Пријатељи сајта

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Структура и управљање

Органи Асоцијације су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.

Скупштину чине сви чланови, а састаје се редовно једном годишње. Пуноправно ради и одлучује ако присуствује најмање петина чланова. Одлуке и закључци се доносе већином присутних чланова, а одлуке о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада могу донети 2/3 присутних чланова. Седницу Скупштине сазива председник Упавног одбора, писаним обавештењем. Седницом председава члан који се бира јавним гласањем на почетку седнице.

Председник Скупштине се бира већином гласова; заступа Асоцијацију у правном промету, а истовремено врши функцију председника Управног одбора и руководи његовим радом.

Управни одбор је извршни орган Асоцијацијеи има седам чланова које бира и опозива Скупштина. Мандат чланова траје три године, а члан УО се може бирати највише у два узастопна мандата. Управни одбор из редова својих чланова бира заменика председника, који заступа Асоцијацију у одсуству председника.

Надзорни одбор контролише рад и пословање Асоцијације, има три члана које бира Скупштина на мандате од три године.

Комисије (за законодавство; за међународну сарадњу; за унапређење струке; за информатику; за промоцију и маркетинг) помажу у раду Управном одбору. Председника и чланове комисија бира Управни одбор.

Шема органа управљања АППС

РУКОВОДСТВО АППС

Председник Асоцијације просторних планера Србије

др Зоран РАДОСАВЉЕВИЋ, дипл. пр. планер

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд

 

Заменик председника Асоцијације просторних планера Србије

Драгослав ПАВЛОВИЋ, дипл. пр. планер

ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд

 

Чланови управног одбора Асоцијације просторних планера Србије

 1. проф. др Велимир ШЕЋЕРОВ, дипл. пр. планер
  Универзитет у Београду – Географски факултет, Београд
 2. мр Ненад КРЧУМ, дипл. пр. планер
  ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште, Смедерево
 3. др Дејан С. ЂОРЂЕВИЋ, дипл. пр. планер
  ЈП Паланка, Смедеревска Паланка
 4. мр Драгана ДУНЧИЋ, дипл. пр. планер
  ЈП Завод за урбанизам Војводине, Нови Сад
 5. мр Мирољуб СТАНКОВИЋ, дипл. инж. арх.
  Град Ниш, Градска управа – Управа за планирање и изградњу

 

Надзорни одбор Асоцијације просторних планера Србије

 1. др Милица МАКСИЋ, дипл. инж. арх.
  ЈП Завод за урбанизам Ниш, председник
 2. Мирослав МАРИЋ, дипл. пр. планер
  Институт за путеве, Београд, члан
 3. ма Ивана СТЕФАНОВИЋ, дипл. пр. планер
  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, члан

 

Секретар управног одбора Асоцијације просторних планера Србије

Душан МОМЧИЛОВИЋ, дипл. инж. арх.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд