Пријатељи сајта

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Лиценце ИКС

Издавање лиценци за област просторног и урбанистичког планирања регулише Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14):

  • Израдом просторних, односно урбанистичких планова руководи одговорни планер, односно одговорни урбаниста.

ОДГОВОРНИ ПЛАНЕР може бити лице са стеченим високим образовањем на академским студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије) односно лице са високом стручном спремом и најмање пет година радног искуства, које има стручне резултате на изради докумената просторног планирања и одговарајућу лиценцу издату у складу са овим законом. Под одговарајућим стручним резултатима сматрају се резултати остварени на руковођењу, изради или сарадњи на изради најмање два документа просторног планирања.

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА може бити лице са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, на академским студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије) односно лице са високом школском спремом одговарајуће струке и најмање пет година одговарајућег радног искуства, које има стручне резултате на изради докумената урбанистичког планирања и одговарајућу лиценцу издату у складу са овим законом. Под одговарајућим стручним резултатима сматрају се резултати остварени на руковођењу, изради или сарадњи на изради најмање два документа урбанистичког планирања.

Лиценцу за одговорног урбанисту и одговорног планера издаје Инжењерска комора Србије у складу са законом. Издату лиценцу Инжењерска комора Србије ће решењем одузети, ако утврди да овлашћено лице несавесно и нестручно обавља послове за које му је лиценца издата.

ВРСТЕ ЛИЦЕНЦИ које могу добити просторни планери:

100 – Одговорни планер

201 – Одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова

Основни УСЛОВИ ЗА ДОБИЈАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ су:

  • одговарајуће образовање,
  • одговарајуће радно искуство (за планере и урбанисте 5 година),
  • положен одговарајући стручни испит,
  • стручни резултати (израђени просторни односно урбанистички планови),
  • препорука најмање два лица којима је издата одговарајућа лиценца, или препорука Инжењерске коморе Србије на предлог надлежног органа матичне секције.

 

Услове и поступал за издавање и одузимање лиценце ближе прописује Правилник о полагању стручног испита у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности и о издавању и одузимању лиценце за одговорног урбанисту, пројектанта, извођача радова и одговорног планера („Службени гласник РС“, бр. 27/15 и 92/15).

 

Детаљно о ПОСТУПКУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ можете видети на сајту Инжењерске коморе Србије:

http://www.ingkomora.org.rs/licence/?id=lic0000