Пријатељи сајта

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Закони

Закон о планирању и изградњи

“Сл.гласник РС”, br. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14

Закон о Просторном плану Републике Србије

“Сл.гласник РС”, br. 88/10

 Закон о општем управном поступку

“Сл. лист СРЈ”, 33/97 и 31/01 и “Сл.гласник РС”, бр. 30/10

Закон о општем управном поступку (примењује се од 01.06.2017. године, изузев одредаба чл. 9., 103. и 207. овог закона које почињу да се примењују истеком 90 дана од дана ступања на снагу овог закона)

“Сл.гласник РС”, бр. 18/16

  Закон о пољопривредном земљишту

“Сл.гласник РС”, бр. 62/06, 65/08-др. закон, 41/09 и 112/15

 Закон о шумама

“Сл.гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 89/15

 Закон о водама

“Сл.гласник РС”, бр. 30/10, 93/2012 и 101/16

Закон о водама

“Сл.гласник РС”, бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96 i 101/2005 – др. закон (стари закон који је престао да важи, осим чл. 81. до 96.)

Закон о рударству и геолошким истраживањима

“Сл.гласник РС”, бр. 101/15

 Закон о јавним скијалиштима

“Сл.гласник РС”, бр. 46/06

Закон о јавним путевима

“Сл.гласник РС”, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13

Закон о железници

“Сл.гласник РС”, бр. 45/13 и 91/15

 Закон о ваздушном саобраћају

“Сл. гласник РС”, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 и 66/2015 – други закон.

 Закон о системима веза

“Сл.гласник РС”, бр. 38/91, 41/91-исправка, 53/93, 67/93, 48/94, 20/97 и 44/03-др. закони

Закон о енергетици

“Сл.гласник РС”, бр. 154/14

 Закон о заштити природе

“Сл.гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16

 Закон о културним добрима

“Сл.гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 и 99/11

Закон о заштити животне средине

“Сл. гласник РС”, бр. 6135/04 , 36/09 , 36/09-др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС и 14/16

 Закон о процени утицаја на животну средину

“Сл.гласник РС”, бр. 135/04, 36/09

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину

“Сл.гласник РС”, бр. 135/04, 88/10

Закон о одбрани

“Сл.гласник РС”, бр.116/07, 88/09, 88/09други закон, 104/09 – други закон и 10/15

Закон о ванредним ситуацијама

“Сл. гласник РС”, бр. 111/09, 92/11 и 93/12

Закон о заштити од пожара

“Сл. гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15

 

Закон о локалној самоуправи

“Сл.гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 –  други закон и 101/16 – други закон

Закон о регионалном развоју

“Сл.гласник РС”, бр. 51/09, 30/10 и 89/15 – други закон

Закон о пољопривреди и руралном развоју

“Сл.гласник РС”, бр. 41/09 и 101/16

 Закон о државном премеру и катастру

“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15УС, 96/15

Закон о националним парковима

“Службeни глaсник РС”, 84/2015

Закон о озакоњењу објеката

“Службeни глaсник РС”, 96/2015

Закон о заштити земљишта

“Службeни глaсник РС”, 112/2015

Закон о експропријацији

“Службени гласник РС”, 53/95 и 20/2009

Закон о основама својинскоправних односа

“Службени лист СФРЈ”, 6/80 и 36/90 и “Службени лист СРЈ”, 29/96

Закон о јавној својини

“Службени гласник РС”, 72/2011, 88/2013 и 105/2014

Закон о инспекцијском надзору

“Службени гласник РС”, 36/2015

Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама

“Службени гласник РС”, 88/2011