ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ ДОКУМЕНАТА ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА

На основу члана 201. став 5. тачка 5) Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је донело Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања.

Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 64/2015 од 20. јула 2015. године и ступа на снагу 28. јула 2015. године.

Правилник [pdf]

Подели чланак: