Пријатељи сајта

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Закони

Закон о планирању и изградњи

„Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021

Закон о Просторном плану Републике Србије

“Сл. гласник РС”, бр. 88/10

Закон о општем управном поступку (примењује се од 01.06.2017. године, изузев одредаба чл. 9., 103. и 207. овог закона које почињу да се примењују истеком 90 дана од дана ступања на снагу овог закона)

“Сл. гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење

  Закон о пољопривредном земљишту

“Сл. гласник РС”, бр. 62/06, 65/08-др. закон, 41/09, 112/15, 80/2017 и 95/2018 – др. закон

 Закон о шумама

“Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18

 Закон о водама

“Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/2012, 101/16,  95/2018 и 95/2018 – др. закон

Закон о водама

“Сл. гласник РС”, бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96 i 101/2005 – др. закон (стари закон који је престао да важи, осим чл. 81. до 96.)

Закон о рударству и геолошким истраживањима

“Сл. гласник РС”, бр. 101/15, 95/18 – др. закон и 40/2021

 Закон о јавним скијалиштима

“Сл. гласник РС”, бр. 46/06

Закон о јавним путевима

“Сл. гласник РС”, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13

Закон о железници

“Сл. гласник РС”, бр. 41/18

 Закон о ваздушном саобраћају

“Сл. гласник РС”, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/2015 – други закон, 83/18 и 9/20

 Закон о системима веза

“Сл. гласник РС”, бр. 38/91, 41/91-исправка, 53/93, 67/93, 48/94, 20/97 и 44/03-др. закони

Закон о енергетици

“Сл. гласник РС”, бр. 145/14, 95/18 – др. закон и  40/21

 Закон о заштити природе

“Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10, 14/16, 95/18 – др. закон и 71/2021

 Закон о културним добрима

“Сл. гласник РС”, бр. 71/94, 52/11, 99/11 и 6/20 – др. закон

Закон о заштити животне средине

“Сл. гласник РС”, бр. 135/04 , 36/09 , 36/09-др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС , 14/16, 76/18, 95/18 – др. закон и 95/2018 – др. закон

 Закон о процени утицаја на животну средину

“Сл. гласник РС”, бр. 135/04, 36/09

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину

“Сл. гласник РС”, бр. 135/04, 88/10

Закон о одбрани

“Сл. гласник РС”, бр.116/07, 88/09, 88/09др. закон, 104/09 – др. закон, 10/15 и 36/18

Закон о ванредним ситуацијама

“Сл. гласник РС”, бр. 111/09, 92/11 и 93/12

Закон о заштити од пожара

“Сл. гласник РС”, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закони

Закон о локалној самоуправи

“Сл.гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 –  др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18

Закон о регионалном развоју

“Сл. гласник РС”, бр. 51/09, 30/10 и 89/15 – други закон

Закон о пољопривреди и руралном развоју

“Сл. гласник РС”, бр. 41/09, 101/16 и 67/21

 Закон о државном премеру и катастру

“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – одлука УС, 96/15, 47/17 – аутентично тумачење, 113/17 – др. закон, 27/18 – др. закон, 41/18 – др. закон и 9/20 – др. закон

Закон о националним парковима

“Сл. гласник РС”, 84/2015 и 95/18 – др. закон

Закон о озакоњењу објеката

“Сл. гласник РС”, 96/2015, 83/18 и 81/20 – одлука УС

Закон о заштити земљишта

“Сл. гласник РС”, 112/2015

Закон о експропријацији

“Сл. гласник РС”, 53/95, 20/09, 55/13 – одлука УС и 106/16 – аутентично тумачење

Закон о основама својинскоправних односа

“Службени лист СФРЈ”, 6/80 и 36/90 и “Службени лист СРЈ”, 29/96

Закон о јавној својини

“Службени гласник РС”, 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20

Закон о инспекцијском надзору

“Службени гласник РС”, 36/15, 44/18 – др. закон и 95/18

Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама

“Службени гласник РС”, 88/11, 15/16 и 104/16