Пријатељи сајта

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Уредбе

Уредба о условима, начину и поступку располагања грађевинским земљиштем у јавној својини Републике Србије

“Сл. гласник РС”, бр. 56/16, 59/16 – испр. и 7/2017

 

Уредбa о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности

“Сл. гласник РС”, бр. 61/15, 88/15, 46/17, 30/2018 и 53/2021

 

Уредба о локацијским условима

“Сл. гласник РС”, бр. 115/20

 

 

Уредба о утврђивању Водопривредне основе РС

“Сл. гласник РС”, бр. 11/02

 

Уредба о класификацији вода

“Сл. гласник СРС”, бр. 5/68

 

Уредба о категоризацији државних путева

“Сл. гласник РС”, бр. 119/13, бр.105/13 и 93/15

 

 

Уредба о изменама и допунама Програма остваривања Стратегије развоја енергетике Републике до 2015. за период 2007. до 2012. године

“Сл. гласник РС”, бр. 27/2010

 

Уредба о садржини и начину вођења информационог система заштите животне средине, методологији, структури, заједничким основама, категоријама и нивоима сакупљања података, као и о садржини информација о којима се редовно и обавезно обавештава јавност

“Сл. гласник РС”, бр.112/2009

 

Уредба о еколошкој мрежи

“Сл. гласник РС”, бр. 102/10