Извештај о пројекту „Увођење интересних група и јавности у поступак вредновања при изради СПУ на животну средину“

Дана 12.08.2011. у просторијама Министарства животне средине, рударства и просторног планирања потписан је уговор између Министраства и Асоцијације просторних планера Србије о суфинансирању пројекта из области заштите животне средине.

Уговор се односи на суфинансирање пројекта „Увођење интересних група и јавности у поступак вредновања при изради Стратешких процена утицаја на животну средину“ (израда Приручника). Овај пројекат има за циљ да анализира досадашња искуства Републике Србије у интеграцији интересних група и јавности у процесу израде Стратешке процене утицаја на животну средину, као и искуства земаља ЕУ (пре свега Републике Ирске), и да предложи низ мера и смерница како би се споменути поступак интеграције могао методолошки и технолошки унапредити. Методолошко унапређење, у постојећим законским оквирима, подразумева утврђивање савремених метода и техника за побољшање интеграције јавности у процес вредновања, чиме се јавност активно уводи у процес планирања и одлучивања. На тај начин ће се обезбедити већа транспарентност процеса израде Стратешке процене утицаја, повећање степена демократичности процеса и повећање нивоа свести о значају очувања и заштите животне средине генерално.

Технолошко унапређење подразумева утврђивање савремених технолошких решења у спровођењеу утврђене методологије. Пре свега увођење ГИС оријентисаних вишекритеријумских анализа у структурисању система вредновања и увођењу вредности процене јавности о значају елемената животне средине (према ДПСИР методологији) у процес вредновања.

Носилац израде пројекта је Асоцијација просторних планера Србије, временски оквир трајања пројекта је 5 месеци, с почетком 01.07.2011 и завршетком 01.12.2011.

Циљне групе којима је пројекат намењен:

  • Све институције окарактерисане као „Органи надлежни за припрему планова и програма“ као и „носиоци израде Извештаја о стратешкој процени“ према Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину;
  • Органи надлежни за спровођење Стратешке процене утицаја, на државном и локалном нивоу;
  • Студенти редовних и мастер студија, као и докторанти, чија је област научног интересовања везана за област заштите животне средине, просторног и урбанистичког планирања;
  • Интересне групе и невладине организације које теже да се активно укључе у процес израде Стратешке процене и очувања животне средине генерално;

Јавност у целости која жели бити активно укључена у процес израде и одлучивању о Стратешкој процени утицаја одређеног Плана/програма/пројекта.

Подели чланак: