потребе за кадровима из области просторног и урбанистичког планирања, и то не само за стално или запослење на одређено време, већ и за привремене и повремене послове, стручну праксу и друге видове ангажовања.

Такође, пожељно је и да све колегинице и колеге које траже посао упутите у ову активност Асоцијације, како бисмо заједничким напорима омогућили ангажовање што већег броја просторних и урбаних планера у струци.

Напомена:

 • Да би понуда посла била представљена на нашем сајту, довољно је да текст огласа буде послат на е-маил office@apps.org.rs са назнаком: Берза послова – Понуда!

 • Заинтересовани појединци се могу представити на нашем сајту и огласити потребу за ангажовањем слањем одговарајућег текста са личним подацима на е-маил office@apps.org.rs са назнаком: Берза послова – Потражња!

Срдачно,

Управни одбор

Асоцијације просторних планера Србије

УРБАНА ЛАБОРАТОРИЈА НА ТЕМУ “УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ У УРБАНИСТИЧКОМ ПЛАНИРАЊУ”

Представници Асоцијације просторних планера Србије (АППС) учествовали су у раду Урбане лабораторије на тему Учешће јавности у урбанистичком планирању”, коју су организовали Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и GIZ/Ambero-ICON у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО).

Урбана лабораторија је одржана дана 27. октобра 2015. године у просторијама СКГО у Београду, Македонска 22/VIII.

_

Позивно писмо (pdf) и Програм Урбане лабораторије (pdf)

Презентације учесника:

_

Извештај о раду и закључци Урбане лабораторије (link)

VI Научно-стручни скуп са међународним учешћем ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА: У СУСРЕТ ЕВРОПСКИМ ИНТЕГРАЦИЈАМА, Вршац, 02. – 04. јун 2016.

Асоцијација просторних планера Србије и Географски факултет из Београда по шести пут организују научно-стручни скуп са међународним учешћем на тему планирања и уређења простора и насеља локалне самуправе.

Отворена су преговарачка поглавља о приступању Србије Европској унији. Наша земља је отпочела процес суштинског усклађивања са стандардима и нормама европске заједнице земаља чланица. Ова чињеница, заједно са транзицијом која се већ низ година догађа у Србији и која је произвела читав мозаик просторних и развојних проблема, на посебан начин продубљује неке постојеће и намеће нове изазове за локалне заједнице и мотивисала је припрему и организовање посебног научно-стручног скупа на тему ”Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља: у сусрет европским интеграцијама”.

Сасвим је извесно да ће простор локалних заједница у Србији, његово обликовање и развој, у предстојећем периоду бити умногоме условљен захтевима који проистичу из преузимања тзв. обавеза из чланства, али и значајним могућностима које евроинтеграције нуде.

Практична искуства и научни закључци који ће бити представљени чиниће квалитетан основ за унапређење и развој домаће науке и праксе и значајан допринос управљачким структурама на свим нивоима власти, нарочито носиоцима власти на локланом нивоу у решавању проблема са којима се суочавају.

Позитивна искуства са претходних пет скупова представљају добар предуслов за организацију још једног успешног скупа.

Стога, имајући у виду значај и актуелност тема позивамо Вас да узмете учешће на скупу и допринесете његовој успешној реализацији.

 

ТЕМЕ НАУЧНО-СТРУЧНОГ СКУПА

 1. ПРАВНИ И ЛЕГИСЛАТИВНИ ОКВИР
 • Законодавни и институционални оквир – ограничења и могућности
 • Европски документи просторног и урбаног развоја и њихов значај и утицај на/за локалне заједнице
 • Нови инструменти планирања (рани јавни увид, стратегије интегралног урбаног развоја, … урбана комасација…)
 • Обавезе у предприступним преговорима са ЕУ у области планирања, уређења, коришћења и заштите простора
 1. УПРАВЉАЊЕ И ИНСТИТУЦИЈЕ
 • Изградња капацитета локалних заједница за планирање и уређење простора и насеља (ЈУП: да, можда, не; градски урбаниста, КзП, локална управа надлежна за просторно планирање и урбанизам …)
 • Захтеви ЕУ интеграција – европски стандарди (партиципација, демократичност, учешће свих актера, одрживи развој …)
 • Будућност односа државе и локалне самоуправе у материји планирања и уређења простора и насеља (питања децентрализације, инструменти контроле и надзора …)
 • Припрема за аплицирање за нове ЕУ фондове.
 1. ИНТЕГРАЛНИ И СЕКТОРСКИ ПРИСТУП
 • Природно-географски предуслови
 • Стратешки положај и геополитичке околности
 • Територијални програми сарадње
 • Локални ГИС као подршка планирању и уређењу простора и насеља
 • Заштита животне средине (управљање отпадом, проблем буке, интегрално управљање заштитом вода и др.)
 • Климатске промене и последице на локални просторни развој
 • Актуелне теме и специфични проблеми
 1. ИСКУСТВА И ПРИМЕРИ

 

I обавештење са детаљним информацијама о скупу (pdf)

 

РОКОВI ЗА ПРIЈАВУ I СЛАЊЕ РАДОВА

Рок за пријаву теме са апстарктом 01.04.2016. године.

Рок за слање финалне верзије рада 25.04.2016. године.

Апстракт до 300 речи на српском и енглеском. Рад обима до 6 А4 страна.

Приликом писања апстракта и радова користити фонт Тимес Неw Роман 11пт латиница.

Апстракти и радови који не буду послати на време и у захтеваној форми неће бити штампани.

Апстаркте и радове слати искључиво на адресу office@apps.org.rs

 

Формулар за пријаву рада и писање апстаркта (doc)

VI Научно-стручни скуп са међународним учешћем ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА: У СУСРЕТ ЕВРОПСКИМ ИНТЕГРАЦИЈАМА, Вршац, 02. – 04. јун 2016. – II obaveštenje

Асоцијација просторних планера Србије и Универзитет у Београду – Географски факултет, организују шести научно-стручни скуп са међународним учешћем “ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА – У СУСРЕТ ЕВРОПСКИМ ИНТЕГРАЦИЈАМА“, Вршац, 2. – 4. јун 2016. године.

Велики број домаћих и експерата из иностранства (Аустрије, Бугарске, Румуније, Мађарске, Немачке, Словеније, Хрватске, Црне Горе, Босне и Херцеговине и др.)., научника, представника локалних самоуправа, покрајинске и републичке власти, презентоваће радове и практична искуства, у намери да закључци скупа представе квалитетан основ за унапређење и развој домаће науке и праксе и значајан допринос управљачким структурама на свим нивоима власти, нарочито носиоцима власти на локалном нивоу у решавању проблема са којима се суочавају.

Имајући у виду актуелност скупа, позивамо Вас да својим присуством подржите скуп, и да са својим сарадницима активно учествујете у раду скупа.

Надамо се да ћете наћи времена за ову активност и на тај начин допринети успешном раду скупа и формирању квалитетних закључака који ће омогућити даљу афирмацију и унапређење планирања и уређења локалне самоуправе.

 

II обавештење са програмом рада скупа (pdf)

 

Смештај учесника предвиђен је у хотелу “Србија“ – www.hotelsrbija.rs

Резервација смештаја: тел:+381 (0) 13 834 170, e-mail: office@hotelsrbija.rs

 

Котизације за учешће на скупу износе:

8.000,00 РСД (за три и више учесника 6.500,00 РСД по учеснику), 5.000,00 РСД за студенте са штампаним радом (по раду).

Котизацију обезбеђује присуство радном делу скупа, Зборник радова “Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља”, сертификат, пратећи и промотивни материјал и др.

Рок за уплату котизације: за учеснике са радом 20.05.2016., за остале учеснике 27.05.2016.

Котизацију уплатити на жиро рачун Асоцијације просторних планера Србије бр. 205-23486-52.

Потврду о уплаћеној котизацији приложити приликом регистрације на скупу.

Учесници без рада могу извршити уплату на скупу уз претходну најаву организаторима.

 

Пријава и информације: Асоцијација просторних планера Србије, Студентски трг 3/III, 11000 Београд

Тел: 011/2637-421 фаx: 011/2182-889

Мср Мирослав Марић 063/598-929, e-mail: misamaric@apps.org.rs

X (РЕДОВНА) СКУПШТИНА АСОЦИЈАЦИЈЕ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ

Уваженe колегинице и колеге,

чланови Асоцијације просторних планера Србије,

 

Позивамо вас на X (редовну) Скупштину Асоцијације просторних планера Србије која ће се одржати у петак, 03. јуна 2016. године у хотелу ”Србија” у Вршцу, са почетком у 17.30 сати.

 

Материјал за седницу Скупштине можете преузети овде

 

Очекујемо вас и радујемо се вашем доласку!

VI Научно-стручни скуп са међународним учешћем ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА: У СУСРЕТ ЕВРОПСКИМ ИНТЕГРАЦИЈАМА, Вршац, 02. – 04. јун 2016. – III обавештење

Асоцијација просторних планера Србије и Универзитет у Београду – Географски факултет, организују шести научно-стручни скуп са међународним учешћем “ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА – У СУСРЕТ ЕВРОПСКИМ ИНТЕГРАЦИЈАМА“, Вршац, 2. – 4. јун 2016. године.

Велики број домаћих и експерата из иностранства (Аустрије, Бугарске, Румуније, Мађарске, Немачке, Словеније, Хрватске, Црне Горе, Босне и Херцеговине и др.)., научника, представника локалних самоуправа, покрајинске и републичке власти, презентоваће радове и практична искуства, у намери да закључци скупа представе квалитетан основ за унапређење и развој домаће науке и праксе и значајан допринос управљачким структурама на свим нивоима власти, нарочито носиоцима власти на локалном нивоу у решавању проблема са којима се суочавају.

Имајући у виду актуелност скупа, позивамо Вас да својим присуством подржите скуп, и да са својим сарадницима активно учествујете у раду скупа.

Надамо се да ћете наћи времена за ову активност и на тај начин допринети успешном раду скупа и формирању квалитетних закључака који ће омогућити даљу афирмацију и унапређење планирања и уређења локалне самоуправе.

 

III обавештење са списком радова по секцијама (pdf)

II обавештење са програмом рада скупа (pdf)

 

Смештај учесника предвиђен је у хотелу “Србија“ – www.hotelsrbija.rs

Резервација смештаја: тел:+381 (0) 13 834 170, e-mail: office@hotelsrbija.rs

 

 

Пријава и информације: Асоцијација просторних планера Србије, Студентски трг 3/III, 11000 Београд

Тел: 011/2637-421 фаx: 011/2182-889

Мср Мирослав Марић 063/598-929, e-mail: misamaric@apps.org.rs

Дигитални централни регистар планских докумената Србије је пуштен у рад

Дигитални централни регистар планских докумената Србије који омогућава доступност свих просторних и урбанистичких планова путем интернета свим грађанима је пуштен у рад 26. маја 2016. године.

Централни регистар планских докумената је значајан део информационог система државних органа, популарно е-управа и омогућава грађанима, пројектантима и инвеститорима тренутни увид у урбанистичке и просторне планове за читаву територију Србије путем јавног интернет портала.

На представљању регистра речено је да потпуни увид у регистар обезбеђује квалитетнији и бржи развој и реализацију инвестиција на читавој територији Србије, без обзира на то да ли се ради о градовима, развијеним или општинама у развоју.

“Један од главних постигнутих циљева пројекта је да се планска акта и остали документи формирају, размењују, архивирају и објављују у електронском облику”, рекао је директор развоја у компанији ОСА Рачунарски инжењеринг Борис Дамјановић.

Регистар који је имплементиран у оквиру Републичког геодетског завода уз подршку USAID Пројекта за боље услове пословања и компанију ОСА Рачунарски инжењеринг, функционише од 17. децембра 2015, а до сада је унето око 300 просторних и урбанистичких планова који су доступни и претраживи на интернет страници www.crpd.gov.rs.

(вест преузета са http://www.arh.bg.ac.rs)

ОДРЖАНА X РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ

Десетa редовнa седницa Скупштине Асоцијaције просторних плaнерa Србије одржaнa је у петaк, 03. јунa 2016. године у хотелу ”Србијa” у Вршцу.

Скупштини је присуствовaло 69 члaновa Асоцијaције, гости из инострaнствa и предстaвници Секције студенaтa просторног плaнирaњa Геогрaфског фaкултетa Универзитетa у Беогрaду.

Седницом Скупштине председaвaо је мр Зорaн Рaдосaвљевић, председник АППС, a зa члaнове Рaдног председништвa изaбрaни су Дрaгослaв Пaвловић, зaменик председникa АППС и мр Дејaн С. Ђорђевић, члaн УО АППС.

Једноглaсно су усвојени Зaписник сa Девете (редовне) Скупштине АППС одржaне 17. aприлa 2015. године у ”ЕКО-центру” нa Пaлићу-Суботицa, Извештaј о рaду УО АППС зa период aприл 2015 – мaј 2016. године, кaо и Плaн и Прогрaм рaдa АППС зa период јун 2016 – јун 2017. године.

Зaкључено је дa су у претходној години оствaрени позитивни резултaти, те је Упрaвном одбору дaтa пунa подршкa зa дaљи рaд. Укaзaно је нa вaжну улогу Асоцијaције у подстицaњу дебaте о aктуелним просторним и урбaним темaмa и окупљaњу aктерa просторног и урбaног рaзвојa, кaо и нa све веће поштовaње и поверење које Асоцијaцији укaзују колеге из Србије и регионa.

Донетa је одлукa о пријему нових члaновa АППС, и то: Милицa Ружић, дипл. пр. плaнер; мр Ђорђе Чолaковић, дипл. пр. плaнер; мср Мaријa Белиј, дипл. геогрaф; Проф. др Урош Рaдосaвљевић, дипл. инж. aрх; Тијaнa Ђорђевић, дипл. пр. плaнер; Мaријa Пaвловић, дипл. пр. плaнер; Доц. др Сaњa Мaнојловић, дипл. геогрaф и Доц. др Ивaнa Цaревић, дипл. геолог, кaо и одлукa о висини члaнaрине зa 2016. годину у износу од 1.000,00 динaрa.

Презентовaнa је и подржaнa Иницијaтивa јaвних урбaнистичких и других предузећa и институцијa зa унaпређење стaњa у домену стручног оргaнизовaњa зa обaвљaње пословa просторног и урбaнистичког плaнирaњa. Истaкнутa је потребa дa се у предстојећем периоду нa aдеквaтaн нaчин обезбеде њихов сигурaн прaвни и финaнсијски стaтус. Иницијативу можете погледати и преузети овде

Секцији студенaтa просторног плaнирaњa Геогрaфског фaкултетa Универзитетa у Беогрaду којa је Скупштини АППС презентовaлa своје циљеве и aктивности дaтa је пунa подршкa зa деловaње, уз могућност учешћa у рaду УО Асоцијaције путем делегирaног предстaвникa Секције студенaтa.

Правилник о стандардизацији класификације намена земљишта и планских ознака у просторним и урбанистичким плановима који се доносе на локалном нивоу

Као један од резултата сарадње између пројекта GIZ/AMBERO-ICON и партнера са националног и локалног нивоа у Србији представљен је нацрт Подзаконског акта о стандардизацији класификације намена земљишта и планских ознака у просторним и урбанистичким плановима који се доносе на локалном нивоу, који можете преузети на следећим линковима:

Део I – класификација намена земљишта
Део II – планске ознаке

АППС позива чланове, као и друге заинтересоване да се информишу о наведеном документу и да најкасније до 10. октобра 2016. године на e-mail office@apps.org.rs доставе своје сугестије, коментаре, примедбе и сл. које ће бити упућене Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфрастуктуре на даље усаглашавање.

ЕКОЛОШКА КОНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ „СМЕДЕРЕВО ЕКОЛОШКИ ГРАД“

Локални еколошки покрет из Смедерева и Универзитет у Београду – Географски факултет организују II еколошку конференцију са међународним учешћем „СМЕДЕРЕВО ЕКОЛОШКИ ГРАД“, 25. и 26. новембар 2016., Регионални центар – Смедерево.

Више видети на следећем линку.

ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Уважене колегинице и колеге,

Чланови Асоцијације просторних планера Србије,

У току је гласање за избор чланова Скупштине Инжењерске коморе Србије.

Овим путем позивамо вас да подржите предлоге кандидата за избор чланова Матичне секције планера које је усвојио Управни одбор Асоцијације, и то:

 

Територија регионалног центра Београд:

 1. Мирослав (Перо) Марић, лиценца ИКС бр. 100013109 (редни број 3), и
 2. Драгослав (Васиљка) Павловић, лиценца ИКС бр. 10000803 (редни број 5)

 

Територија регионалних центара Војводине

 1. Драгана (Д.) Дунчић, лиценца ИКС бр. 100004103 (редни број 7)

 

Територија регионалних центара преосталог дела Србије:

 1. Дејан (Стеван) Ђорђевић, лиценца ИКС бр. 100010807 (редни број 15)

 

 

Управи одбор АППС

ПРИЗНАЊЕ ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ НА 25. МЕЂУНАРОДНОМ САЛОНУ УРБАНИЗМА

Жири и Савет 25. Међународног салона урбанизма, који представља традиционалну међународну годишњу манифестацију и смотру најзначајнијих актуелних остварења у области просторног и урбанистичког планирања, урбанистичког пројектовања и реализацијa, дана 8. новембра 2016. године у Галерији ”Лазар Возаревић” у Сремској Митровици, доделили су ПРИЗНАЊЕ Географском факултету Универзитета у Београду и ЈУГИНУС-у у категорији ”Регионални просторни планови и планови подручја посебне намене” за  ПРОГРАМ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ЗА ПОДРУЧЈЕ ПОДУНАВСКОГ И БРАНИЧЕВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА.

Више на овом линку.

Позив за исказивање заинтересованости градова и општина за учешће у реализацији пилот пројеката урбане комасације

У циљу успешне примене инструмента урбане комасације у Србији, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре позива заинтересоване локалне самоуправе у Србији да учествују у реализацији пилот пројеката на тему увођења и практичног спровођења урбане комасације у сарадњи са пројектом ГИЗ-а “Унапређење управљања земљиштем на локалном нивоу у Републици Србији ИИИ” и уз подршку Сталне конференције градова и општина.

Предвиђено је да пројекат ГИЗ-а пружи подршку реализацији пилот пројеката у до пет градова и општина у Србији.

 

Више информација на http://www.skgo.org/reports/details/1887

 

Извор: СТАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА

IX Научно-стручни скуп са међународним учешћем „ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“ Суботица – Палић, 11-13. мај 2017. године

Асоцијација просторних планера Србије и Универзитет у Београду – Географски факултет по девети пут организују научно-стручни скуп са међународним учешћем „ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Суботица-Палић, 11-13. мај 2017. године.

 

ТЕМЕ НАУЧНО-СТРУЧНОГ СКУПА

 1. ПРАВНИ, ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 2. ИНТЕГРАЛНИ ПРИСТУП ПРОСТОРНОМ ПЛАНИРАЊУ И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 • природни услови
 • заштићена природна подручја
 • економски аспект
 • друштвено-социјални аспект
 • градови и села
 • инфраструктура и супраструктура
 • културна и духовна/традиционална основа
 1. ГИС И САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ПЛАНИРАЊУ, ПРОЈЕКТОВАЊУ И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 • ГИС као основ планирања и заштите животне средине
 • картографија и дигитализација
 • савремени алати будућности
 • примена ГИС у специјалним делатностима и планирању (војска, полиција, цивилна заштита и др.)
 • европски пројекти и фондови
 • савремени приступ планирању и пројектовању – паметни градови, отпорни градови, веза планирања и привреде, паметно пројектовање и др.
 1. РАДОВИ МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА

 

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУ И СЛАЊЕ РАДОВА

Рок за пријаву теме са апстрактом до 200 речи на српском и енглеском језику 20.02.2017.

Пријаву теме са апстрактом слати искључиво на адресу office@apps.org.rs

Рок за слање финалне верзије рада 20.04.2017.

 

Најава скупа (.pdf)

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ПЛАНСКОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Поштовани чланови Асоцијације просторних планера Србије,

Обавештавамо Вас да се од 30. децембра 2016. године до 20. јануара 2017. године спроводи јавна расправа о Нацрту закона о планском систему Републике Србије.

Учесници у јавној расправи су представници државних органа, јавних служби, јединица локалне самоуправе, привредни субјекти, синдикати, удружења грађана и послодаваца и друге организације цивилног друштва, стручна јавност, представници академске и научно-истраживачке заједнице и други заинтересовани учесници.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Републичком секретаријату за јавне политике, 11.000 Београд, ул. Немањина 22-26 или електронским путем на e-mail адресу: javna.rasprava@rsjp.gov.rs

Истовремено, позивамо вас да своје примедбе, предлоге и сугестије, закључно са средом, 18. јануаром 2017. године, доставите и на e-mail office@apps.org.rs, како бисмо их објединили и послали предлагачу Нацрта закона, у форми званичног става Асоцијације просторних планера Србије.

Текст Нацрта закона, може се преузети са сајта Републичког секретаријата за јавне политике на адреси http://vs3836.cloudhosting.rs/sprovodjene-javne-rasprave-o-nacrtu-zakona-o-planskom-sistemu-republike-srbije-i-pratecim-podzakonskim-aktima/t

Управни одбор

Асоцијације просторних планера Србије

КОНФЕРЕНЦИЈА УН ХАБИТАТ III, КИТО, ЕКВАДОР, 2016.

habitat3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференција Уједињених нација Хабитат III о урбаном развоју и становању одржана је од 17. до 20. октобра 2016. у главном граду Еквадора – Киту. На конференцији је усвојена Нова урбана агенда – стратешки документ са смерницама за развој градова у следећих двадесет година. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је припремило Национални извештај Републике Србије за Конференцију Хабитат III у коме је приказано шта се дешавало у Србији у претходних двадесет година од одржавања Конференције Хабитат II 1996. године у Истанбулу. Прва Хабитат конференција је одржана 1976. године у Ванкуверу.

Нова урбана агенда усвојена у Киту се састоји од 3 главна дела: Декларације из Кита о развоју градова са визијом и принципима развоја у следећих двадесет година, Опредељења развоја градова за предстојећи период са аспекта животне средине, друштва и економије у складу са одрживим развојем и План имплементације са посебним акцентима на просторно и урбанистичко планирање и сарадњу са локалном самоуправом кроз децентрализацију и обезбеђивање основних услуга за сваког грађанина, узимајући у обзир нарочито начине финансирања спровођења Нове урбане агенде.

Национални извештај Републике Србије је припремљен на српском и енглеском језику и може се преузети овде (српски/енглески), као и на страници Конференције Хабитат III где се налазе и извештаји других држава који имају истоветну структуру. Структуру извештаја чини шест основних поглавља: демографија градова, управљање градским земљиштем, заштита животне средине у градовима, законодавни оквир урбаног развоја, урбана економија и стамбене политике.

Нова урбана агенда има сврху да допринесе Остваривању Циља 11 развојне агенде Уједињених нација за период од 2015. до 2030. године. Циљ 11 је један од седамнаест Циљева одрживог развоја које је установила Генерална скупштина Уједињених нација. Овај циљ се односи на развој градова који треба да буду одрживи (очувани за будуће генерације), инклузивни (да у њихов развој буду укључене све категорије градског становништва), сигурни (безбедни) и отпорни (на природне непогоде, технолошке удесе и климатске промене).

Нова урбана агенда се може преузети на страници https://habitat3.org/the-new-urban-agenda

Ин мемориам: Бранислав КРСТИЋ (1922-2016)

Проф. Бранислав Крстић, истакнути југословенски архитекта, стручњак за просторно уређење, архитектонску баштину и урбанизам, преминуо је у 94. години живота у Београду.

 

Krstic

 Бранислав Крстић (1922-2016), одрастао у Сарајеву, учествовао у антифашистичкој борби (1941-1945), студије архитектуре завршио у Сарајеву, а последипломске студије у Паризу. Био је потпредседник Комисије за урбанизам и просторно уређење Савезне скупштине (1964-1967), савезни саветник у Влади Југославије надлежан за урбанизам, просторно уређење и баштину (1968-1980), председник Савезног одбора за градитељску и природну баштину (1975-1982). Предавао је на архитектонским факултетима у Београду, Сарајеву, Загребу и Сплиту.

_______________

Као представник Југославије учествовао је у раду неколицине међународних тела (Савет Европе, УН-Хабитат, УНЕСKО и др.). Објавио је више стручних дела: Основе политике урбанизма и просторног уређења, Савезна скупштина, 1969; Просторно уређење Југославије – планерски атлас, са Б. Бојовићем, М. Давидом и А. Вељковићем, ЈУГИНУС, 1973; Основе и метод просторног планирања, Сарајево, 1973; Човјек и простор – приступ просторном уређењу, Сарајево, 1982; Законодавство урбанизма, архитектуре, баштине просторног уређења, са Д. Пајовићем, Београд, 1987; Архитектонска баштина у Југославији, Београд, 1991; Законодавство архитектонске баштине, Београд, 2006; Споменичка баштина, свједочанство и будућност прошлости, Београд, 2010; Атинска повеља и мисао архитеката и урбаниста ФНРЈ 1950-их, Београд, 2014.

IX Научно-стручни скуп са међународним учешћем „ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“ – I информација

Универзитет у Београду – Географски факултет и Асоцијација просторних планера Србије по девети пут организују научно-стручни скуп са међународним учешћем ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“, Суботица-Палић, 11-13. мај 2017. године.

 

ТЕМЕ НАУЧНО-СТРУЧНОГ СКУПА

1. ПРАВНИ, ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

2. ИНТЕГРАЛНИ ПРИСТУП ПРОСТОРНОМ ПЛАНИРАЊУ И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

3. ГИС И САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ПЛАНИРАЊУ, ПРОЈЕКТОВАЊУ И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

4. РАДОВИ МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА

 

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУ И СЛАЊЕ РАДОВА

Рок за пријаву теме са апстрактом до 200 речи на српском и енглеском језику 01.03.2017.

Рок за слање финалне верзије рада обима до 6 А4 страна 20.04.2017.

Пријаву теме са апстрактом слати искључиво на адресу office@apps.org.rs

 

Преузмите I информацију (ТЕМЕ СКУПА, ПРОГРАМСКИ ОДБОРИ, ПРИЈАВА ЗА УЋЕШЋЕ, КОТИЗАЦИЈА)

II информација са Програмом рада IX Научно-стручнog скупa са међународним учешћем „ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“

Асоцијација просторних планера Србије и Географски факултет, у сарадњи са Заводом за урбанизам града Суботице, организују девети по реду научно-стручни скуп са међународним учешћем “ПЛАНСKА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”, традиционално, у Суботици-Палићу, од 11. до 13. маја 2017. године.

Велики број домаћих и иностраних експерата, научника, представника локалних самоуправа, покрајинске и републичке власти, презентоваће радове и искуства из домена правног, институционалног и методолошког оквира заштите простора и животне, интегралног приступа просторном планирању и заштити животне средине, примене ГИС-а и савремених технологија у планирању, пројектовању и заштити животне средине.

Имајући у виду актуелност скупа, позивамо Вас да својим присуством подржите скуп, и да са својим сарадницима активно учествујете у раду скупа.

Надамо се да ћете наћи времена за ову активност и на тај начин допринети успешном раду скупа и формирању квалитетних закључака који ће омогућити даљу афирмацију и унапређење планирања и уређења простора и заштити животне средине.

 

ТЕМЕ НАУЧНО-СТРУЧНОГ СKУПА – секције

1. ПРАВНИ, ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И МЕТОДОЛОШKИ ОKВИР ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

2. ИНТЕГРАЛНИ ПРИСТУП ПРОСТОРНОМ ПЛАНИРАЊУ И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

3. ГИС И САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ПЛАНИРАЊУ, ПРОЈЕKТОВАЊУ И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

4. РАДОВИ МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА

Списак радова селектованих по сесијама биће благовремено објављен на овом сајту!

 

Преузмите II информацију са детаљним Програмом рада скупа (ПРОГРАМ РАДА, ТЕМЕ СKУПА, ПРОГРАМСKИ ОДБОРИ, СМЕШТАЈ УЧЕСНИKА, KОТИЗАЦИЈА)

 

KОТИЗАЦИЈА

8.000,00 дин. (за три и више учесника 6.500,00 дин.),  5.000,00 дин. за студенте са штампаним радом (по раду)

Kотизација обезбеђује: публиковање рада, присуство радном делу скупа, Зборник радова “Планска и нормативна заштита простора и животне средине”, сертификат, коктел, кафе паузе, пратећи и промотивни материјал итд.

Рок за уплату котизације је 08.05.2017.  За учеснике са радом рок за плаћање котизације је 30.04.2017.

Kотизацију уплатити на рачун Асоцијације просторних планера Србије број 205-23486-52.  Потврду о уплаћеној котизацији приложити приликом регистрације на скупу. Уплата котизације за учеснике без рада се може извршити и на самом скупу уз претходну најаву организаторима.

 

ПРИЈАВА И ИНФОРМАЦИЈЕ

Асоцијација просторних планера Србије, Студентски трг 3/III, 11000 Београд

Тел: 011/2637-421 Фаx: 011/2182-889

Мср Мирослав Марић 063/598-929  e-mail: misamaric@apps.org.rs

Списак радова по секцијама на IX Научно-стручнoм скупу са међународним учешћем „ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“

ТЕМЕ НАУЧНО-СТРУЧНОГ СKУПА – секције

А. ППЛЕНУМСКИ РАДОВИ

1. ПРАВНИ, ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И МЕТОДОЛОШKИ ОKВИР ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

2. ИНТЕГРАЛНИ ПРИСТУП ПРОСТОРНОМ ПЛАНИРАЊУ И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

3. ГИС И САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ПЛАНИРАЊУ, ПРОЈЕKТОВАЊУ И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

4. РАДОВИ МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА

 

Преузмите СПИСАК РАДОВА ПО секцијама са детаљним Програмом рада скупа!

 

Преузмите II информацију (ПРОГРАМ РАДА, ТЕМЕ СKУПА, ПРОГРАМСKИ ОДБОРИ, СМЕШТАЈ УЧЕСНИKА, KОТИЗАЦИЈА)

 

KОТИЗАЦИЈА

8.000,00 дин. (за три и више учесника 6.500,00 дин.),  5.000,00 дин. за студенте са штампаним радом (по раду)

Kотизација обезбеђује: публиковање рада, присуство радном делу скупа, Зборник радова “Планска и нормативна заштита простора и животне средине”, сертификат, коктел, кафе паузе, пратећи и промотивни материјал итд.

Kотизацију уплатити на рачун Асоцијације просторних планера Србије број 205-23486-52.  Потврду о уплаћеној котизацији приложити приликом регистрације на скупу. Уплата котизације за учеснике без рада се може извршити и на самом скупу уз претходну најаву организаторима.

 

ПРИЈАВА И ИНФОРМАЦИЈЕ

Асоцијација просторних планера Србије, Студентски трг 3/III, 11000 Београд

Тел: 011/2637-421 Фаx: 011/2182-889

Мср Мирослав Марић 063/598-929  e-mail: misamaric@apps.org.rs

АППС ПРИКУПЉА ФОТОГРАФИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ

Уважене колегинице и колеге,

Чланови Асоцијације просторних планера Србије,

Ове године АППС обележава двадесет година свог постојања и рада.

Тим поводом, УО АППС је одобрио издавање пригодне публикације о ономе што смо радили и постигли у том периоду.

Идеја је да осим писаних прилога, публикација садржи и одређен избор фотографског материјала, те вас овим путем позивамо да нам у периоду до 20. јуна 2017. доставите фотографије које поседујете и на тај начин допринесете да сачувамо успомену на људе, места и догађаје који су претходних двадесет година Асоцијације учинили посебним.

Молимо да нам фотографије доставите на e-mail dejan_dj@yahoo.com

Уз сваку фотографију потребно је навести имена особа које се на њој налазе (с лева на десно), датум и место настанка фотографије, повод, односно догађај поводом кога је фотографија настала и име аутора фотографије.

Срдачно,

Управни oдбор

Асоцијације просторних планера Србије

АСОЦИЈАЦИЈИ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ ДОДЕЉЕНА ПЛАKЕТА

Географски факултет Универзитета у Београду (ГЕФ), на свечаности одржаној у уторак, 20. јуна 2017. године поводом обележавања Дана Факултета, доделио је Асоцијацији просторних планера Србије (АППС) плакету, као знак признања за дугогодишњу успешну сарадњу и допринос развоју науке и наставе.

 2017-06-20-Plaketa-GEF-APPS  Plaketa-GEF-a

СВЕЧАНОСТ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА 20 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА И РАДА АСОЦИЈАЦИЈЕ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ

Уважени,

част нам је и задовољство да Вас позовемо на свечаност поводом обележавања 20 година постојања и рада Асоцијације просторних планера Србије.
Свечаност ће се одржати у петак 20. октобра 2017. године у Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду, Студентски трг 1, са почетком у 12 часова.

С поштовањем,
Ваша Асоцијација просторних планера Србије

 

Преузмите  ПОЗИВНИЦУ!

СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖЕНИ ЈУБИЛЕЈИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА У СРБИЈИ

Значајни јубилеји просторног планирања у Србији – 20 година постојања и рада Асоцијације просторних планера Србије, 40 година студијског програма Просторно планирање на Географском факултету у Београду и 60 година од јавне афирмације просторног планирања у Србији, у присуству бројних иностраних и домаћих званица, свечано су обележени 20. октобра 2017. године, у Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду.

Пригодним говорима скупу су се обратили домаћини – декан Географског факултета, Проф. др Дејан Филиповић; шеф Одсека за просторно планирање Географског факултета, Проф. др Дејан Ђорђевић, и председник Асоцијације просторних планера Србије, др Зоран Радосављевић.

 

Присутне су поздравили и помоћник министра у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, мр Ђорђе Милић; директор Института за архитектуру и урбанизам Србије, др Саша Милијић; заменик директора Департмана за географију, туризам и хотелијерство Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, Проф. др Јасмина Ђорђевић, а честитке колектива Катедре за просторно планирање Природно-математичког факултета у Бања Луци, Географског института “Јован Цвијић” САНУ и Техничког универзитета у Бечу, поводом обележавања важних јубилеја, присутнима су пренели Проф. др Рајко Гњато, др Милена Панић и Проф. др Томас Дилингер.

Након поздравних речи, уследила су предавања уважаних колега из земље и иностранства:

- Contemporary challenges for practice, research and education in spatial planning. a european point of view – Prof. dr Anna Geppert, председник АЕСОП-a, Универзитет Париз-Сорбона – Институт за регионално планирање;

- Будућност просторног планирања на планетарном нивоу – балансирање употребе земљишта – Проф. др Андреј Погачник, Универзитет у Љубљани – Факултет за грађевинарство и геодезију (презентација), и

- Планирање на раскршћу – Проф. др Борислав Стојков, Универзитет у Београду – Географски факултет (презентација).

На свечаности су додељене награде и признања Асоцијације просторних планера Србије истакнутим и заслужним појединцима и институцијама, а сви присутни су своју стручну библиотеку обогатили и са два нова издања Асоцијације – Основи потенцијалног просторног планирања, архитекте Николе Добровића, и Струка у покрету, траг у времену | Answers, која су приређена посебно за ову прилику.

Асоцијација просторних планера Србије се захваљује свима који су својим присуством или на било који други начин допринели обележавање поменутих јубилеја.

Photo1

Photo2

Photo4

Photo3

НА 26. САЛОНУ УРБАНИЗМА АСОЦИЈАЦИЈИ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ ДОДЕЉЕНО ПРИЗНАЊЕ

Жири и Савет 26. Међународног салона урбанизма, који представља традиционалну  међународну годишњу манифестацију и смотру најзначајнијих актуелних остварења у области просторног и урбанистичког планирања, урбанистичког пројектовања и реализација, дана 08. новембра 2017. године у  у Нишу, доделили су Асоцијацији просторних планера Србије (АППС) ПРИЗНАЊЕ ЗА 20 ГОДИНА РАДА.

 

 

 Priznanje-Salon urbanizma 2017  Salon urbanizma 2017-1

 

 Salon urbanizma 2017-2  Salon urbanizma 2017-10  Salon urbanizma 2017-9
 Salon urbanizma 2017-11  Salon urbanizma 2017-6  Salon urbanizma 2017-4
 Salon urbanizma 2017-13  Salon urbanizma 2017-12
 Salon urbanizma 2017-7  Salon urbanizma 2017-8

Позив на промоцију књиге “СТРУКА У ПОКРЕТУ, ТРАГ У ВРЕМЕНУ | ANSWERS”

 

Са посебним задовољством позивамо Вас на промоцију књиге

 

СТРУKА У ПОKРЕТУ, ТРАГ У ВРЕМЕНУ | ANSWERS

уредници др Зоран Радосављевић и др Велимир Шећеров – Београд: АППС, 2017

 

Промоција ће се одржати у недељу, 26. новембра 2017. године, у времену од 16.00 до 18.00 сати, хотел Radisson Blu Old Mill, сала М1 (у приземљу), Булевар војводе Мишића бр. 15, Београд.

 

О књизи ће говорити Проф. др Борислав Стојков, др Жаклина Глигоријевић и уредници.

 

Након промоције књиге биће уручене награде и признања АППС истакнутим и заслужним појединцима и институцијама.

 

Промоција се одржава у склопу мултиконгреса Serbian Visions 2017 (више на www.serbian-visions.rs)

Serbian_Visions1

 

 

 

 

 

Д о б р о д о ш л и !

Ваша Асоцијација просторних планера Србије

Преузмите ПОЗИВНИЦУ

 

АППС на мултиконгресу Serbian Visons 2017

 

Асоцијација просторних планера Србије учествује на SERBIAN VISIONS викенд манифестацији 26. новембра од 16-18 часова у Хотелу Raddison Blu Old Mill, сала М1 (у приземљу), Булевар војводе Мишића бр. 15, Београд.

Позивамо чланове и заинтересовану јавност да нам се придруже на промоцији књиге “СТРУKА У ПОKРЕТУ, ТРАГ У ВРЕМЕНУ | ANSWERS”. Улаз је бесплатан.

О књизи ће говорити Проф. др Борислав Стојков, др Жаклина Глигоријевић и уредници.

Након промоције књиге биће уручене награде и признања АППС истакнутим и заслужним појединцима и институцијама.

Сербиан Висион је мултиконгрес који у својих 60 двочасовних манифестација, током 25 и 26. новембра обухвата широк спектар тема: људска права, економију, ЕУ интеграције, образовање, културу, здравље, заштиту животне средине, безбедност, иновације, као и многе друге које чине визију за бољу будућност Србије.

Циљ мултиконгреса је јачање улоге цивилног друштва у земљи и стварање повољнијег привредног амбијента, умрежавање и информисање активне публике, а организује га Немачко-српска привредна комора у сарадни са Привредном комором Србије, трећу годину за редом. За више информација о мултиконграсу који из године у годину окупља више од 3000 заинтересованих особа током ова два дана, погледајте web сајт:  http://www.serbian-visions.rs/

Print

 

 

 

 

Програм – субота, 25.11.2017.

Програм – недеља, 26.11.2017.

 

Д о б р о ш л и !

 Ваша Асоцијација просторних планера Србије

XI (ИЗБОРНА) СКУПШТИНА АСОЦИЈАЦИЈЕ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ

Уваженe колегинице и колеге,

чланови Асоцијације просторних планера Србије,

 

Позивамо Вас на XI (изборну) Скупштину Асоцијације просторних планера Србије која ће се одржати у понедељак, 25. децембра 2017. године са почетком у 13.00 сати, у просторијама Географског факултета у Београду, Студентски трг 3/III.

 

Материјал за седницу можете преузети овде

 

Образац за предлагање кандидата можете преузети овде

 

Очекујемо Вас и радујемо се Вашем доласку!

Објављен Нацрт Закона о изменама и допунама закона о планирању и изградњи

На сајту Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре објављен је Нацрт Закона о изменама и допунама закона о планирању и изградњи, као и одговарајуће Образложење. Наведена документа можете преузети на адреси: http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/nacrt-zakona-o-izmenama-i-dopunama-zakona-o-planiranju-i-izgradnji.

VII Научно-стручни скуп са међународним учешћем „ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА: ГЕНЕЗЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА“, Требиње, Република Српска, БиХ, 19. и 20. април 2018. године

Асоцијација просторних планера Србије и Универзитет у Београду – Географски факултет седми пут организују научно-стручни скуп са међународним учешћем „ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА: ГЕНЕЗЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА“, Требиње, Република Српска, БиХ, 19. и 20. април 2018. године.

Стручњаци различитих профила просторни и урбани планери, архитекте, географи, демографи, социолози, економисти, стручњаци из области животне средине и многи други, представили би секторске и интегралне проблеме, расветлили захтеве актуелног момента у планирању простора, елаборирали могућности које пружају европски пројекти и фондови и какав је њихов утицај на унапређење општег стања развоја, указали на стратегије и остале развојне документе важне за интегрално планирање. Читав мозаик просторних и развојних проблема, на посебан начин продубљује неке постојеће и намеће нове изазове за локалне заједнице и мотивисала је припрему и организовање посебног научно-стручног скупа на тему “Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља: ГЕНЕЗЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА”.

Сасвим је извесно да ће простор локалних заједница, његово обликовање и развој, у предстојећем периоду бити умногоме условљен захтевима који проистичу из преузимања тзв. обавеза из чланства, али и значајнијим могућностима које евроинтеграције нуде.

Практична искуства и научни закључци који ће бити представљени чиниће квалитетан основ за унапређење и развој домаће науке и праксе и значајан допринос управљачким структурама на свим нивоима власти, нарочито носиоцима власти на локалном нивоу у решавању проблема са којима се суочавају.

Позитивна искуства са претходних шест скупова представљају добар предуслов за организацију још једног успешног скупа.

Паралелно са научно стручним радом приредиће се и изложба Планерска умрежавања III, где ће бити представљени планови свих нивоа из Балканских земаља и окружења.

Стога, имајући у виду значај и актуелност тема позивамо Вас да узмете учешће на скупу и допринесете његовој успешној реализацији.

 

ТЕМЕ НАУЧНО-СТРУЧНОГ СКУПА „ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА: ГЕНЕЗЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА“

1. ГЕНЕЗЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА

2. ПРОСТОРНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

3. СТАНОВНИШТВО У ПРОСТОРНОМ ПЛАНИРАЊУ

4. РАДОВИ МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА

 

Ценећи допринос наших великана који су темељили српску географску школу, Универзитет у Београду – Географски факултет и Град Требиње организоваће научни скуп “МЕМЕНТО ЈЕВТО ДЕДИЈЕР” 18. априла 2018. године у Требињу, Република Српска, БиХ.

Научни скуп посвећен је научнику и јавном делатнику Јевту Дедијеру чија се животна стаза поклапа и преплиће са стазом једне целе генерације најзначајнијих интелектуалаца тог времена, првом наставнику из БиХ на Београдском универзитету и првом доценту географије кога је изабрао Јован Цвијић.

 

ТЕМЕ НАУЧНО-СТРУЧНОГ СКУПА „МЕМЕНТО ЈЕВТО ДЕДИЈЕР“

1. ЈЕВТО ДЕДИЈЕР – ЦВИЈИЋЕВ УЧЕНИК И САРАДНИК

2. ЈЕВТО ДЕДИЈЕР – НАУЧНИ ДОМЕТИ

3. ЈЕВТО ДЕДИЈЕР – КУЛТУРНИ И ЈАВНИ ДЕЛАТНИК

4. ВРЕМЕ И ДОГАЂАЈИ КОЈИ СУ ОБЕЛЕЖИЛИ ЖИВОТ И РАД ЈЕВТА ДЕДИЈЕРА

5. ЈЕВТО ДЕДИЈЕР И ХЕРЦЕГОВИНА

 

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУ И СЛАЊЕ РАДОВА

Рок за пријаву теме са апстрактом 25.01.2018. године.

Рок за слање финалне верзије рада 01.03.2018. године.

Апстракт до 300 речи на српском и енглеском. Рад обима до 6 А4 страна.

Приликом писања апстракта и радова користити фонт Times New Roman 11pt латиница.

Апстракти и радови који не буду послати на време и у захтеваној форми неће бити штампани.

Апстракте и радове слати искључиво на адресу office@apps.org.rs

Више информација можете пронаћи на њеб адреси Асоцијације www.apps.org.rs

I информација – Најава скупа

ПРОГРАМ ЈАВНE РАСПРАВE О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

У поступку припреме Нацрта закона о изменама и допунама закона о планирању и изградњи Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре спроводи јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама закона о планирању и изградњи.

Јавна расправа спровешће се у периоду од 15. јануара –  6. фебруара 2018. године.

Учесници у јавној расправи су представници: државних органа,  привредних субјекта, јавних служби, међународних организација, удружења грађана и других представника цивилног друштва, стручне јавности, као и професори и академици и други научни радници и друге заинтересоване стране.

Текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, постављен је на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре http://www.mgsi.gov.rs/lat/dokumenti/nacrt-zakona-o-izmenama-i-dopunama-zakona-o-planiranju-i-izgradnji.

Јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама закона о планирању и изградњи, организоваће Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у форми презентације и дискусије која ће се одржати у:

 • Београду – 15. јануар 2018. године, у термину од 11:00 до 14:00 часова, у просторијама Привредне коморе Београда, у сали 6, улица Кнеза Милоша 12;
 • Крагујевцу – 18. јануар 2018. године, у термину од 11:00 до 14:00 часова у Великој сали Скупштине града Крагујевца, Трг Слободе 3;
 • Новом Саду – 22. јануар 2018. године, у термину од 11:00 до 14:00 часова у просторијама Скупштине Града Новог Сада, у Великој сали, улица Жарка Зрењанина 2;
 • Суботици – 25. јануар 2018. године, у термину од 11:00 до 14:00 часова у просторијама Свечане сале Скупштине града Суботице, улица Трг слободе 1;
 • Нишу – 2. фебруар 2018. године, у термину од 11:00 до 14:00 часова у сали Скупштине града Ниша, улица Николе Пашића 24.

Комплетно обавештење можете погледати овде.

VII Научно-стручни скуп са међународним учешћем „ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА: ГЕНЕЗЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА“, Требиње, Република Српска, БиХ, 18. – 20. април 2018. године

Поштовани,

Асоцијација просторних планера Србије и Универзитет у Београду – Географски факултет седми пут организују научно-стручни скуп са међународним учешћем „ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА: ГЕНЕЗЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА“, Требиње, Република Српска, БиХ, 18. – 20. април 2018. године.

Читав мозаик просторних и развојних проблема, на посебан начин продубљује неке постојеће и намеће нове изазове за локалне заједнице и мотивисала је припрему и организовање посебног научно-стручног скупа на тему “Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља: ГЕНЕЗЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА“.

Велики број домаћих и експерата из иностранства (Аустрије, Бугарске, Словеније, Хрватске, Црне Горе, Босне и Херцеговине и др.), разних профила (просторни и урбани планери, архитекте, географи, демографи, социолози, економисти, стручњаци из области животне средине и многи други), презентоваће радове и практична искуства, у намери да расветле захтеве актуелног момента у планирању простора.

Експерти, научници, представници локалних самоуправа и републичких власти кроз представљање и презентацију секторских и интегралних проблема, примера добре праксе, указивање на могућности које пружају европски пројекти и фондови и какав је њихов утицај на унапређење општег стања развоја допринеће да закључци скупа представе квалитетан основ за унапређење и развој домаће науке и праксе и значајан допринос управљачким структурама на свим нивоима власти, нарочито носиоцима власти на локалном нивоу у решавању проблема са којима се суочавају.

Имајући у виду актуелност скупа, позивамо Вас да својим присуством подржите скуп, и да са својим сарадницима активно учествујете у раду скупа.

Надамо се да ћете наћи времена за ову активност и на тај начин допринети успешном раду скупа и формирању квалитетних закључака који ће омогућити даљу афирмацију и унапређење планирања и уређења локалне самоуправе.

II Информација ТРЕБИЊЕ 2018

ОТВОРЕНИ ОКРУГЛИ СТО “ГРАДОВИ СРБИЈЕ У БУДУЋНОСТИ”

   Академија инжењерских наука Србије и Савез инжењера и техничара Србије најављују 1. активност према Програму активности за 2018. годину,  за тему – ГРАДОВИ СРБИЈЕ У БУДУЋНОСТИ

 ОТВОРЕНИ ОКРУГЛИ СТО ”ГРАДОВИ СРБИЈЕ У БУДУЋНОСТИ”

Координатори Округлог стола: Проф. др Борислав Стојков (тема Градови Србије у будућности) и Др Игор Марић (тема Регионалне особине и идентитет градова Србије у будућности)

Актери у раду Округлог стола биће и: Проф. др Мина Петровић, Др Жаклина Глигоријевић, Др Милена Вукмировић, Мр Милица Ресановић, Др Злата Вуксановић–Мацура, Др Владимир Мацура, Проф.др Невена Васиљевић

Округли сто, поред експерата окупљених око стола, обухватиће и све присутне у сали, односно омогућиће активно учешће присутних да кроз отворену дебату изнесу своје ставове, идеје и визије око градова Србије у будућности.

Округли сто биће одржан у просторијама Савеза инжењера и техничара Србије, Кнеза Милоша 9, Београд, дана 27. марта 2018. од 15 до 17 часова.

Пријављивање бесплатног учешћа вршиће се пред сам почетак испред сале.

ОЧЕКУЈЕМО ВАС СА ДОБРОДОШЛИЦОМ!

У време својих значајних јубилеја Академија инжењерских наука Србије (1998-2018) и Савез инжењера и техничара Србије (1867-2017) желе да искористе свој научни и стручни потенцијал у корист свог народа и државе, отварајући видике ка будућности градова у Србији. Академија и Савез преко својих истакнутих чланова оцењују да градови Србије, велики и мањи, распоређени широм читаве територији наше државе, представљају непроцењив али недовољно или неодговарајуће искоришћен ресурс за одрживи развој Србије.Исто тако, оцена је да данас, у време све бржих и све неизвеснијих промена као и бројних економских, социјалних и еклошких претњи, градовима Србије тре посветити знатно већу пажњу ради очувања њихових вредности и идентитета, хуманог потенцијала и достојанства, уз истовремену пажњу ка нужности техничке, технолошке и индустријске модернизације ради достизања вишег нивоа конкурентности на европском и глобалном нивоу. Према овоме, Академија и Савез најављују серију активности које треба да осветле пут ка будућности градова Србије, под називом ГРАДОВИ СРБИЈЕ У БУДУЋНОСТИ, које ће бити организоване и изведене током 2018. године уз ангажовање научних потенцијала чланова Академије инжењерских наука Србије, других научних и стручних и младих кадрова, који се баве темом града:

27. марта – Отворени Округли сто: Градови Србије у будућности (координатори Проф. др Борислав Стојков и Др Игор Марић).

26. априла – Урбана економија, индустрија 4.0, иновације и нове технологије– предавања и расправа (координатор Проф. др Петар Петровић).

30. маја – Међународни семинар: Метрополитени будућност великих градова Србије (координатор Проф. др Борислав Стојков).

21. јуна – Урбана мобилност - предавања и расправа (координатор Проф. др Вук Богдановић).

27. септембра – Становништво, социјални развој и урбана хигијена градова Србије– предавања и расправа (координатори Проф. др Бранислав Ђорђевић и Др Мила Пуцар).

25. октобра – Урбана физиономија и питања морфогенезе– предавања и расправа (координатор академик Проф. Милан Лојаница).

29. новембра – Модели града Србије у будућности – радионица и конкурс(координатор академик Проф. Бранислав Митровић).

Наведене активности, уз могућност промене редоследа, одвијаће се према детаљном програму који ће бити објављен за сваку неколико дана пре наведеног датума у просторијама Савеза инжењера и техничара Србије, Кнеза Милоша 9 у Београду. Улаз је бесплатан.

ПОЗИВ

2. ОТВОРЕНИ ОКРУГЛИ СТО “УРБАНА МОБИЛНОСТ – МОГУЋНОСТИ ВЕЛИКИХ И МАЊИХ ГРАДОВА СРБИЈЕ”

   Академија инжењерских наука Србије и Савез инжењера и техничара Србије најављују 2. активност према Програму активности за 2018. годину,  за тему – ГРАДОВИ СРБИЈЕ У БУДУЋНОСТИ

2. ОТВОРЕНИ ОКРУГЛИ СТО “УРБАНА МОБИЛНОСТ – МОГУЋНОСТИ ВЕЛИКИХ И МАЊИХ ГРАДОВА СРБИЈЕ”

 • Урбана мобилност великих и мањих градова Србије у будућности
 • Паметна (интелигентна) мобилност и предност јавног саобраћаја
 • Процена утицаја саобраћаја у граду
 • Интегрисана урбана мобилност
 • Бициклистички, пешачки и ваздушни саобраћај у граду будућности

Координатор Округлог стола: проф. др Вук Богдановић (ФТН Нови Сад)

Актери у раду Округлог стола биће и: проф. др Ратомир Врачаревић (ФТН), проф. др  Валентина Басарић (ФТН), МSc Градимир Стефановић (GSTC, London), проф. др Владимир Деполо, др Светлана Вукановић (Светска банка), проф. др Бошко Рашуо (Маш. фак. БГ). Округли сто, поред експерата окупљених око стола, обухватиће и све присутне у сали, односно омогућиће активно учешће присутних да кроз отворену дебату изнесу своје ставове, идеје и визије око теме урбане мобилности у градовима Србије у будућности.

Округли сто биће одржан у просторијама Савеза инжењера и техничара Србије, Кнеза Милоша 9, Београд, четвртак, 26. априла 2018. од 15 до 18 часова. Пријављивање учесника вршиће се пред сам почетак испред сале. Улаз је слободан.

ОЧЕКУЈЕМО ВАС СА ДОБРОДОШЛИЦОМ!

У време својих значајних јубилеја Академија инжењерских наука Србије (1998-2018) и Савез инжењера и техничара Србије (1867-2017) желе да искористе свој научни и стручни потенцијал у корист свог народа и државе, отварајући видике ка будућности градова у Србији. Академија и Савез преко својих истакнутих чланова оцењују да градови Србије, велики и мањи, распоређени широм читаве територији наше државе, представљају непроцењив али недовољно или неодговарајуће искоришћен ресурс за одрживи развој Србије.Исто тако, оцена је да данас, у време све бржих и све неизвеснијих промена као и бројних економских, социјалних и еклошких претњи, градовима Србије тре посветити знатно већу пажњу ради очувања њихових вредности и идентитета, хуманог потенцијала и достојанства, уз истовремену пажњу ка нужности техничке, технолошке и индустријске модернизације ради достизања вишег нивоа конкурентности на европском и глобалном нивоу. Према овоме, Академија и Савез најављују серију активности које треба да осветле пут ка будућности градова Србије, под називом ГРАДОВИ СРБИЈЕ У БУДУЋНОСТИ, које ће бити организоване и изведене током 2018. године уз ангажовање научних потенцијала чланова Академије инжењерских наука Србије, других научних и стручних и младих кадрова, који се баве темом града:

27. марта – Отворени Округли сто: Градови Србије у будућности (координатори Проф. др Борислав Стојков и Др Игор Марић).

26. априла – Урбана економија, индустрија 4.0, иновације и нове технологије– предавања и расправа (координатор Проф. др Петар Петровић).

30. маја – Међународни семинар: Метрополитени будућност великих градова Србије (координатор Проф. др Борислав Стојков).

21. јуна – Урбана мобилност - предавања и расправа (координатор Проф. др Вук Богдановић).

27. септембра – Становништво, социјални развој и урбана хигијена градова Србије– предавања и расправа (координатори Проф. др Бранислав Ђорђевић и Др Мила Пуцар).

25. октобра – Урбана физиономија и питања морфогенезе– предавања и расправа (координатор академик Проф. Милан Лојаница).

29. новембра – Модели града Србије у будућности – радионица и конкурс(координатор академик Проф. Бранислав Митровић).

Наведене активности, уз могућност промене редоследа, одвијаће се према детаљном програму који ће бити објављен за сваку неколико дана пре наведеног датума у просторијама Савеза инжењера и техничара Србије, Кнеза Милоша 9 у Београду. Улаз је бесплатан.

2. Округли сто – ПОЗИВ

Одржан VII научно-стручни скуп са међународним учешћем „ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА: ГЕНЕЗЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА“, у Требињу, Република Српска, БиХ, 18. – 20. април 2018. године

У Требињу, у периоду од 18. до 20. априла 2018. године, у организацији Асоцијације просторних планера Србије, Универзитета у Београду – Географског факултета и Града Требиње у сарадњи са Природно-математичким факултетом Универзитета у Бањој Луци и подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, одржан је ВИИ Научно-стручни скуп са међународним учешћем „ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА: ГЕНЕЗЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА“.

Поздравне речи присутнима су у Дому културе у Требињу, 18. априла 2018. године, упутили мср Мирослав МАРИЋ, председник Асоцијације просторних планера Србије, Проф. др Дејан ФИЛИПОВИЋ, декан Географског факултета Универзитета у Београду, Проф. др Горан ТРБИЋ, декан Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци, проф. др Дејан ШАБИЋ, шеф Одсека за географију Универзитета у Београду – Географског факултета, Доц. др Даница ШАНТИЋ, председник научног одбора Скупа и Радослав ИЛИЋ, конзул Републике Србије у Бањалуци – Конзуларна канцеларија у Требињу.

Скуп је свечано отворио др Драгослав БАЊАК, председник Скупштине Града Требиње, а уводне реферате саопштили су Проф. др Милован ПЕЦЕЉ, Универзитет у Београду – Географски факултет; Проф. емиритус др Стеван СТАНКОВИЋ, Универзитет у Београду – Географски факултет, Проф. др Велимир ШЕЋЕРОВ, Универзитет у Београду – Географски факултет и Доц. др Даница ШАНТИЋ, Универзитет у Београду – Географски факултет (Председник научног одбора Скупа).

Научно- стручном скупу је у три дана трајања присуствовало преко 250 експерата и стручњака из области просторног, урбаног и енвајеронменталног планирања, туризма и др. из БиХ, Србије, Хрватске, Словеније, Мађарске и Македоније…

Радови учесника објављени су у Зборнику радова на 722 стр., а приређено је и објављено и посебно електронско издање Зборника радова Младих истраживача.

Скуп је свечано затворен у петак, 20. априла 2018. године.

Закључци Научно-стручног скупа биће ускоро објављени на web сајту АППС.

Како су други извештавали о Скупу просторних планера, можете погледати на:

https://www.trebinje.rs.ba/trebinje-domacin-dva-naucna-skupa/

https://srpskainfo.com/medjunarodni-naucni-skup-o-prostornom-planiranju-u-trebinju/

http://www.hercegovinapromo.com/trebinje-naucni-skup-memento-jevto-dedijer/

http://kctrebinje.com/u-kulturnom-centru-trebinje-otvoren-sedmi-naucno-strucni-skup-lokalna-samouprava-u-planiranju-i-uredjenju-prostora-i-naselja/

http://www.herceg.tv/drustvo/11580/u-trebinju-naucni-skup-i-izlozba-posveceni-jevtu-dedijeru-video

Галерија фотографија са скупа.

4. ОТВОРЕНИ ОКРУГЛИ СТО “ИНДУСТРИЈА, ПРЕДУСЛОВ ЕКОНОМСКЕ ОДРЖИВОСТИ ГРАДОВА СРБИЈЕ – друштвени изазови производње у високо-урбанизованим срединама”

   Академија инжењерских наука Србије и Савез инжењера и техничара Србије најављују 4. активност према Програму активности за 2018. годину, за тему – ГРАДОВИ СРБИЈЕ У БУДУЋНОСТИ

4. ОТВОРЕНИ ОКРУГЛИ СТО

“ИНДУСТРИЈА, ПРЕДУСЛОВ ЕКОНОМСКЕ ОДРЖИВОСТИ ГРАДОВА СРБИЈЕ – друштвени изазови производње у високо-урбанизованим срединама”

 • Индустријски паркови будућност већих градова Србије
 • Дигитализација индустрије и реални капацитети градова Србије
 • Еколошки изазов реиндустријализације градова Србије
 • Планске концепције развоја индустрије у Београду, Крагујевцу и Суботици

Координатор Округлог стола: проф. др Петар Петровић (АИНС)

Панелисти: Михајло Весовић (ПКС), Видосава Џагић (ПКС), проф.др Александар Јововић (Маш.фак), представници градова Београда и Крагујевца.

Поред наведених експерата, овај округли сто пружа прилику свим присутним учесницима да изнесу своје идеје и визије око теме индустрије у градовима у Србији кроз отворену дебату.

Отворени округли сто ће бити одржан у сали Савеза инжењера и техничара Србије, ул. Кнеза Милоша 9а/III, у уторак 26. јуна 2018. године од 15:00 до 18:00 часова. Регистрација почиње у 14:30. Улаз је слободан.

ОЧЕКУЈЕМО ВАС СА ДОБРОДОШЛИЦОМ!

ПОЗИВ – 4. Округли сто

5. ОТВОРЕНИ ОКРУГЛИ СТО “УТИЦАЈ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА НА ГРАДОВЕ СРБИЈЕ У БУДУЋНОСТИ”

ГРАДОВИ СРБИЈЕ У БУДУЋНОСТИ
(ген. координатор проф. др Борислав Стојков)

5. ОТВОРЕНИ ОКРУГЛИ СТО
“УТИЦАЈ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА НА ГРАДОВЕ СРБИЈЕ У БУДУЋНОСТИ”

Теме (радно):

• Наука и пракса, стање и перспективе у Србији (др Мила Пуцар, научни саветник, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, редовни члан АИНС)
• Заштита животне средине у градовима у Србији, у светлу климатских промена (Горан Триван, министар заштите животне средине)
• Примери прилагођавање градова на климатске промене (Глазгов). Гост панелист: проф. др Бранка Димитијевић, Professor of Architecture Department of Architecture University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom)
• Развој нових материјала и технологија као одговор на климатске промене у Србији. Панелист: проф. др Биљана Стојановић, Машински факултет у Београду, редовни члан АИНС)
• Савремени приступи управљања кишним отицањем у процесу урбанистичког планирања и пројектовања, прилагођени климатским променама. Панелист: проф. др Љиљана Василевска, Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу)

Кључне речи:

• Адаптација – Прилагодљивост (Аdaptation)
• Отпорност – (Resilience)
• Рањивост – (Vunerability)
• Ублажавање – (Mitigation)

Координатор Округлог стола: др Мила Пуцар, научни саветник (ИАУС, Београд)

Актери у раду Округлог стола биће и други чланови АИНС. Округли сто, поред експерата окупљених око Стола, обухватиће и све присутне у сали, односно омогућиће активно учешће присутних да кроз отворену дебату изнесу своје ставове, идеје и визије око теме утицаја климатских промена на градове у Србији и свету у будућности.
Округли сто биће одржан у просторијама Савеза инжењера и техничара Србије, Кнеза Милоша 9, Београд, 27. септембра 2018. од 15:00 до 18:00 часова. Пријављивање учесника вршиће се пред сам почетак испред сале. Улаз је слободан.

ПОЗИВ

ОЧЕКУЈЕМО ВАС СА ДОБРОДОШЛИЦОМ!

У време својих значајних јубилеја Академија инжењерских наука Србије (1998-2018) и Савез инжењера и техничара Србије (1867-2017) желе да искористе свој научни и стручни потенцијал у корист свог народа и државе, отварајући видике ка будућности градова у Србији. Академија и Савез преко својих истакнутих чланова оцењују да градови Србије, велики и мањи, распоређени широм читаве територији наше државе, представљају непроцењив али недовољно или неодговарајуће искоришћен ресурс за одрживи развој Србије. Исто тако, оцена је да данас, у време све бржих и све неизвеснијих промена као и бројних економских, социјалних и еклошких претњи, градовима Србије тре посветити знатно већу пажњу ради очувања њихових вредности и идентитета, хуманог потенцијала и достојанства, уз истовремену пажњу ка нужности техничке, технолошке и индустријске модернизације ради достизања вишег нивоа конкурентности на европском и глобалном нивоу. Према овоме, Академија и Савез најављују серију активности које треба да осветле пут ка будућности градова Србије, под називом

ГРАДОВИ СРБИЈЕ У БУДУЋНОСТИ

које ће бити организоване и изведене током 2018. године уз ангажовање научних потенцијала чланова Академије инжењерских наука Србије, других научних и стручних и младих кадрова, који се баве темом града:

27. марта – Отворени Округли сто: Градови Србије у будућности (координатори проф. др Борислав Стојков и др Игор Марић)
26. априла – Отворени Округли сто: Урбана мобилност – (координатор проф. др Вук Богдановић
30. маја – Међународни семинар: Метрополитени будућност великих градова Србије (координатор проф. др Борислав Стојков)
21. јуна – Урбана економија, индустрија 4.0, иновације и нове технологије – предавања и расправа (координатор проф. др Петар Петровић)
27. септембра – Утицај климатских промена на градове Србије у будућности – предавања и расправа (координатор др Мила Пуцар, научни саветник)
25. октобра – Урбана физиономија и питања морфогенезе – предавања и расправа (координатор академик проф. Милан Лојаница)
29. новембра – Модели града Србије у будућности – радионица и конкурс (координатор академик проф. Бранислав Митровић)

Јавна расправа о Предлогу Стратегије одрживог и интегралног урбаног развоја Републике Србије до 2030. године

Стратегија одрживог и интегралног урбаног развоја Републике Србије до 2030. године

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре спроводи јавну расправу о Предлогу стратегије одрживог и интегралног урбаног развоја Републике Србије до 2030. године.

Јавна расправа о Предлогу стратегије спровешће се у периоду од 15. октобра до 4. новембра 2018. године. Учесници у јавној расправи су представници државних органа, привредних субјекта, јавних служби, међународних организација, удружења грађана, других представника цивилног друштва, стручне јавности, професори и истраживачи и други научни радници,као и друге заинтересоване стране.

Текст Предлога стратегије биће постављен на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и на порталу е-управе. Примедбе, предлози и сугестије, достављају се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре путем електронске поште на e-mail: sednice.vlade@mgsi.gov.rs и sinisa.trkulja@mgsi.gov.rs или поштом на адресу: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „Јавна расправа о Предлогу стратегије одрживог и интегралног урбаног развоја Републике Србије до 2030. године”.

Јавну расправу о Предлогу стратегије организоваће Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у форми презентације и дискусије која ће се одржати 22. октобра 2018. године, у термину од 11,00 до 14,00 часова, у просторијама Привредне коморе Србије, у великој сали, ул. Теразије 23, Београд.

По окончању јавне расправе Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре  анализираће све  примедбе,  предлоге  и  сугестије  учесника у јавној расправи и сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу стратегије.

6. ОТВОРЕНИ ОКРУГЛИ СТО “УРБАНА ФИЗИОНОМИЈА И ПИТАЊА МОРФОГЕНЕЗЕ”

ГРАДОВИ СРБИЈЕ У БУДУЋНОСТИ
(ген. координатор проф. др Борислав Стојков)

6. ОТВОРЕНИ ОКРУГЛИ СТО УРБАНА ФИЗИОНОМИЈА И ПИТАЊА МОРФОГЕНЕЗЕ
(координатор академик проф. Милан Лојаница)

Теме:

 • Урбана морфогенеза града у будућности – раст и развој града – утицај на морфологију (проф. др Милан Лојаница, академик САНУ, и члан АИНС)
 • Урбана морфогенеза и урбанизам (проф. др Димитрије Младеновић)
 • Социјална димензија урбане физиономије (проф. др Сретен Вујовић)
 • Град и могућности развоја града у времену (МSc Миодраг Ференчак)
 • Архитектонско наслеђе и идентитет градова у Србији (проф. др Александар Кадијевић).

Актери у раду Округлог стола биће и други чланови АИНС-а и СИТС-а. Округли сто, поред експерата окупљених око Стола, обухватиће и све присутне у сали, односно омогућиће активно учешће присутних да кроз отворену дебату изнесу своје ставове, идеје и визије око теме урбане физиономије и морфогенезе градова у Србији и свету у будућности. Округли сто ће бити одржан у просторијама Савеза инжењера и техничара Србије, Кнеза Милоша 9, Београд, 28. новембра 2018. од 15 до 18 часова. Пријављивање учесника вршиће се пред сам почетак испред сале. Улаз је слободан.

ПОЗИВ

ОЧЕКУЈЕМО ВАС СА ДОБРОДОШЛИЦОМ!

АСОЦИЈАЦИЈИ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ ДОДЕЉЕНА ПОВЕЉА

Урбанистички завод Београда, на свечаности одржаној у четвртак, 15. новембра 2018. године поводом обележавања јубилеја 70 ГОДИНА ПЛАНИРАЊА БЕОГРАДА, доделио је Асоцијацији просторних планера Србије (АППС) повељу, као знак признања за дугогодишњу сарадњу и изузетан допринос афирмацији струке.

Zavod Beograd Nagrada (1)

10. научно-стручни скуп са међународним учешћем “ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”

Асоцијација просторних планера Србије и Универзитет у Београду – Географски факултет, организују јубиларни 10. научно-стручни скуп са међународним учешћем “ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”, традиционално, у Суботици – Палићу, од 09. до 11. маја 2019. године.

Скуп пружа прилику да се на једном месту окупе, и размене искуства, стручњаци који се баве планирањем и уређењем простора, заштитом животне средине, затим представници државних и локалних органа управе као и невладиног сектора.

Намера организатора скупа је да се размотри тренутна ситуација у области израде и спровођења планске документације у Србији и правно окружење у којем се ови документи раде. Скуп је актуелизован изменом законске регулативе у области просторног планирања и животне средине, те усвајањем низа просторних планова подручја посебне намене на територији Србије као планских аката који разрађују просторни развој територије Републике дефинисан Просторним планом Републике Србије. Значајан аспект израде ових документа представља уравнотежење економских и других активности у односу на заштиту природне и животне средине и постизање свеукупног одрживог развоја Србије.

Ове године је посебан акценат стављен на проблематику планирања и управљања природним и културним добрима и обновљивих извора енергије у просторним и урбанистичким плановима. Имајући у виду сталну актуелност ових тема и широк дијапазон научних и стручих приступа решавању овог проблема, ово је прилика да се на једном месту размене научна и стручна искуства из Србије и иностранства и унапреди методологија планирања управљања природним и културним добрима. У исто време, растући тренд коришћења простора природних и културних добара као окоснице туризма и привредног развоја Србије захтева другачији, проактивни приступ планирању ових простора у складу са принципима одрживог развоја и заштите необновљивих ресурса.

Уз уобичајене теме које се односе на правни и институционални оквир заштите простора и животне средине и унапређења методологије израде планова и студија, те презентацију искустава у изради планова, секција младих истраживача ће окупити младе стручњаке и студенте мастер и докторских студија и у посебном електронском издању публиковати њихове радове.

Кроз презентацију досадашње праксе из земаља овог дела Европе очекује се и активно учешће домаћих аутора и размена знања која би унапредила методологију и концепцију планирања и искоришћења природних и културних вредности, као и сагледавање нових технологија које доприносе овом процесу.

Позитивна искуства са претходних девет скупова, више од 500 презентованих и објављених радова, са преко 5000 страница текста у девет зборника, представљају добар предуслов за организацију још једног успешног скупа.

Стога, имајући у виду значај и актуелност поменутих тема позивамо вас да узмете учешће на скупу и допринесете његовој успешној реализацији.

ТЕМЕ НАУЧНО-СТРУЧНОГ СКУПА

 1. ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 2. ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПРИРОДНИМ И КУЛТУРНИМ ДОБРИМА
 • Међународни оквир – умрежавање, правни оквир
 • Статус и значај природног и културног добра
 • Управљање културним и природним добрима
 • Планирање и заштита природних и културних добра у стратешким документима
 • Конфликти развоја природних и културниих добара
 1. ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ
 • Стратешки оквир ОИЕ у планским и стратешким документима
 • Планирање и пројектовање система ОИЕ
 • Конфликти заштите и употребе ОИЕ (МХЕ, соларне електране, ветропаркови итд)
 1. ИСКУСТВА У ИЗРАДИ ПРОСТОРНИХ И УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА
 2. РАДОВИ МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУ И СЛАЊЕ РАДОВА

Рок за пријаву теме са апстрактом 22.02.2019.
Одговор научног одбора о статусу апстракта 01.03.2019.
Рок за слање финалне верзије рада 05.04.2019.
Апстракт до 300 речи на српском и енглеском. Рад обима до 6 А4 страна.
Приликом писања апстракта и радова користити фонт Times New Roman латиница.
Апстракти и радови који не буду послати на време и у захтеваној форми неће бити штампани.
Апстракте и радове слати на адресу office@apps.org.rs

Више информација можете пронаћи на wеб адреси Асоцијације www.apps.org.rs

I ИНФОРМАЦИЈА ПАЛИЋ 2019 АППС

10. научно-стручни скуп са међународним учешћем “ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”

Асоцијација просторних планера Србије и Географски факултет организују јубиларни 10. научно-стручни скуп са међународним учешћем “ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”, традиционално, у Суботици-Палићу, од 09. до 11. маја 2019. године.

Велики број домаћих и иностраних експерата, научника, представника локалних самоуправа, покрајинске и републичке власти, презентоваће радове и искуства из домена правног, институционалног и методолошког оквира заштите простора и животне, планирања и управљања природних и културних добара и обновљивих извора енергије, интегралног приступа просторном планирању и заштити животне средине.

Учесници скупа имаће прилику да на предавању мр Ђорђа Милића, помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, сазнају више информација о новом Закону о планирању и изградњи – условима и начинима планирања и уређења простора сходно изменама и допунама Закона (Просторно и урбанистичко планирање, Лиценцирање правних и физичких лица, Е простор, Уређивање и коришћење грађевинског земљишта и изградње објеката – урбана комасација и др.); Изградња објеката – најчешће недоумице.

Имајући у виду актуелност тема скупа, позивамо Вас да својим присуством подржите скуп, и да са својим сарадницима активно учествујете у раду скупа.

Надамо се да ћете наћи времена за ову активност и на тај начин допринети успешном раду скупа и формирању квалитетних закључака који ће омогућити даљу афирмацију и унапређење планирања и уређења простора и заштити животне средине.

II Информација – Палић 2019.

АСОЦИЈАЦИЈИ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ ДОДЕЉЕНА ЗЛАТНА ПЛАКЕТА

ЈП  Завод за урбанизам из Ниша на свечаности одржаној у понедељак 01. априла 2019. године, а поводом обележавања јубилеја 60 година постојања и планирања, доделио је Асоцијацији просторних планера Србије златну плакету за вишедеценијску успешну сарадњу.

Zavod Nis Nagrada (1)

10. научно-стручни скуп са међународним учешћем “ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ” – програм рада скупа исписак радова по секцијама

TЕМЕ НАУЧНО-СТРУЧНОГ СКУПА – секције

А. ПЛЕНУМСКИ РАДОВИ

1. ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

2. ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПРИРОДНИМ И КУЛТУРНИМ ДОБРИМА

3. ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ

4. ИСКУСТВА У ИЗРАДИ ПРОСТОРНИХ И УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА

5. РАДОВИ МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА

 

Преузмите СПИСАК РАДОВА по секцијама са детаљним Програмом рада скупа!

Преузмите II информацију (ПРОГРАМ РАДА, ТЕМЕ СКУПА, ПРОГРАМСКИ ОДБОРИ, СМЕШТАЈ УЧЕСНИКА, КОТИЗАЦИЈА)

 

skup palic 2019 apps

XII (REDOVNA) SKUPŠTINA ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

Уважене колегинице и колеге,

чланови Асоцијације просторних планера Србије,

позивамо Вас на XII (редовну) Скупштину Асоцијације просторних планера Србије која ће се одржати у петак, 10.05.2019. у просторијама „ЕКО ЦЕНТРА“ на Палићу, са почетком у 18.30 часова.

Материјал за седницу Скупштине можете преузети овде.

Очекујемо вас и радујемо се вашем доласку!

Одржан јубиларни 10. научно-стручни скуп са међународним учешћем „ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“, Суботица – Палић 09.-11. мај 2019.

Традиционално, у Суботици – Палићу, од 09. до 11. маја 2019. године, Асоцијација просторних планера Србије и Универзитет у Београду – Географски факултет, у сарадњи са Јавни предузећем за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица, а уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства заштите животне средине, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Града Суботице и Републичког завода за заштиту споменика културе, организовали су јубиларни 10. научно-стручни скуп са међународним учешћем „ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ„.

Поздравне речи присутнима су у Великој сали Градске куће у Суботици, 09. маја 2019. године, упутили  проф. др Дејан Филиповић, декан Географског факултета Универзитета у Београду и координатор скупа, проф. др Велимир Шећеров, продекан Географског факултета Универзитета у Београду и координатор скупа, проф. др Богдан Лукић, председник научног одбора скупа и професор Географског факултета Универзитета у Београду, Мирослав Марић, председник Асоцијације просторних планера Србије, Филип Радовић, директор Агенције за заштитиу животне средине, Алекса Цигановић, Републички завод за заштиту споменика културе, Клара Сабадош, Покрајински завод за заштиту природе, проф. др Мирослав Додеровић, Филозофски факултет у Никшићу, проф. др Урош Радосављевић, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, проф. др Стеван Станковић, емеритус Географског факултета Универзитета у Београду а испред Српског географског друштва и Александар Јевтић, председник Удружења урбаниста Србије.

Скуп је свечано отворио др Предраг Радивојевић, директор ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица, а уводне реферате саопштили су Драгољуб Тодић, Институт за међународну политику и привреду из Београда, Санда Шимић, Министарство за европске интеграције – Сектор за програме прекограничне и транснационалне сареадње, Алекса Цигановић, Републички завод за заштиту споменика културе, проф. др Борислав Стојков, Академија инжењерских наука Србије, проф. др Весна Милетић- Степановић, Географски факултет Универзитета у Београду, Лазар Мандић, ЈП Урбанизам – Крагујевац,  др Денис Амбруш (Осијек, Хрватска) и проф. др Урош Радосављевић, Архитектонски факултет Универзитета у Београду.

Ове године је посебан акценат стављен на планирање и управљање природним и културним добрима и обновљивим изворима енергије и интегрални приступ просторном планирању и заштити животне средине. Друга централна тема скупа односила се на актуелан легислативно – нормативни оквир планирања у Србији. Учесници скупа имали су прилику да на предавању мр Ђорђа Милића, помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, сазнају више информација о новом Закону о планирању и изградњи – условима и начинима планирања и уређења простора сходно изменама и допунама Закона (Просторно и урбанистичко планирање, Лиценцирање правних и физичких лица, е-Простор, Уређивање и коришћење грађевинског земљишта и изградње објеката – урбана комасација и др.); Изградња објеката и др.

Скупу је присуствовало више од 160 учесника. Поред домаћих аутора, радове и искуства презентовали су и експерти из иностранства.

Радови учесника објављени су у Зборнику радова на 535 стр., а приређено је и објављено и посебно електронско издање Зборника радова Младих истраживача.

Скуп је свечано затворен у суботу, 11. маја 2019. године.

Фотографије можете погледати овде и овде.

Како су други извештавали о Скупу просторних планера, можете погледати на:

https://www.subotica.com/vesti/subotica-primer-dobrog-prostornog-planiranja-id34975.html

https://www.subotica.info/2019/05/09/otvaranje-10-naucno-strucnog-skupa-planska-i-normativna-zastita-prostora-i-zivotne?qt-saopstenja_2=0

https://www.dnevnik.rs/vojvodina/strucni-skup-u-subotici-plan-i-propis-stite-prostor-11-05-201

http://tvsubotica.rs/index.php?c=vest&vestid=6533&slider=off&lg=sr

http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/12600

http://yueco.rs/poceo-10-naucno-strucni-skup-sa-medjunarodnim-ucescem-planska-normativna-zastita-prostora-zivotne-sredine/

https://www.energetskiportal.rs/skup-planska-i-normativna-zastita-prostora-i-zivotne-sredine/

http://www.sepa.gov.rs/

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ “ВРАЋАЊЕ ГРАДА”

Поштовани,

позивамо вас на промоцију књиге Враћање града аутора Дениса Амбруша и Влатка Дуспарића, која ће се одржати у суботу, 8. јуна 2019. године у 16:00 часова у Сали 254 Архитектонског факултета у Београду.

Промоција књиге се одржава у оквиру пратећег програма међународне конференције “Изазови у архитектури, дизајну и уметности”, а на промоцији ће говорити Велимир Шећеров, Живојин Карапешић, Наташа Даниловић Христић, и аутори књиге – Денис Амбруш и Влатко Дуспарић.

FOTO-ZA-VEST6

Извор: http://www.arh.bg.ac.rs/2019/06/05/vracanje-grada-promocija-knjige/?pismo=cir

VIII Научно-стручни скуп са међународним учешћем „ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА: ПРОСТОРНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ“, Херцег Нови, Црна Гора, 23. и 25. април 2020. године

Асоцијација просторних планера Србије и Универзитет у Београду – Географски факултет у сарадњи са Градом Херцег Новим, Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Филозофским факултетом Универзитета Црне Горе и  Министарством одрживог развоја и туризма Црне Горе, осми пут организују научно-стручни скуп са међународним учешћем „ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА: ПРОСТОРНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ“, Херцег Нови, Црна Гора, 23. и 25. април 2020. године.

Позитивна искуства са претходних седам скупова представљају добар предуслов за организацију још једног успешног скупа.

Паралелно са научно стручним радом приредиће се и изложба Планерска умрежавања ИВ, где ће бити представљени планови свих нивоа из Балканских земаља и окружења.

Стога, имајући у виду значај и актуелност тема позивамо Вас да узмете учешће на скупу и допринесете његовој успешној реализацији.

 

ТЕМЕ НАУЧНО-СТРУЧНОГ СКУПА „ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА: ПРОСТОРНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ“

 1. ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ПЛАНИРАЊА И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА И НАСЕЉA
 2. ТУРИЗАМ КАО ФАКТОР ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА
 3. САОБРАЋАЈ КАО ОСНОВА РЕГИОНАЛНИХ ИНТЕГРАЦИЈА
 4. ПРИТИСЦИ НА ПРОСТОР, ИНСТРУМЕНТИ ЗАШТИТЕ И ОТПОРНОСТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 5. РАДОВИ МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА

 

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУ И СЛАЊЕ РАДОВА

Рок за пријаву теме са апстрактом до 300 речи на српском и енглеском језику 30.01.2020. године.
Одговор научног одбора о статусу апстракта 05.02.2020. године.
Рок за слање финалне верзије рада обима до 6 А4 страна 15.03.2020. године.
Приликом писања апстракта и радова користити фонт Times New Roman 11pt латиница.
Апстракти и радови који не буду послати на време и у захтеваној форми неће бити штампани.
Апстракте и радове слати искључиво на адресу office@apps.org.rs
Више информација можете пронаћи на wеб адреси Асоцијације www.apps.org.rs

 

СМЕШТАЈ УЧЕСНИКА

Информације и резервације смештаја
HUNGUEST HOTEL SUN RESORT****, Херцег Нови, Црна Гора
тел: +382 31 355 000 E-mail: reservation@hotelsunresort.com
www.hunguesthotels.hu/en/hotel/herceg_novi/hunguest_hotel_sun_resort/
Због ограниченог броја соба резервацију извршити благовремено.

I информација – Најава скупа

 

VIII Научно-стручни скуп са међународним учешћем „ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА: ПРОСТОРНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ“, Херцег Нови, Црна Гора, 23. и 25. април 2020. године

Асоцијација просторних планера Србије и Универзитет у Београду – Географски факултет, у сарадњи са Општином Херцег Нови, Филозофским факултетом Универзитета у Црној Гори, Министарством за одрживи развој и туризам Црне Горе и Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије организују осми научно-стручни скуп са међународним учешћем „ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА: ПРОСТОРНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ“, Херцег Нови, Црна Гора, 23. – 25. април 2020. године.

Читав мозаик просторних и развојних проблема, на посебан начин продубљују неке постојеће и намећу нове изазове за локалне заједнице, што је мотивисало организаторе да организујуе посебан научно-стручни скупа на тему “Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља: ПРОСТОРНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ”.

Више од 200 учесника из Црне Горе, Србије, Босне и Херцеговине, Хрватске, Словеније, Аустрије, Бугарске и др, различитих профила – просторни и урбани планери, архитекте, туризмолози, географи, демографи, социолози, економисти, стручњаци из области животне средине, инжењери и многи други, представиће секторске и интегралне проблеме, и покушати да расветле захтеве актуелног момента у планирању простора, елаборирати могућности које пружају европски пројекти и фондови и какав је њихов утицај на унапређење општег стања развоја, указати на стратегије и остале развојне документе важне за интегрално планирање.

Практична искуства и научни закључци који ће бити представљени чиниће квалитетан основ за унапређење и развој науке и праксе и значајан допринос управљачким структурама на свим нивоима власти, нарочито носиоцима власти на локалном нивоу у решавању проблема са којима се суочавају.

Паралелно са научно-стручним скупом приредиће се и изложба Планерска умрежавања 4, где ће бити представљено више од 50 планова свих нивоа из Балканских земаља и окружења.

Имајући у виду актуелност скупа, позивамо Вас да својим присуством подржите скуп, и да са својим сарадницима активно учествујете у раду скупа.

Надамо се да ћете наћи времена за ову активност и на тај начин допринети успешном раду скупа и формирању квалитетних закључака који ће омогућити даљу афирмацију и унапређење планирања и уређења локалне самоуправе.

ТЕМЕ НАУЧНО-СТРУЧНОГ СКУПА 

 1. ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ПЛАНИРАЊА И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА И НАСЕЉА
 2. ТУРИЗАМ КАО ФАКТОР ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА
 3. САОБРАЋАЈ КАО ОСНОВА РЕГИОНАЛНИХ ИНТЕГРАЦИЈА
 4. ПРИТИСЦИ НА ПРОСТОР, ИНСТРУМЕНТИ ЗАШТИТЕ И ОТПОРНОСТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 5. РАДОВИ МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА

II ИНФОРМАЦИЈА

Одложен VIII Научно-стручни скуп са међународним учешћем „ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА: ПРОСТОРНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ“

Поштоване колеге,

Обавештавамо Вас да су, у складу са новонасталом ситуацијом и препорукама надлежних институција, након консултација чланова почасног, научног и организационог одбора, VIII научно-стручни скуп са међународним учешћем „ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА: ПРОСТОРНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ“ и четврта изложба „Планерска умрежавања“ одложени за јесен 2020. године.

Аутори чији су апстракти прихваћени, радове могу доставити до 20. маја 2020. године.

У што краћем периоду информисаћемо Вас о новом термину одржавања научно-стручног скупа и изложбе.

Унапред хвала на разумевању,

Почасни, научни и организациони одбор ВИИИ научно-стручни скуп са међународним учешћем „ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА: ПРОСТОРНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ“.

VIII Научно-стручни скуп са међународним учешћем „ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА: ПРОСТОРНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ“

Поштовани,

Услед неповољне епидемиолошке ситуације, а због великог интересовања колега за активно учествовање на 8. научно-стручном скупу са међународним учешћем „ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА: ПРОСТОРНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ“, организатори скупа Асоцијација просторних планера Србије и Универзитет у Београду – Географски факултет, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, одлучили су да се овогодишњи скуп организује online, 27. новембра 2020. године путема ZOOM и YouTube платформе.

Сви заинтересовани учесници биће у могућности да се пријаве за учествовање путем апликације која ће бити доступна на wеb адреси Асоцијације www.apps.org.rs од 1. новембра 2020.г.

Надамо се да ћете наћи времена за ову активност и на тај начин допринети успешном раду скупа и формирању квалитетних закључака који ће омогућити даљу афирмацију и унапређење планирања и уређења локалне самоуправе.

ТЕМЕ НАУЧНО-СТРУЧНОГ СКУПА 

 1. ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ПЛАНИРАЊА И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА И НАСЕЉА
 2. ТУРИЗАМ КАО ФАКТОР ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА
 3. САОБРАЋАЈ КАО ОСНОВА РЕГИОНАЛНИХ ИНТЕГРАЦИЈА
 4. ПРИТИСЦИ НА ПРОСТОР, ИНСТРУМЕНТИ ЗАШТИТЕ И ОТПОРНОСТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 5. РАДОВИ МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА VIII Научно-стручни скуп са међународним учешћем „ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА: ПРОСТОРНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ“

Поштовани,

ОВДЕ се можете регистровати за учешће на VIII Научно-стручном скупу са међународним учешћем „ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА: ПРОСТОРНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ“ који се ове године одржава онлајн 27. новембра 2020. године са почетком у 10:15 часова.

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре спроводи процедуру јавног увида у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину.

Материјал који се даје на јавни увид садржи Нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године са синтезним и тематским картама, графичким прилозима и рефералне карте у размери од 1:300.000.

Јавни увид траје 30 дана односно од 5. априла до 5. маја 2021. године.

Све примедбе и сугестије заинтересованих правних и физичких лица, прикупљене у току трајања јавног увида, биће у складу са законом достављене Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектору за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд, најкасније 5 дана од дана завршетка јавног увида.

Материјали је доступан јавности на интернет адреси Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре  – овде.

За сва обавештења и информације обратити се на 011/3640-334, 011/3640-342, као и e-mail: ivana.stefanovic@mgsi.gov.rs и olivera.radoicic@mgsi.gov.rs.

XIV (ИЗБОРНА) СКУПШТИНА АСОЦИЈАЦИЈЕ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ

Уважене колегинице и колеге,

чланови Асоцијације просторних планера Србије,

Позивамо Вас на XIV (изборну) Скупштину Асоцијације просторних планера Србије која ће се одржати у понедељак, 31. маја 2021. године са почетком у 13.00 часова, у просторијама Универзитета у Београду – Географског факултета у улици Војвођанска 1, у Земуну.

Материјал за седницу Скупштине можете преузети овде.

Образац за предлагање кандидата можете преузети овде.

Очекујемо Вас и радујемо се Вашем доласку!

Напомињемо да ће се Седница одржати уз поштовање свих прописаних епидемиолошких мера.

ОДРЖАНА XIV (ИЗБОРНА) СКУПШТИНА АСОЦИЈАЦИЈЕ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ

У просторијама Географског факултета Универзитета у Београду у Земуну, 31. маја 2021. године са почетком у 13.00 часова, одржана је XIV (изборна) Скупштина Асоцијације просторних планера Србије.

На дневном реду су биле тачке које су се односиле на Извештај о раду Асоцијације у претходном периоду, пријем нових чланова и утврђивање висине чланарине за 2021. годину, које су једногласно усвојене, а потом је спроведен поступак избора председника, чланова Управног и Надзорног одбора Асоцијације.

За председника Асоцијације просторних планера Србије изабран је др Дејан С. Ђорђевић, дипл. пр. планер. Нови састав Управног одбора чине Бранко Протић, дипл. пр. планер, Мирослав Марић, дипл. пр. планер, проф. др Урош Радосављевић, дипл. инж. арх, Јелена Здравковић, дипл. пр. планер, Душан Ристић, дипл. пр. планер и Марио Миличевић, дипл. пр. планер, док су у Надзорни одбор изабрани др Милица Максић, дипл. инж. арх, Драгослав Павловић, дипл. пр. планер и мр Ненад Крчум, дипл. пр. планер.

Након избора представљен је и једногласно усвојен План рада Асоцијације за период 2021. – 2024. година, у оквиру кога је поред одржавања традиционалних научно стручних скупова „Планска и нормативна заштита простора и животне средине” и „Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља”, као и организовања једнодневних инструктивних семинара, округлих столова и стручних радионица, једна од значајних активности и обележавање 25 година рада Асоцијације и 45 година од оснивања смера за просторно планирање на Географском факултету Универзитета у Београду, које нас очекује наредне године.

1622543138430

1622543125083

 1622538607984

1622543087749

11. научно-стручни скуп са међународним учешћем “ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”

Асоцијација просторних планера Србије и Универзитет у Београду – Географски факултет, организују 11. научно-стручни скуп са међународним учешћем “ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”, у Вршцу, од 28. до 30. октобра 2021. године.

Скуп ће пружити прилику да се на једном месту окупе и размене искуства, стручњаци који се баве планирањем и уређењем простора, заштитом животне средине, те представници државних и локалних органа управе као и невладиног сектора.

Намера организатора скупа је да се размотри тренутна ситуација у области израде и спровођења планске документације у Србији и правно окружење у којем се ови документи израђују. Скуп је актуелизован усвајањем низа просторних планова подручја посебне намене на територији Србије, изразитим активизмом невладиног сектора и грађана, бројним конфликтима и отвореним питањима између заштите јавног интереса, економске исплативости одређених инвестиција и притисака на простор. Значајан аспект израде ових документа представља уравнотежење економских и других активности у односу на заштиту природне и животне средине и постизање свеукупног одрживог развоја Србије.

Ове године је посебан акценат стављен на проблематику уклапања агресивних, али и неопходних делатности које имају потенцијално изражено позитивне економске ефекте, са једне стране, и веома видљиве и дугорочно негативне утицаја на простор и животну средину. Осим тога, нарочито је важно сагледати и социјалну димензију оваквих активности и објективну штету или корист које целокупно друштво има од њих. Имајући у виду сталну актуелност ових тема и широк дијапазон научних и стручних приступа решавању овог проблема, ово је прилика да се на једном месту размене научна и стручна искуства из Србије и иностранства и унапреди методологија планирања подручја посебне намене и фрагилних простора на којима се конфликтне акције одвијају. У исто време, растући тренд коришћења простора природних и културних добара као окоснице туризма и привредног развоја Србије захтева другачији, проактивни приступ планирању ових простора у складу са принципима одрживог развоја и заштите необновљивих ресурса.

Уз уобичајене теме које се односе на правни и институционални оквир заштите простора и животне средине и унапређења методологије израде планова, пројеката и студија, те презентацију искустава у изради планова, секција младих истраживача ће окупити младе стручњаке и студенте мастер и докторских студија и у посебном електронском издању публиковати њихове радове.

Кроз презентацију досадашње праксе из земаља овог дела Европе очекује се и активно учешће домаћих аутора и размена знања која би унапредила методологију и концепцију планирања и искоришћења природних и културних вредности, као и сагледавање нових технологија које доприносе овом процесу.

Позитивна искуства са претходних скупова, више од 600 презентованих и објављених радова, са преко 5000 страница текста у десет зборника, представљају добар предуслов за организацију још једног успешног скупа.

Стога, имајући у виду значај и актуелност поменутих тема позивамо вас да узмете учешће на скупу и допринесете његовој успешној реализацији.

ТЕМЕ НАУЧНО-СТРУЧНОГ СКУПА:

 1. ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 2. КОНФЛИКТИ У ПРОСТОРУ – КА ОДРЖИВОМ ПЛАНИРАЊУ (ТУРИЗАМ vs ЗАШТИТА; ЕНЕРГЕТИКА vs ЗАШТИТА; КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ vs ЗАШТИТА…)
 3. УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ У ПРОЦЕСУ ПЛАНИРАЊА И ДОНОШЕЊА ОДЛУКА (ЕКОЛОШКИ АКТИВИЗАМ; ГРАЂАНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ…)
 4. ИСКУСТВА У ИЗРАДИ ПРОСТОРНИХ И УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА
 5. РАДОВИ МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА

 

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУ И СЛАЊЕ РАДОВА

Рок за пријаву теме са ауторима је 30.07.2021.

Рок за слање финалне верзије рада 26.09.2021.

Приликом писања радова користити фонт Times New Roman латиница 11pt.

Теме и радови који не буду послати на време и у захтеваној форми неће бити штампани.

Теме са списком аутора и радове (обима до 6 А4 страна са Апстрактом до 200 речи на српском и енглеском језику) слати на адресу office@apps.org.rs

I ИНФОРМАЦИЈА

IN MEMORIAM ПРОФ. ДР ПЕТАР МИТКОВИЋ

Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу са великом жалошћу обавестио је јавност да је 24. септембра 2021. преминуо професор и декан Грађевинско-архитектонског факултета Петар Митковић. Комеморативни скуп ће се одржати у понедељак 4. октобра 2021. године у 12 часова у амфитеатру А на Грађевинско-архитектонском факултету Универзитета у Нишу.

XV (РЕДОВНА) СКУПШТИНА АСОЦИЈАЦИЈЕ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ

Уважене колегинице и колеге,

чланови Асоцијације просторних планера Србије,

 

Позивамо вас на XV (редовну) Скупштину Асоцијације просторних планера Србије која ће се одржати у петак, 29. октобра 2021. године у хотелу „Србија” у Вршцу, са почетком у 18.30 сати.

 

Материјал за седницу Скупштине можете преузети овде.

 

Очекујемо вас и радујемо се вашем доласку!

11. научно-стручни скуп са међународним учешћем “ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ” – програм Скупа

Асоцијација просторних планера Србије и Универзитет у Београду – Географски факултет, у сарадњи са Градом Вршац, организују 11. по реду научно-стручни скуп са међународним учешћем “ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”, у Хотелу Србија у Вршцу, од 28. до 30. октобра 2021. године.

Велики број домаћих и иностраних експерата, научних радника и представника јавних предузећа и локалних самоуправа, презентоваће радове и искуства из домена правног, институционалног и методолошког оквира заштите простора и животне средине, конфликата у простору, учешћа јавности у процесу планирања и доношења одлука те интегралног приступа просторном планирању и заштити животне средине.

Имајући у виду актуелност скупа, позивамо Вас да својим присуством подржите скуп, и да са својим сарадницима активно учествујете у раду скупа.

Надамо се да ћете наћи времена за ову активност и на тај начин допринети успешном раду скупа и формирању квалитетних закључака који ће омогућити даљу афирмацију и унапређење планирања и уређења простора и заштити животне средине.

II Информација

III Информација

 

Промена локације отварања 11. научно-стручног скупа са међународним учешћем “ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”

Поштоване колегенице и колеге,

Обавештавамо вас да ће се отварање 11. научно-стручног скупа са међународним учешћем “ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”, као и комплетан програм рада предвиђен за четвртак, 28. октобар, одржати у Хотелу Србија у Вршцу. Сатница остаје неизмењена, а промена локације резултат је прилагођавања важећим епидемиолошким мерама.

Позивамо вас да информацију поделите са својим сарадницима и унапред се захваљујемо.

II Информација

III Информација

 

ОДРЖАНА XV (РЕДОВНА) СКУПШТИНА АСОЦИЈАЦИЈЕ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ

У петак, 29. октобра 2021. године у хотелу „Србија” у Вршцу, са почетком у 18.30 сати, као једна од активности у току 11. научно-стручног скупа са међународним учешћем „Планска и нормативна заштита простора и животне средине”, одржана је XV (редовна) Скупштина Асоцијације просторних планера Србије.
На дневном реду је, након избора радних тела Скупштине, било усвајање Записника са Четрнаесте (изборне) Скупштине АППС одржане 31. маја 2021. године у Београду, као и разматрање и усвајање Извештаја о раду АППС за период јун 2021. – октобар 2021. године, који су једногласно усвојени.
Након тога, разматрана је Одлука о Плану и Програму рада АППС за период новембар 2021. – новембар 2022. године, која је једногласно усвојена, уз допуне које су предложили Драгослав Павловић (односи се на мапирање ресурса Асоцијације и унапређење интернет презентације) и проф. др Дејан Филиповић (односи се на сарадњу са Географским факултетом у погледу припремања посебне публикације – Алумнија просторних планера).
Као најзначајнија активност у Плану и Програму рада за наредну годину, поред организовања и одржавања 9. научно-стручног скупа са међународним учешћем „Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља”, препозната је припрема и организовање прославе јубилеја – обележавање 25 година рада Асоцијације и 45 година од оснивања смера за просторно планирање на Географском факултету Универзитета у Београду.
Једна од тачака дневног реда било је и доношење Одлуке о пријему нових чланова АППС. Након једногласно донете Одлуке, нови чланови АППС постали су:

1. доц. др Иван Новковић, дипл. географ
2. Растко Чугаљ, дипл. пр. планер
3. Миладин Симић, мастер аналитичар за ГИС
4. Анђела Миленковић, дипл. пр. планер
5. Вељко Дмитровић, дипл. пр. планер
6. доц. др Јован Драгојловић, дипл. географ
7. др Јелена Марић, дипл. инж. арх.
8. Мирјана Бараћ, дипл. инж. арх.
9. проф. др Бисерка Митровић, дипл. инж. арх.
10. Марко Ивановић, мастер туризмолог

Честитамо колегиницама и колегама и желимо им пуно успеха како у даљем професионалном раду, тако и у ангажовању у нашем струковном удружењу.
Као обавеза на свакој редовној Скупштини, на дневном реду се нашло и доношење одлуке о висини чланарине за наредну годину. После конструктивне расправе више чланова Скупштине, донета је одлука да чланарина за 2022. годину и даље износи 1000,00 динара, уз препоруку руководству да се више ангажује на обавештавању чланова у вези са плаћањем чланарине, која је један од основних прихода Асоцијације.
Под тачком Разно, на предлог члана Управног одбора Душана Ристића, једногласно је усвојена иницијатива за спровођење још једне значајне активности: припрема изложбе, односно презентације планских докумената који су израђени за подручје АП Косова и Метохије у периоду до 1999. године и која би се остварила у сарадњи са Природно-математичким факултетом Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Ову активност је подржао и додатно образложио декан овог факултета проф. др Бранко Дрљача, који је као гост учествовао у раду Скупштине.

 

XV Skupstina APPS 2021-10-29

Одржан 11. научно-стручни скуп са међународним учешћем „ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”, Вршац, 28-30. октобар 2021. годин

У организацији Асоцијације просторних планера Србије и Универзитета у Београду – Географског факултета, а у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Министарством градјевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Градом Вршцем успешно је одржан 11. научно-стручни скуп са медјународним учешћем „ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”, у Хотелу Србија у Вршцу, од 28 – 30. октобра 2021. године.

Услед актуелне епидемиолошке ситуације и препорука надлежних институција, скуп је у целости одржан у конференцијским просторијама Хотела Србија, уз поштовање свих епидемиолошких мера.

Речи добродошлице приликом отварања Скупа присутнима су 28. октобра 2021. године упутили др Дејан С. Ђорђевић, председник Асоцијације просторних планера Србије и координатор скупа, проф. др Велимир Шећеров, декан Универзитета у Београду – Географског факултета и координатор скупа, проф. др Дејан Филиповић, проректор Универзитета у Београду, председник Научног одбора и координатор скупа, те Бранко Протић, заменик председника Асоцијације просторних планера Србије и председник Организационог одбора скупа. Прилику да се обрате присутнима и поздраве скуп имали су мр Ђорђе Милић, помоћник министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, доц. др Александар Јевтић, председник Удружења урбаниста Србије, мр Ненад Крчум, члан извршног одбора Матичне секције планера Инжењерске коморе Србије, проф. др Весна Златанаовић-Томашевић, председница Удружења инжењера Београда, др Никола Крунић, члан управног одбора Института за архитектуру и урбанизам Србије, мр Мирољуб Станковић, директор ЈП Завод за урбанизам Ниш и Јована Муњас, Српско друштво за путеве “Via-Vita”.

Скуп је, након поздравних речи, свечано отворио Милован Вујичић, заменик председника Скупштине Грда Вршца, а уводне реферате саопштили су: проф. емеритус др Стеван Станковић, Универзитет у Београду – Географски факултет, проф. др Бисерка Митровић, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, Мимоза Јеличић, ЈП Путеви Србије, Милица Ристовић, Универзитет у Београду – Географски факултет, Љубица Славковић и др Јасмина Ђокић, Нова планска пракса, др Марија Лалошевић, ЈУП Урбанистички завод Београда, др Љиљана Брашанац-Босанац и др Татјана Ћирковић-Митровић, Институт за шумарство, Београд и доц. др Марко Јоксимовић, Универзитет у Београду – Географски факултет.

На овогодишњем скупу посебан акценат приликом излагања и дискусије био је на конфликтима у простору, односно на проблематици усклађивања агресивних, али и неопходних делатности које имају потенцијално изразито позитивне економске ефекте, са једне стране, али веома видљиве и дугорочно негативне утицаје на простор и животну средину са друге. Поред тога, уз уобичајену тематику која се односи на правни и институционални оквир заштите простора и животне средине, као и нова искустава у изради планова, важан сегмент овогодишњег скупа било је учешће јавности у процесу планирања и доношења одлука. Традиционално, млади стручњаци и студенти мастер и докторских студија имали су прилику да изложе резултате својих истраживања, која су публикована у посебном електронском издању.

Скупу је присуствовало више од 120 учесника. Поред домаћих аутора, радове и искуства презентовали су и експерти из иностранства.

Продукт овогодишњег скупа представља Зборник са укупно 63 рада на 482 стр., а приређено је и објављено и посебно електронско издање Зборника радова младих истраживача.

У петак, 29. октобра 2021. године у оквиру Скупа успешно је одржана и XV редовна скупштина Асоцијације просторних планера Србије, о чему се детаљније можете информисати на сајту Асоцијације, путем линка.

Скуп је свечано затворен у суботу, 30. октобра 2021. године.

Фотографије са Скупа можете погледати овде (Facebook) и овде (галерија).

Како су други извештавали о одржаном Скупу можете погледати путем следећих линкова:

http://www.vrsac.com/ViewNews.aspx?NewsId=3602&Lang=srb&Pid=2

https://www.facebook.com/NPPbaza/posts/312560040546353

https://www.ekapija.com/event/3460752/11-naucno-strucni-skup-sa-medjunarodnim-ucescem-plamska-i-normativna-zastita-prostora

https://www.youtube.com/watch?v=L12DASENS2w

30. МЕЂУНАРОДНИ САЛОН УРБАНИЗМА

Јубиларни 30. Међународни салон урбанизма, који представља традиционалну међународну годишњу манифестацију и смотру најзначајнијих актуелних остварења у области просторног и урбанистичког планирања, урбанистичког пројектовања и реализација, отворен је 8. новембра 2021. године у Официрском дому у Нишу.

Поред представника организатора и домаћина, Удружења урбаниста Србије, Завода за урбанизам Ниш и Града Ниша, званица из ресорног министарства, као и других струковних удружења, прилику да у току свечаног отварања поздрави присутне имао је и др Дејан С. Ђорђевић, председник Асоцијације просторних планера Србије.

Велика награда 30. Међународног салона урбанизма додељена је Јавном предузећу Завод за урбанизам Ниш, за целокупну продукцију на 30. Салону, тридесетогодишњу истрајност у организацији

Салона, изузетан допринос и свеобухватност у урбанистичком планирању Србије.

Запажен успех на овогодишњем Салону остварио је Географски факултет Универзитета у Београду, освојивши више награда и признања, о чему детаљније можете видети овде.

Свим добитницима награда и признања, честитамо на заслуженом успеху!

Фотографије са скупа (извор: Удружење урбаниста Србије):

Foto 01 Foto 02 Foto 03 Foto 04 Foto 05 Foto 06 Foto 07 Foto 08 Foto 09 Foto 10

 

 

ОДРЖАНИ “СУСРЕТИ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ – 2021″

Од 18. до 20. новембра, на Дивчибарама је у организацији Инжењерске коморе Србије – Извршног одбора Матичне секције просторних планера, успешно одржана конференција “Сусрети просторних планера Србије – 2021″.

Тема овогодишње конференције је била “Нови плански циклус у Републици Србији – просторно планирање и дигитализација”.

Поред представника организатора и чланова, како Матичне секције просторних планера, тако и других матичних секција Инжењерске коморе Србије, у раду конференције су учествовали и многобројни гости из Србије и земаља у окружењу, а скуп су поред осталих, поздравили и у раду учествовали и мр Ђорђе Милић, помоћник министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Дејан Филиповић, проректор Универзитета у Београду, проф. др Велимир Шећеров, декан Географског факултета у Универзитета у Београду, др Саша Милијић, директор Института за архитектуру и урбанизам Србије, проф. др Зора Живановић, шеф Катедре за просторно планирање на Географском факултету Универзитета у Београду, др Дејан С. Ђорђевић, председник Асоцијације просторних планера Србије, доц. др Александар Јевтић, председник Удружења урбаниста Србије, као и многи други, а скуп је отворила председница Инжењерске коморе Србије, Марица Мијаиловић.

О току конференције и врло занимљивим темама које су разматране, више можете видети на званичном сајту организатора скупа.