Историјат

АСОЦИЈАЦИЈА ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ 2000 – 2004.

Период 2000-2004. година је за Асоцијацију просторних планера Србије било време проналажења, позиционирања, формалне инаугурације као струковног удружења, осамостаљења и афирмације. Не одударајући од опште ситуације у Србији тог времена, АППС није оскудевала у динамици активности суочавајући се понекад са вишком догађаја које је наметао актуелни тренутак. Асоцијација је прошла кроз рану фазу званичног регистровања почетком 2001. године, организован је први научно-стручни скуп у Кладову и Турну Северину, 2000. “Културне вредности као основ просторне интеграције подрунавских земаља” (УУС и Географски Факултет Београд са АППС), у мају наредне године “Локална самоуправа у планирањеи уређењу простора и насеља”, на Златибору (са Географским факултетом из Београда) , постављена је WЕВ презентација и др. Након првог су следили и остали скупови и семинари, данас традиционани и са међународним учешћем: прва “Планска и нормативна заштита простора и животне средине”, Палић-Суботица, 2001. (са Географским факултетом из Београда и Заводом за урбанизам Суботица), а затим и 2003. са иистим организаторима и Француско-српским форумом; “Београд и његов регион, Обреновац 2003. (са Географским факултетом из Београда), па све до другог скупа “Локална самоуправа у планирањеи уређењу простора и насеља”, на Златибору 2004. (исти организатори); објављене су публикације (укупно 5 зборника радова са скупова), 5 бројева часописа “Простор” (у том моменту заједно са студентима Географског факултета из Београда), неколико бројева “Билтена АППС”; организовани округли столови (први од њих под називом “Перспективе просторног планирања у Србији”, 2000.) и дискусије заједно са осталим удружењима, факултетима и стучним кућама из читаве Србије, предавања домаћих и иностраних експерата; представници АППС гостовали су на скуповима у Швајцарској, Немачкој, Француској (који су дочекани заједно са Географским факултетом 2003.), преко колега у ЈАР, Канади, Енглеској и др. остварена је комуникација са тамошњим експертима, оранизовани су наступи према органима власти и медијима и сл. Ажурирано је чланство и извршено (ре)учлањење у АППС, а том приликом једногласно уведена и чланарину као облик помоћи у функционисању Асоцијације. Направљена је коректна сарадња са осталим чиниоцима у просторном и урбанистичком планирању у Србији и ван ње (Инжењерска комора након њеног формирања 2003. године, Републичка агенција за просторно планирање, министарства, институције и др.), дефинисани су односи са осталим удружењима, након Скупштине АППС 30.01.2004. године, АППС је наставила са самосталним радом ван Удружење урбаниста Србије са којим је остала у унији и др.) и отворена могућност за даљи развој ових односа са осталим струковним удрушењима и друштвима (САС, ДАБ, Друштво пејсажних архитеката и др.).

АППС се суочила и са системским променама у струци. Била је директно и индиректно укључена у писање Закона о планирању и изградњи преко својих представника у комисијама и кроз бројне дискусије где је покушала да дође до најбољих решења и предлога.

У периоду 2000-2004. године одржано је 5 Скупштина АППС (4 редовне и једна ванредна), 23 састанка Председништва, више десетина састанака комисија АППС (фомирано је 5 комисија и секција студедата АППС) На крају мандата  председништва АППС је имала преко 150 чланова, неколико година активног рада иза себе, имиџ који је формиран (и који се и даље временом обликовао) и своју позицију у стручном окружењу Србије.

Чланови Председништва били су: Шећеров Велимир, председник; Павловић Драгослав, заменик председника; Милетић Братисав, Радоављевић Зоран, Дерић Бранислав, Крчум Ненад, Милијић Саша, Пејић Милан, Пунишић Милан, Дунчић Драгана, Павловић Снежана. (истовремено и оснивачи АППС)

Чланови Надзорног одбора су били: Бојановић Снежана, Павловић Дубравка, Манић Живорад.
Шећеров Велимир

АСОЦИЈАЦИЈА ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ 2004 – 2008.

 

Пратећи актуелна дешавања у струци АППС је у овом периоду свој рад прилагођавала датом тренутку, на време обавештавала све заинтересоване и тражила консултације за поједина питања везана за струку.

У складу са планом рада настављена је организација научно-стручних скупова као облика унапређења струке а у циљу размене искустава и превазилажења одређених нејасноћа у пракси планирања. Успешно су организивани скупови:

  • Округли сто на тему “Просторно планирање у Србији у новим условима“ (октобар 2004.год) у Београду,
  • Научно-стручни скуп “Планска и нормативна заштита простора и животне средине“ (април 2005.год) на Палићу,
  • Научно-стручни скуп “Планирање, уређење и заштита бањских и климатских места у Србији“ (април 2006.год) у Бањи Ковиљачи,
  • Научно-стручни скуп “Планска и нормативна заштита простора и животне средине“ (април 2007.год) на Палићу.

Након усвајања измена и допуна Закона о планирању и изградњи (маја 2006. год.) уследила је најзначајнија активност – припрема и стварање услова за организацију полагања стручног испита за просторне планере. Фебруара месеца 2007. год. организован је први испитни рок и првих троје колега је полагало и положило стручни испит пред новоформираном комисијом од стране АППС-а.

АППС је активно учествовала у организацији прославе јубилеја “30 година просторног планирања у Србији“ која је уприличена октобра 2007. год. у Београду. На овој прослави АППС је од Географскг факултета добила ПЛАКЕТУ за дугогодишњу сарадњу.

Као врло значајна активност у овом периоду издваја се покретање стручног часописа “Планер“ као периодичног издања АППС. Формиран је уређивачки одбор и предложен концепт и садржај часописа. Штампано је пет бројева “Планера“, и то: Број 1. децембар 2005.године, Број 2. април 2006.године, Број 3. новембар 2006.године, Број 4. април 2007.године, Број 5. октобар 2007.године. Поред часописа, за сваки скуп штампан је тематски зборник радова. За издавачку делатност, заједно са Географским факултетом као суиздавачем, Асоцијација је добила 3. Награду салона урбанизма у Бања Луци (новембар 2004.год) за издања из области просторног планирања.

У погледу сарадње са институцијама истакли би посебно добру и конструктивну сарадњу са Инжењерском комором Србије, Министарством за капиталне инвестиције односно инфраструктуру и Географским факултетом Универзитета у Београду.

У оквиру оставрене сарадње са надлежним Министарством извшено је именовање представника АППС у комисију Министарства капиталних инвестиција за преиспитивање ефеката Закона о планирању и изградњи, као и именовање неколико чланова у комисије Републичке агенције за просторно планирање, а након измена и допуна Закона Асоцијација је била консултована од стране ресорног Министарства у именовању чланова у Комисију за стручну контролу регионалних просторних планова, просторних планова подручја посебне намене и просторних планова општина која је формирана Решењем министра за капиталне инвестиције половином новембра 2006.године.

Потребно је још поменути да су чланови Председништва били активни у актуелним догађањима у струци: Научни скупови, летње школе и “Салони урбанизма“ у организацији Удружења урбаниста Србије, “Комуникације“ ЦЕП, “Урбане вибрације“ у Смедереву, Изложбе и тематска предавања Урбанистичког завода из Београда.

 

У периоду од 2004. до 2008. године одржане су 4 скупштине Асоцијације просторних планера Србије, 18 састанака Председништва АППС као и бројни састанци Комисија АППС поводом актуелних дешавања у струци. На састанцима Председништва аргументовано се дискутовало о стању у струци и потезима које је АППС предузимала у датом тренутку као и о програмима и плановима рада АППС.

Чланови Председништва били су: Дејан Филиповић – председник, Јасмина Ђорђевић, Драгослав Павловић, Зоран Радосављевић, Велимир Шећеров, Борислав Стојков, Мирослав Марић, Марко Перишић, Ивана Стефановић, Милан Пунишић, Милан Пејић, Мирјана Керебић, Томислав Спасенић, Драгана Дунчић и Дејан С. Ђорђевић.

Чланови Надзорног одбора су били: Дубравка Павловић – председник, Маја Крга и Снежана Павловић.

У циљу свеобухватнијег рада Председништво је, поред тада постојећих комисија – Комисије за унапређење струке, Комисије за законодавство и Комисије за информатику, формирало две нове комисије – Комисију за маркетинг и пропаганду и Комисију за међународну сарадњу. Изабрани су председници комисија, и то: Комисија за законодавство – Ненад Крчум; Комисија за информатику –  мр Дејан С. Ђорђевић; Комисија за унапређење струке – мр Богдан Лукић; Комисија за међународну сарадњу – др Јасмина Ђорђевић; Комисија за маркетинг и пропаганду – Марија Невенић.

У оквиру редовног рада Председништва и Комисија усвојен је Правилник о критеријумима за доделу награда АППС,  нови лого АППС (2006. године), редовно је одржавана и ажурирана web презентација АППС и формирана је база података о чланству АППС.

Крајем овог периода Асоцијација просторних планера Србије имала је 200 чланова, осам година активног рада иза себе и као струковна организација се профилисала на планерском небу Србије.

 

Проф. др Дејан Филиповић, д.п.п.