Пријатељи сајта

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Правилници

 

Правилници донети на основу Закона о планирању и изградњи:

 

Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања

„Службени гласник Републике Србије” број 32/2019 од 3. маја 2019. године

 

Правилник о условима и начину рада Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената и Комисије за планове јединице локалне самоуправе

Службени гласник РС“, број 55/15

 

Правилник о условима и критеријумима за су/финансирање израде планских докумената

Службени гласник РС“, број 48/15

 

Правилник о садржини и начину вођења и одржавања Централног регистра планских докумената, информационог система о стању у простору и локалног информационог система и дигиталном формату достављања планских докумената

Службени гласник РС“, број 33/15

 

Правилник о полагању стручног испита у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности, као и лиценцама за просторног планера, урбанисту, архитекту урбанисту, инжењера, архитекту, пејзажног архитекту и извођача и регистрима лиценцираних лица

Службени гласник РС“, број 51/19 и 2/21

 

 

Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама

Службени гласник РС“, број 22/15

 

Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу

Службени гласник РС“, број 22/15

 

Правилник о садржини, начину, поступку и роковима израде и објављивање сепарата

Службени гласник РС“, број 33/15

 

Правилник о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса

Службени гласник РС“, број 31/15

 

Правилник о садржини, поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског земљишта

Службени гласник РС“, број 27/15

 

Правилник о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи

Службени гласник РС“, број 85/15

 

Правилник о садржини и начину објављивања података регистра инжењера Инжењерске коморе Србије

Службени гласник РС“, број 35/15

 

Правилник о класификацији објеката

Службени гласник РС“, број 22/15

 

Правилник о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе

„Службени гласник РС“, број 3/10

 

Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем

Службени гласник РС“, број 68/19

 

 

Правилник о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форми у којој се достављају акта у вези са обједињеном процедуром

„Службени гласник РС“, број 113/15

 

Правилник о поступку доношења и садржини програма уклањања објеката

„Службени гласник РС“, број 27/15

 

Правилник о легитимацији и опреми урбанистичког и грађевинског инспектора

Службени гласник РС“, број 30/15

 

Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге

Службени гласник РС“, број 62/19

 

Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле

Службени гласник РС“, број 6/19

 

Правилник о начину затварања и обележавању затвореног градилишта

„Службени гласник РС“, број 22/15

 

Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора

„Службени гласник РС“, број 22/15 и 24/17

 

 Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката

„Службени гласник РС“, број 73/19

 

 

Правилник о начину, поступку и садржини података за утврђивање испуњености услова за издавање лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење објеката за које грађевинску дозволу издаје министарство, односно аутономна покрајина, као и о условима за одузимање тих лиценци

„Службени гласник РС“, број 24/15

 

Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката

„Службени гласник РС“, број 27/15, 29/16 и 78/19

 

Правилник о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова

„Службени гласник РС“, број 58/12, 74/15 и 82/15

 

Правилник о класификацији намене земљишта и планских симбола у документима просторног и урбанистичког планирања

„Службени гласник РС“, број 105/20

 

 

Правилник о начину и поступку избора чланова комисије за стручну контролу планских докумената, комисије за контролу усклађености планских докумената, комисије за планове јединице локалне самоуправе и комисије за стручну контролу урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде члановима комисије, као и условима и начину рада комисија

„Службени гласник РС“, број 32/19

 

 

Правилник о стручним пословима просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности које обављају лиценцирана лица

„Службени гласник РС“, број 106/20

 

 

Правилник о условима за избор, начину и поступку избора чланова Комисије за утврђивање професионалне одговорности лиценцираних лица, као и праву и висини накнаде за рад у комисији

„Службени гласник РС“, број 2/21

 

 

Правилник о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи

„Службени гласник РС“, број 102/20, 16/21 и 87/21

 

 

Правилник за грађевинске конструкције

„Службени гласник РС“, број 89/19, 52/20 и 122/20

 

Правилник о начину и поступку избора чланова комисије, праву и висини накнаде за рад у комисијама, условима, методологији, начину рада и одлучивања ревизионе комисије и садржају извештаја о стручној контроли

„Службени гласник РС“, број 46/19 и 84/19

 

Правилник o условима које треба да испуне правна лица и предузетници за обављање послова израде техничке документације, односно грађења објеката, за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине

„Службени гласник РС“, број 41/2022

 

Остали значајни правилници и одлуке:

 

Правилник о критеријумима за идентификацију предела и начин процене њихових значајних и карактеристичних обележја

„Службени гласник РС“, број 119/17

 

Правилник о условима и нормативима за планирање и пројектовање стамбених зграда и станова у програмима стамбене подршке

„Службени гласник РС“, број 76/17

 

 Правилник o начину за прибављање сагласности управљача железничке инфраструктуре, садржини техничке документације и активностима које инвеститор комуналне инфраструктуре треба да изврши током прибављања сагласности управљача железничке инфраструктуре, изградње и експлоатације кроз пружни појас

„Службени гласник РС“, број 23/16

 

Правилник о начину чувања, увида и издавања података премера, катастра непокретности и водова

„Службени гласник РС“, број 96/12

 

Правилник о катастарском премеру и катастру непокретности

„Службени гласник РС“, број 7/16, 88/16 и 7/19 – др. правилник

 

Правилник о изради и одржавању катастра непокретности (Правилник је престао да важи 06.02.2016. године осим одредаба које се односе на израду катастра непокретности, које ће се примењивати до окончања поступка оснивања катастра непокретности)

„Службени гласник РС“, број 46/99

 

Одлука о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова од значаја за одбрану

„Службени гласник РС“, број 85/15

 

Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања

„Службени гласник РС“, број 92/08

 

Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину

„Службени гласник РС“, број 69/05

 

Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину

„Службени гласник РС“, број 69/05

 

Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара

„Службени гласник РС“, број 8/95

 

Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини

„Службени гласник РС“, број 54/92, 72/10

 

Правилник о потребном степену изучености инжењерскогеолошких својстава терена за потребе планирања, пројектовања и грађења

„Службени гласник РС“, број 51/96

 

Правилник о поступку обавештавања, односно размене података о севесо постројењу, односно комплексу чије активности могу довести до настанка хемијског удеса са прекограничним ефектима

„Службени гласник РС“, број 26/13