Пријатељи сајта

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Стручни испити

Полагање СТРУЧНИХ ИСПИТА из области просторног и урбанистичког планирања регулише Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), односно Правилник о полагању стручног испита у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности и о издавању и одузимању лиценце за одговорног урбанисту, пројектанта, извођача радова и одговорног планера („Службени гласник РС“, бр. 27/15 и 92/15):

Стручни испит који је услов за обављање послова у области просторног планирања и добијање лиценце одговорног планера, полажу лица са завршеним географским факултетом – смер просторно планирање, архитектонским, грађевинским, саобраћајним или шумарским факултетом – смер пејзажне архитектуре и другим техничким факултетом, који имају најмање две године радног искуства на пословима израде просторних планова.

Стручни испит који је услов за обављање послова у области урбанистичког планирања и добијање лиценце одговорног урбанисте, полажу лица са завршеним архитектонским факултетом, географским факултетом – смер просторно планирање, грађевинским, саобраћајним или шумарским факултетом – смер пејзажне архитектуре и другим техничким факултетом, који имају најмање две године радног искуства на пословима израде просторних, односно урбанистичких планова и стручне резултате у обављању тих послова.

Стручни испит полаже се по програму прописаном правилником и састоји се из општег и посебног дела.

Општи део стручног испита обухвата проверу познавања основа уставног уређења, радних односа и општег управног поступка.

Посебни део стручног испита за просторног планера и урбанисту обухвата:

  1. одбрану стручног рада у области просторног планирања – за просторног планера, односно у области урбанистичког планирања – за урбанисту,
  2. проверу познавања закона и других прописа, као и стандарда и норматива који се односе на просторно и урбанистичко планирање и израду планских докумената, као и закона и других прописа којима су уређена питања заштите животне средине, заштите и коришћења природних и културних добара и коришћење грађевинског земљишта.

Стручни рад за полагање стручног испита, за просторног планера и урбанисту, је документација коју је кандидат израдио у оквиру послова које је обављао, односно у чијој изради је учествовао или коју је израдио по теми задатој од стране комисије, и то:

  1. за просторног планера – просторни план;
  2. за урбанисту – урбанистички план.

Одбрана стручног рада је презентација, објашњење и стручно образлагање методолошких, техничких и других планерских решења садржаних у планским документима, који су били предмет стручног рада.

 

Детаљни подаци о ПОЛАГАЊУ СТРУЧНИХ ИСПИТА (садржај, рокови, начин полагања, литература, састав комисија за полагање и сл.) могу се пронаћи на сајту Инжењерске коморе Србије:

http://www.ingkomora.org.rs/strucniispiti/