Посебна издања АППС

ПРОФ. ДР ДИМИТРИЈЕ ПЕРИШИЋ: СВЕДОЧАНСТВО И ПУТОКАЗИ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Ур. др Саша Милијић, др Јасна Петрић, Марко Перишић, др Зоран Радосављевић

Издавачи:

Институт за архитектуру и урбанизам Србије и Универзитет у Београду – Географски факултет, у сарадњи са Асоцијацијом просторних планера Србије

Београд, 2023.

218 стр. – тираж 700

72.071.1:929

71(497.11)“19“

ISBN 978-86-82154-01-3 (IAUS)

COBISS.SR-ID 83079177

   КАКО СЕ КАЛИО УРБАНИЗАМ — МОЈИХ ШЕСТ ИНОВАЦИЈА У БЕОГРАДУ   1971-1991

Др Борислав Стојков

Београд, 2023.

214 стр. – тираж 200

711.434

911.375

ISBN 978-86-84275-47-1 (UUS)

COBISS.SR-ID 118083337

ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

Ур. каталога мср Душан Ристић, мср Бранко Протић

Косовска Митровица, 2022.

66 стр. – тираж 300

711(497.115)”19/20”

711.1/.4(497.115)(083.824)

ISBN 978-86-6283-124-8 (GF)

COBISS.SR-ID 66812425

Prednja korica_Katalog KiM 2022

СТРУКА У ПОКРЕТУ, ТРАГ У ВРЕМЕНУ: ANSWERS

Ур. Др Зоран Радосављевић, Др Велимир Шећеров

Београд, 2017.

203 стр. – тираж 300

71(497.11)(082)

71/72.071.1(497.11)”19/20”:929(047.53)

ISBN 978-86-87857-05-6

COBISS.SR-ID 247248396

Struka-u-pokretu-trag-u-vremenu

Арх. НИКОЛА ДОБРОВИЋ: ОСНОВИ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА

Приредио Др Зоран Радосављевић

Београд, 2017.

77 стр. – тираж 300

711

ISBN 978-86-87857-06-3

Osnovi-potencijalnog-prostornog-planiranja

СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ ГРАДА

Др Велимир Шећеров

Београд, 2012.

256 стр. – тираж 300

711.4

911.375

ISBN 978-86-6283-004-3 (GF)

COBISS.SR-ID 196604428

STRATEŠKO PLANIRANJE GRADA

УВОЂЕЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ЈАВНОСТИ У ПОСТУПАК СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

– ПРИРУЧНИК –

Др Дејан Филиповић

Др Синиша Вукичевић

Београд, децембар 2011.

136 стр. – тираж 300

502/504:711(035)

351.77(497.11)(035)

ISBN 978-86-87857-04-09

COBISS.SR-ID 188057868

UVOĐENJE ZAINTERESOVANE JAVNOSTI U POSTUPAK STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU - PRIRUČNIK