Чланство

Ко и под којим условима може бити члан АППС

На основу Статута ЧЛАН АППС може бити свако лице које прихвата циљеве Асоцијације и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Асоцијације, а које има високи стручни степен образовања из струка описаних кроз делатност Асоцијације.

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина АППС на предлог Управног одбора.

 

Чланарина

Чланарина се плаћа на годишњем нивоу, за текућу годину, а према одлуци Скупштине АППС износи 1.000,00 динара.

Уплатница са подацима АППС

За брзо плаћање скенирајте QR код:

qr kod za plaćanje

Која су права и обавезе чланства

Члан Асоцијације ИМА ПРАВО да:

 • равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Асоцијације;
 • непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Асоцијације;
 • бира и буде биран у органе Асоцијације;
 • буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Асоцијације;
 • користи стручну и професионалну заштиту својих права у оквиру Асоцијације и код других органа, посредством Асоцијације, а у складу са актима Асоцијације, односно другим позитивним прописима;
 • користи посредовање Асоцијације за сарадњу са одговарајућим органима и организацијама у земљи и иностранству.

 

Члан Асоцијације ИМА ОБАВЕЗУ да:

 • активно доприноси остваривању циљева и програма Асоцијације;
 • учествује, у складу са интересовањем, у активностима Асоцијације;
 • да у свом раду остварује квалитетна и промишљена стручна и научна дела у области просторног и урбанистичког планирања, уређења и заштите простора и унапређења животне средине;
 • да савесно и одговорно извршава задатке који су му поверени избором у органе Асоцијације, или делегирањем у друге органе од стране Асоцијације;
 • да се у свом друштвеном раду понаша у складу са одредбама „Кодекса професионалне етике просторних планера“;
 • да извештава Асоцијацију о својим иницијативама и активностима које предузима у складу са програмом, циљевима и задацима Асоцијације;
 • да уредно извршава своје материјалне обавезе према Асоцијацији.

 

Под којим условима престаје чланство у АППС

Члан може ИСТУПИТИ ИЗ ЧЛАНСТВА давањем писане изјаве о иступању.

Чланство у асоцијацији МОЖЕ ПРЕСТАТИ због дуже неактивности члана, непоштовања одредби Статута АППС или нарушавања угледа Асоцијације. Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора. Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Асоцијацији.

 

Учлањење

За учлањење је неопходно попунити пријавни лист и извршити уплату чланарине за текућу годину.

Попуњени пријавни лист и доказ о уплати послати на e-mail prijava@apps.org.rs или поштом на адресу АСОЦИЈАЦИЈА ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ, Студентски трг 3/III, 11000 Београд.

Пријавни лист за учлањење (pdf)

Пријавни лист за учлањење (doc)

Уплатница са подацима АППС