Душан РИСТИЋ, члан УО АППС

DRisticДушан Ристић рођен је 1990. године у Прокупљу, где је завршио основну и средњу школу. Основне и мастер студије завршио на смеру за Просторно планирање Географског факултета Универзитета у Београду. Дипломирао 2013. године као студент генерације на студијском програму за Просторно планирање. Звање “мастер просторни планер“ стиче 2014. године, успешном одбраном мастер рада за који добија годишњу награду “Димитрије Перишић“, Института за архитектуру и урбанизам Србије. Био је стипендиста Фонда за младе таленте Министарства омладине и спорта и носилац плакете “Доситеј“. Докторске академске студије уписао на матичном факултету и тренутно је у завршној фази израде докторске дисертације.

Самостално или у коауторству објавио преко 50 научно-стручних радова. Од тога 11 у часописима међународног значаја (8 са SCI листе) и 3 поглавља у монографијама међународног значаја. Учествовао је на више од 20 научних и научно-стручних скупова и конференција међународног или националног значаја. Одржао је 3 предавања по позиву на научно-стручним скуповима националног значаја. Рецезент је у међународним часописима са SCI листе. Члан је Асоцијације просторних планера Србије, Српског географског друштва и Удружења урбаниста Србије.

Ангажован на пројекту МПНТР Републике Србије “Проблеми и тенденције развоја геопросторних система Републике Србије“ (ОИ 176017) који изводи Географски факултет и интерном пројекту ПМФ-а у Косовској Митровици (ИМ-0201) “Могућност ревитализације руралних насеља на простору Копаоника у функцији одрживог развоја“. Школске 2017/2018. године, у својству стипендисте МПНТР ангажованог на пројекту, учествује у реализацији вежби на Катедри за просторно планирање Географског факултета у Београду. Од 2018. године запослен на Природно-математичком факултету (Одсеку за географију), Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици у звање асистента за ужу научну област Просторно планирање.

У својству спољног сарадника учествовао је на пословима израде просторних и урбанистичких планова. Стручни и професионални рад огледа се кроз учешће у изради једног просторног плана општине, више од 20 урбанистичких планова и неколико урбанистичких пројеката, стручних студија, елабората за уређење зелних површина и др.

Контакт телефон: 065/200-58-53

E-mail: dusan.ristic@pr.ac.rs; dusanristic@apps.org.rs