Istorijat

ASOCIJACIJA PROSTORNIH PLANERA SRBIJE 2000 – 2004.

Period 2000-2004. godina je za Asocijaciju prostornih planera Srbije bilo vreme pronalaženja, pozicioniranja, formalne inauguracije kao strukovnog udruženja, osamostaljenja i afirmacije. Ne odudarajući od opšte situacije u Srbiji tog vremena, APPS nije oskudevala u dinamici aktivnosti suočavajući se ponekad sa viškom događaja koje je nametao aktuelni trenutak. Asocijacija je prošla kroz ranu fazu zvaničnog registrovanja početkom 2001. godine, organizovan je prvi naučno-stručni skup u Kladovu i Turnu Severinu, 2000. “Kulturne vrednosti kao osnov prostorne integracije podrunavskih zemalja” (UUS i Geografski Fakultet Beograd sa APPS), u maju naredne godine “Lokalna samouprava u planiranjei uređenju prostora i naselja”, na Zlatiboru (sa Geografskim fakultetom iz Beograda) , postavljena je WEV prezentacija i dr. Nakon prvog su sledili i ostali skupovi i seminari, danas tradicionani i sa međunarodnim učešćem: prva “Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine”, Palić-Subotica, 2001. (sa Geografskim fakultetom iz Beograda i Zavodom za urbanizam Subotica), a zatim i 2003. sa iistim organizatorima i Francusko-srpskim forumom; “Beograd i njegov region, Obrenovac 2003. (sa Geografskim fakultetom iz Beograda), pa sve do drugog skupa “Lokalna samouprava u planiranjei uređenju prostora i naselja”, na Zlatiboru 2004. (isti organizatori); objavljene su publikacije (ukupno 5 zbornika radova sa skupova), 5 brojeva časopisa “Prostor” (u tom momentu zajedno sa studentima Geografskog fakulteta iz Beograda), nekoliko brojeva “Biltena APPS”; organizovani okrugli stolovi (prvi od njih pod nazivom “Perspektive prostornog planiranja u Srbiji”, 2000.) i diskusije zajedno sa ostalim udruženjima, fakultetima i stučnim kućama iz čitave Srbije, predavanja domaćih i inostranih eksperata; predstavnici APPS gostovali su na skupovima u Švajcarskoj, Nemačkoj, Francuskoj (koji su dočekani zajedno sa Geografskim fakultetom 2003.), preko kolega u JAR, Kanadi, Engleskoj i dr. ostvarena je komunikacija sa tamošnjim ekspertima, oranizovani su nastupi prema organima vlasti i medijima i sl. Ažurirano je članstvo i izvršeno (re)učlanjenje u APPS, a tom prilikom jednoglasno uvedena i članarinu kao oblik pomoći u funkcionisanju Asocijacije. Napravljena je korektna saradnja sa ostalim činiocima u prostornom i urbanističkom planiranju u Srbiji i van nje (Inženjerska komora nakon njenog formiranja 2003. godine, Republička agencija za prostorno planiranje, ministarstva, institucije i dr.), definisani su odnosi sa ostalim udruženjima, nakon Skupštine APPS 30.01.2004. godine, APPS je nastavila sa samostalnim radom van Udruženje urbanista Srbije sa kojim je ostala u uniji i dr.) i otvorena mogućnost za dalji razvoj ovih odnosa sa ostalim strukovnim udrušenjima i društvima (SAS, DAB, Društvo pejsažnih arhitekata i dr.).

APPS se suočila i sa sistemskim promenama u struci. Bila je direktno i indirektno uključena u pisanje Zakona o planiranju i izgradnji preko svojih predstavnika u komisijama i kroz brojne diskusije gde je pokušala da dođe do najboljih rešenja i predloga.

U periodu 2000-2004. godine održano je 5 Skupština APPS (4 redovne i jedna vanredna), 23 sastanka Predsedništva, više desetina sastanaka komisija APPS (fomirano je 5 komisija i sekcija studedata APPS) Na kraju mandata  predsedništva APPS je imala preko 150 članova, nekoliko godina aktivnog rada iza sebe, imidž koji je formiran (i koji se i dalje vremenom oblikovao) i svoju poziciju u stručnom okruženju Srbije.

Članovi Predsedništva bili su: Šećerov Velimir, predsednik; Pavlović Dragoslav, zamenik predsednika; Miletić Bratisav, Radoavljević Zoran, Derić Branislav, Krčum Nenad, Milijić Saša, Pejić Milan, Punišić Milan, Dunčić Dragana, Pavlović Snežana. (istovremeno i osnivači APPS)

Članovi Nadzornog odbora su bili: Bojanović Snežana, Pavlović Dubravka, Manić Živorad.

