ODRŽANA XVII (REDOVNA) SKUPŠTINA ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

U petak, 6. oktobra 2023. godine u hotelu „Vrbak ND” u Novom Pazaru, sa početkom u 18.30 sati, kao jedna od aktivnosti u toku 12. naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem „Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine”, održana je XVII (redovna) Skupština Asocijacije prostornih planera Srbije.

Pre redovnog dela Skupštine, održana je promocija monografije „PROF. DR DIMITRIJE PERIŠIĆ: SVEDOČANSTVO I PUTOКAZI ZA PROSTORNO PLANIRANJE”, koja je u koizdavaštvu Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije i Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a u saradnji sa APPS, pripremljena povodom 90 godina od rođenja prof. dr Dimitrija Perišića, jednog od utemeljivača prostornog planiranja u Srbiji i Jugoslaviji. Monografiju je kao jedan od urednika, predstavila dr Jasna Petrić, naučni savetnik iz Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije.

Na dnevnom redu je, nakon izbora radnih tela Skupštine, bilo usvajanje Zapisnika sa Šesnaeste (redovne) Skupštine APPS održane 17. juna 2022. godine u hotelu „Danubia park” na Srebrnom jezeru, Veliko Gradište, koji je bez diskusije jednoglasno usvojen.

Usledilo je razmatranje Izveštaja o radu APPS za period jul 2022. – septembar 2023. godine, kao i Odluke o Planu i Programu rada APPS za period oktobar 2023. – septembar 2024. godine, koji su nakon predstavljanja i datog obrazloženja predsednika APPS, jednoglasno usvojeni.

Kao značajna aktivnost u Planu i Programu rada za narednu godinu, pored organizovanja i održavanja 10. naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem „Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja”, prepoznata je i priprema Izborne skupštine APPS, a imajući u vidu da aktuelnom rukovodstvu u toku naredne godine ističe mandat.

Jedna od tačaka dnevnog reda bilo je i donošenje Odluke o prijemu novih članova APPS. Nakon jednoglasno donete Odluke, novi članovi APPS postali su:

  1. dr Marko Joksimović, doktor geonauka, vanredni profesor Geografskog fakulteta, iz Beograda;
  2. dr Marina Vesić, doktor geonauka – turizmologija, docent Geografskog fakulteta, iz Mladenovca;
  3. Irena Blagajac, master analitičar zaštite životne sredine iz Beograda;
  4. Maja Bogdanović, master turizmolog iz Beograda;
  5. Biljana Pavlović, diplomirani ekonomista iz Niša;
  6. Nemanja Josifov, master geograf iz Beograda.

Čestitamo koleginicama i kolegama i želimo im puno uspeha kako u daljem profesionalnom radu, tako i u angažovanju u našem strukovnom udruženju.

Kao obaveza na svakoj redovnoj Skupštini, na dnevnom redu se našlo i donošenje odluke o visini članarine za narednu godinu. Posle obrazloženja predsednika APPS, uz molbu članovima da redovno izmiruju ovu obavezu, doneta je odluka da članarina za 2024. godinu i dalje iznosi 1000,00 dinara. Pod tačkom Razno, član APPS mr Miroljub Stanković izvestio je prisutne o aktivnostima na izradi pet tematskih publikacija koje se odnose na do sada izlagane radove na Salonu urbanizma u periodu od njegovog osnivanja pa do 2021. godine, sa posebnim osvrtom na publikaciju u kojoj su predstavljeni svi prostorni planovi izlagani u tom periodu, kao i donete odluke o nagradama u kategoriji prostornih planova, a što je pohvaljeno od prisutnih i prihvaćeno kao informacija članovima Skupštine, bez donošenja posebne odluke ili zaključka.

Podeli članak: