ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, обавештава јавност да ће у периоду од 30. јануара до 20. фебруара 2023. године, спроводити јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21, у даљем тексту: Нацрт закона).

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, позива државне органе, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се у оквиру јавне расправе упознају са текстом Нацрта закона и дају своје примедбе, предлоге и сугестије. Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре путем електронске поште на имејл адресу: sednice.vlade@mgsi.gov.rs или поштом на адресу Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, 11000 Београд, са напоменом: „За Нацрт закона о изменама и допунама Закона о о планирању и изградњи”.

Јавну расправу о Нацрту закона, Министарство организује у форми презентација и дискусија, које ће се одржати у:

  • Новом Саду – 31. јануара 2023. године, у термину од 11,00 до 13,00 часова, у просторијама Скупштине града, улица Жарка Зрењанина 2;
  • Нишу – 2. фебруара 2023. године, у термину од 11,00 до 13,00 часова, у просторијама Градске куће, улица 7. јули 2;
  • Суботици – 7. фебруара 2023. године, у термину од 11,00 до 13,00 часова, у просторијама Градске куће, улица Трг слободе 1;
  • Зајечару – 9. фебруара 2023. године, у термину од 11,00 до 13,00 часова, у просторијама Градске управе, улица Трг ослобођења 1;
  • Крагујевцу – 13. фебруара 2023. године, у термину од 11,00 до 13,00 часова, у просторијама Градске управе, улица Трг слободе 3;
  • Београду – 20. фебруара 2023. године, у термину од 11,00 до 13,00 часова, у просторијама Привредне коморе Србије, улица Ресавска 13 – 15.

Детаљније на следећем ЛИНКУ.

Подели чланак: