VIII Научно-стручни скуп са међународним учешћем ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Суботица – Палић, 16.-18. април 2015. године

Ове године је посебан акценат стављен на климатске промене и последице овог феномена на простор. Имајући у виду бројне негативне импликације климатских утицаја на простор Европе, а нарочито региона и Србије у овој години, организатори сматрају да је неопходно направити реалну научно-стручну основу/анализу која би покушала да одговори на питања која се тичу узрока настајања и последице све чешћих природних непогода и непредвиђених ситуација; третмана ризика у просторним и урбанистичким плановима; утицаја планских решења на побољшање или погоршање стања које доприносе поремећајима у природној средини; положаја ове тематике у легислативном и институционалном оквиру; девијација у простору и њихову улогу у нивоима последица након негативних климатских феномена (бесправна изградња, неодговарајући зонинг и намена, (не)постојање адекватних система предупређења појава и одбране од истих итд).

Имајући у виду све већу актуелност ове теме и широк дијапазон научних и стручних приступа решавању овог проблема, скуп је прилика да се на једном месту размене научна и стручна искуства из Србије и иностранства и донесу закључци који би допринели побољшању стања у простору.

Друга централна тема скупа се односи на актуелан легислативно – нормативни оквир планирања у Србији након усвајања Закона о планирању и изградњи и деценију након усвајања сета закона из области животне средине који је у праксу увео инструмент стратешке процене утицаја на животну средину. Како је усвојен нови закон који третира иградњу и просторни развој Србије, очекује се да ће ово бити добра прилика да се почетна искуства његове примене након пола године прикажу и покажу широј стручној јавности. У исто време, очекује се да и учесници из иностранства изнесу искуства из сопственог законодавства и тиме допринесу усаглашавање правне материје из ове области са позитивном европском праксом.

Уз уобичајене теме које се односе на правни и институционални оквир заштите простора и животне средине и унапређења методологије израде планова и студија, те презентацију искустава у изради планова, секција младих истраживача ће окупити младе стручњаке и студенте мастер и докторских студија и у посебном електронском издању публиковати њихове радове.

Позитивна искуства са претходних седам скупова, 422 презентована и објављена рада, са преко 3.500 страница текста у седам зборника, представљају добар предуслов за организацију још једног успешног скупа.

 

ТЕМЕ СКУПА

 

  1. ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
  2. КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА ПЛАНИРАЊЕ, УРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТУ ПРОСТОРА
  3. ИСКУСТВА У ИЗРАДИ ПРОСТОРНИХ И УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА И СТУДИЈА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
  4. РАДОВИ МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА

II информација

Подели чланак: