Prijatelji sajta

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Pravilnici

 

Pravilnici doneti na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji:

 

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja

„Službeni glasnik Republike Srbije” broj 32/2019 od 3. maja 2019. godinе

 

Pravilnik o uslovima i načinu rada Komisije za stručnu kontrolu planskih dokumenata, Komisije za kontrolu usklađenosti planskih dokumenata i Komisije za planove jedinice lokalne samouprave

„Službeni glasnik RS“, broj 55/15

 

Pravilnik o uslovima i kriterijumima za su/finansiranje izrade planskih dokumenata

„Službeni glasnik RS“, broj 48/15

 

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja i održavanja Centralnog registra planskih dokumenata, informacionog sistema o stanju u prostoru i lokalnog informacionog sistema i digitalnom formatu dostavljanja planskih dokumenata

„Službeni glasnik RS“, broj 33/15

 

Pravilnik o polaganju stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti, kao i licencama za prostornog planera, urbanistu, arhitektu urbanistu, inženjera, arhitektu, pejzažnog arhitektu i izvođača i registrima licenciranih lica

“Službeni glasnik RS”, br. 51/19 i 2/21 – dr. pravilnik

 

 

Pravilnik o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama

„Službeni glasnik RS“, broj 22/15

 

Pravilnik o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju

„Službeni glasnik RS“, broj 22/15

 

Pravilnik o sadržini, načinu, postupku i rokovima izrade i objavljivanje separata

„Službeni glasnik RS“, broj 33/15

 

Pravilnik o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa

„Službeni glasnik RS“, broj 31/15

 

Pravilnik o sadržini, postupku i načinu donošenja programa uređivanja građevinskog zemljišta

„Službeni glasnik RS“, broj 27/15

 

Pravilnik o objektima na koje se ne primenjuju pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji

„Službeni glasnik RS“, broj 85/15

 

Pravilnik o sadržini i načinu objavljivanja podataka registra inženjera Inženjerske komore Srbije

„Službeni glasnik RS“, broj 35/15

 

Pravilnik o klasifikaciji objekata

„Službeni glasnik RS“, broj 22/15

 

Pravilnik o sadržini informacije o lokaciji i o sadržini lokacijske dozvole

„Službeni glasnik RS“, broj 3/10

 

Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem

„Službeni glasnik RS“, broj 68/19

 

 

Pravilnik o načinu razmene dokumenata i podnesaka elektronskim putem i formi u kojoj se dostavljaju akta u vezi sa objedinjenom procedurom

„Službeni glasnik RS“, broj 113/15

 

Pravilnik o postupku donošenja i sadržini programa uklanjanja objekata

„Službeni glasnik RS“, broj 27/15

 

Pravilnik o legitimaciji i opremi urbanističkog i građevinskog inspektora

„Službeni glasnik RS“, broj 30/15

 

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije, građevinskog dnevnika i građevinske knjige

„Službeni glasnik RS“, broj 62/19

 

Pravilnik o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table

„Službeni glasnik RS“, broj 6/19

 

Pravilnik o načinu zatvaranja i obeležavanju zatvorenog gradilišta

„Službeni glasnik RS“, broj 22/15

 

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora

„Službeni glasnik RS“, broj 22/15 i 24/17

 

 

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata

„Službeni glasnik RS“, broj 73/19

 

 

Pravilnik o načinu, postupku i sadržini podataka za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i licence za građenje objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo, odnosno autonomna pokrajina, kao i o uslovima za oduzimanje tih licenci

„Službeni glasnik RS“, broj 24/15

 

Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata

„Službeni glasnik RS“, broj 27/15, 29/16 i 78/19

 

 

Pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova

„Službeni glasnik RS“, broj 58/12, 74/15 i 82/15

 

Pravilnik o klasifikaciji namene zemljišta i planskih simbola u dokumentima prostornog i urbanističkog planiranja

„Službeni glasnik RS“, broj 105/20

 

Pravilnik o načinu i postupku izbora članova komisije za stručnu kontrolu planskih dokumenata, komisije za kontrolu usklađenosti planskih dokumenata, komisije za planove jedinice lokalne samouprave i komisije za stručnu kontrolu urbanističkog projekta, pravu i visini naknade članovima komisije, kao i uslovima i načinu rada komisija

„Službeni glasnik RS“, broj 32/19

 

Pravilnik o stručnim poslovima prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti koje obavljaju licencirana lica

„Službeni glasnik RS“, broj 106/20

 

Pravilnik o uslovima za izbor, načinu i postupku izbora članova Komisije za utvrđivanje profesionalne odgovornosti licenciranih lica, kao i pravu i visini naknade za rad u komisiji

„Službeni glasnik RS“, broj 2/21

 

Pravilnik o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi

„Službeni glasnik RS“, broj 102/20, 16/21 i 87/21

 

Pravilnik za građevinske konstrukcije

„Službeni glasnik RS“, broj 89/19, 52/20 i 122/20

 

Pravilnik o načinu i postupku izbora članova komisije, pravu i visini naknade za rad u komisijama, uslovima, metodologiji, načinu rada i odlučivanja revizione komisije i sadržaju izveštaja o stručnoj kontroli

„Službeni glasnik RS“, broj 46/19 i 84/19

 

Pravilnik o uslovima koje treba da ispune pravna lica i preduzetnici za obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije, odnosno građenja objekata, za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine

„Službeni glasnik RS“, broj 41/2022

 

Ostali značajni pravilnici i odluke:

 

Pravilnik o kriterijumima za identifikaciju predela i način procene njihovih značajnih i karakterističnih obeležja

„Službeni glasnik RS“, broj 119/17

 

Pravilnik o uslovima i normativima za planiranje i projektovanje stambenih zgrada i stanova u programima stambene podrške

„Službeni glasnik RS“, broj 76/17

 

 Pravilnik o načinu za pribavljanje saglasnosti upravljača železničke infrastrukture, sadržini tehničke dokumentacije i aktivnostima koje investitor komunalne infrastrukture treba da izvrši tokom pribavljanja saglasnosti upravljača železničke infrastrukture, izgradnje i eksploatacije kroz pružni pojas

„Službeni glasnik RS“, broj 23/16

 

Pravilnik o načinu čuvanja, uvida i izdavanja podataka premera, katastra nepokretnosti i vodova

„Službeni glasnik RS“, broj 96/12

 

Pravilnik o katastarskom premeru i katastru nepokretnosti

„Službeni glasnik RS“, broj 7/16, 88/16 i 7/19 – dr. pravilnik

 

Pravilnik o izradi i održavanju katastra nepokretnosti (Pravilnik je prestao da važi 06.02.2016. godine osim odredaba koje se odnose na izradu katastra nepokretnosti, koje će se primenjivati do okončanja postupka osnivanja katastra nepokretnosti)

„Službeni glasnik RS“, broj 46/99

 

Odluka o vrstama investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova od značaja za odbranu

„Službeni glasnik RS“, broj 85/15

 

Pravilnik o načinu određivanja i održavanja zona sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja

„Službeni glasnik RS“, broj 92/08

 

Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu

„Službeni glasnik RS“, broj 69/05

 

Pravilnik o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu

„Službeni glasnik RS“, broj 69/05

 

Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekta povećanog rizika od požara

„Službeni glasnik RS“, broj 8/95

 

Pravilnik o dozvoljenom nivou buke u životnoj sredini

„Službeni glasnik RS“, broj 54/92, 72/10

 

Pravilnik o potrebnom stepenu izučenosti inženjerskogeoloških svojstava terena za potrebe planiranja, projektovanja i građenja

„Službeni glasnik RS“, broj 51/96

 

Pravilnik o postupku obaveštavanja, odnosno razmene podataka o seveso postrojenju, odnosno kompleksu čije aktivnosti mogu dovesti do nastanka hemijskog udesa sa prekograničnim efektima

„Službeni glasnik RS“, broj 26/13