11. научно-стручни скуп са међународним учешћем “ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”

Асоцијација просторних планера Србије и Универзитет у Београду – Географски факултет, организују 11. научно-стручни скуп са међународним учешћем “ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”, у Вршцу, од 28. до 30. октобра 2021. године.

Скуп ће пружити прилику да се на једном месту окупе и размене искуства, стручњаци који се баве планирањем и уређењем простора, заштитом животне средине, те представници државних и локалних органа управе као и невладиног сектора.

Намера организатора скупа је да се размотри тренутна ситуација у области израде и спровођења планске документације у Србији и правно окружење у којем се ови документи израђују. Скуп је актуелизован усвајањем низа просторних планова подручја посебне намене на територији Србије, изразитим активизмом невладиног сектора и грађана, бројним конфликтима и отвореним питањима између заштите јавног интереса, економске исплативости одређених инвестиција и притисака на простор. Значајан аспект израде ових документа представља уравнотежење економских и других активности у односу на заштиту природне и животне средине и постизање свеукупног одрживог развоја Србије.

Ове године је посебан акценат стављен на проблематику уклапања агресивних, али и неопходних делатности које имају потенцијално изражено позитивне економске ефекте, са једне стране, и веома видљиве и дугорочно негативне утицаја на простор и животну средину. Осим тога, нарочито је важно сагледати и социјалну димензију оваквих активности и објективну штету или корист које целокупно друштво има од њих. Имајући у виду сталну актуелност ових тема и широк дијапазон научних и стручних приступа решавању овог проблема, ово је прилика да се на једном месту размене научна и стручна искуства из Србије и иностранства и унапреди методологија планирања подручја посебне намене и фрагилних простора на којима се конфликтне акције одвијају. У исто време, растући тренд коришћења простора природних и културних добара као окоснице туризма и привредног развоја Србије захтева другачији, проактивни приступ планирању ових простора у складу са принципима одрживог развоја и заштите необновљивих ресурса.

Уз уобичајене теме које се односе на правни и институционални оквир заштите простора и животне средине и унапређења методологије израде планова, пројеката и студија, те презентацију искустава у изради планова, секција младих истраживача ће окупити младе стручњаке и студенте мастер и докторских студија и у посебном електронском издању публиковати њихове радове.

Кроз презентацију досадашње праксе из земаља овог дела Европе очекује се и активно учешће домаћих аутора и размена знања која би унапредила методологију и концепцију планирања и искоришћења природних и културних вредности, као и сагледавање нових технологија које доприносе овом процесу.

Позитивна искуства са претходних скупова, више од 600 презентованих и објављених радова, са преко 5000 страница текста у десет зборника, представљају добар предуслов за организацију још једног успешног скупа.

Стога, имајући у виду значај и актуелност поменутих тема позивамо вас да узмете учешће на скупу и допринесете његовој успешној реализацији.

ТЕМЕ НАУЧНО-СТРУЧНОГ СКУПА:

  1. ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
  2. КОНФЛИКТИ У ПРОСТОРУ – КА ОДРЖИВОМ ПЛАНИРАЊУ (ТУРИЗАМ vs ЗАШТИТА; ЕНЕРГЕТИКА vs ЗАШТИТА; КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ vs ЗАШТИТА…)
  3. УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ У ПРОЦЕСУ ПЛАНИРАЊА И ДОНОШЕЊА ОДЛУКА (ЕКОЛОШКИ АКТИВИЗАМ; ГРАЂАНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ…)
  4. ИСКУСТВА У ИЗРАДИ ПРОСТОРНИХ И УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА
  5. РАДОВИ МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА

 

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУ И СЛАЊЕ РАДОВА

Рок за пријаву теме са ауторима је 30.07.2021.

Рок за слање финалне верзије рада 26.09.2021.

Приликом писања радова користити фонт Times New Roman латиница 11pt.

Теме и радови који не буду послати на време и у захтеваној форми неће бити штампани.

Теме са списком аутора и радове (обима до 6 А4 страна са Апстрактом до 200 речи на српском и енглеском језику) слати на адресу office@apps.org.rs

I ИНФОРМАЦИЈА

Подели чланак: