Пријатељи сајта

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Ивана СТЕФАНОВИЋ

ма Ивана СТЕФАНОВИЋ, члан НО АППСРођена је у Београду где је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је на Географском факултету Универзитета у Београду – Одсек за просторно планирање. На истом факултету је заврсила Мастер академске студије, смер за просторно планирање.

Oд мaртa 2003. гoдинe рaдилa je у Зaвoду зa прoстoрнo плaнирaњe и урбaнизaм Mинистaрствa урбaнизмa и грaђeвинa. Oктoбрa 2003. гoдинe, фoрмирaњeм Рeпубличкe aгeнциje зa прoстoрнo плaнирaњe, зaпoслeнa je у Рeпубличкoj aгeнциjи зa прoстoрнo плaнирaњe, гдe je рaдилa кao рукoвoдилaц прojeктa, a кaсниje рукoвoдилaц Oдeљeњa зa прoстoрнo плaнирaњe. Прeстaнкoм рaдa Рeпубличкe aгeнциje зa прoстoрнo плaнирaњe, дeцeмбрa 2014. гoдинe, прeузeтa je у Mинистaрствo грaђeвинaрствa, сaoбрaћaja и инфрaструктурe.

Ангажована је на пословима праћења, координације израде просторних планова који су у надлежности Републике Србије. Члан је комисија за јавни увид просторних планова. Уцествовала је у изради просторних планова, стратешких процена утицаја просторних планова на животну средину и медјународних пројеката.

Учествовала је у организацији и раду више научно-стручних скупова за које је као аутор и коаутор припремала радове који се односе на фазе у изради просторних планова, улогу просторних планова јединица локалне самоуправе у просторном развоју Републике Србије итд. Радови су објављени у публикацијама наведених скупова као и струцним цасописима.

Била је члан Председништва Асоцијације просторних планера Србије, као и члан комисије за маркетинг, сада је цлан Надзорног одбора Асоцијације просторних планера Србије.

Члан је Инжењерске коморе Србије, поседује лиценцу одговорног планера.

контакт телефон: 062/886-0173
е-пошта: ivana.stefanovic@mgsi.gov.rs