Šećerov Velimir

ASOCIJACIJA PROSTORNIH PLANERA SRBIJE 2004 – 2008.

 

Prateći aktuelna dešavanja u struci APPS je u ovom periodu svoj rad prilagođavala datom trenutku, na vreme obaveštavala sve zainteresovane i tražila konsultacije za pojedina pitanja vezana za struku.

U skladu sa planom rada nastavljena je organizacija naučno-stručnih skupova kao oblika unapređenja struke a u cilju razmene iskustava i prevazilaženja određenih nejasnoća u praksi planiranja. Uspešno su organizivani skupovi:

  • Okrugli sto na temu ”Prostorno planiranje u Srbiji u novim uslovima” (oktobar 2004.god) u Beogradu,
  • Naučno-stručni skup ”Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine” (april 2005.god) na Paliću,
  • Naučno-stručni skup ”Planiranje, uređenje i zaštita banjskih i klimatskih mesta u Srbiji” (april 2006.god) u Banji Koviljači,
  • Naučno-stručni skup ”Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine” (april 2007.god) na Paliću.

Nakon usvajanja izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji (maja 2006. god.) usledila je najznačajnija aktivnost – priprema i stvaranje uslova za organizaciju polaganja stručnog ispita za prostorne planere. Februara meseca 2007. god. organizovan je prvi ispitni rok i prvih troje kolega je polagalo i položilo stručni ispit pred novoformiranom komisijom od strane APPS-a.

APPS je aktivno učestvovala u organizaciji proslave jubileja ”30 godina prostornog planiranja u Srbiji” koja je upriličena oktobra 2007. god. u Beogradu. Na ovoj proslavi APPS je od Geografskg fakulteta dobila PLAKETU za dugogodišnju saradnju.

Kao vrlo značajna aktivnost u ovom periodu izdvaja se pokretanje stručnog časopisa ”Planer” kao periodičnog izdanja APPS. Formiran je uređivački odbor i predložen koncept i sadržaj časopisa. Štampano je pet brojeva ”Planera”, i to: Broj 1. decembar 2005.godine, Broj 2. april 2006.godine, Broj 3. novembar 2006.godine, Broj 4. april 2007.godine, Broj 5. oktobar 2007.godine. Pored časopisa, za svaki skup štampan je tematski zbornik radova. Za izdavačku delatnost, zajedno sa Geografskim fakultetom kao suizdavačem, Asocijacija je dobila 3. Nagradu salona urbanizma u Banja Luci (novembar 2004.god) za izdanja iz oblasti prostornog planiranja.

U pogledu saradnje sa institucijama istakli bi posebno dobru i konstruktivnu saradnju sa Inženjerskom komorom Srbije, Ministarstvom za kapitalne investicije odnosno infrastrukturu i Geografskim fakultetom Univerziteta u Beogradu.

U okviru ostavrene saradnje sa nadležnim Ministarstvom izvšeno je imenovanje predstavnika APPS u komisiju Ministarstva kapitalnih investicija za preispitivanje efekata Zakona o planiranju i izgradnji, kao i imenovanje nekoliko članova u komisije Republičke agencije za prostorno planiranje, a nakon izmena i dopuna Zakona Asocijacija je bila konsultovana od strane resornog Ministarstva u imenovanju članova u Komisiju za stručnu kontrolu regionalnih prostornih planova, prostornih planova područja posebne namene i prostornih planova opština koja je formirana Rešenjem ministra za kapitalne investicije polovinom novembra 2006.godine.

Potrebno je još pomenuti da su članovi Predsedništva bili aktivni u aktuelnim događanjima u struci: Naučni skupovi, letnje škole i ”Saloni urbanizma” u organizaciji Udruženja urbanista Srbije, ”Komunikacije” CEP, ”Urbane vibracije” u Smederevu, Izložbe i tematska predavanja Urbanističkog zavoda iz Beograda.

 

U periodu od 2004. do 2008. godine održane su 4 skupštine Asocijacije prostornih planera Srbije, 18 sastanaka Predsedništva APPS kao i brojni sastanci Komisija APPS povodom aktuelnih dešavanja u struci. Na sastancima Predsedništva argumentovano se diskutovalo o stanju u struci i potezima koje je APPS preduzimala u datom trenutku kao i o programima i planovima rada APPS.

Članovi Predsedništva bili su: Dejan Filipović – predsednik, Jasmina Đorđević, Dragoslav Pavlović, Zoran Radosavljević, Velimir Šećerov, Borislav Stojkov, Miroslav Marić, Marko Perišić, Ivana Stefanović, Milan Punišić, Milan Pejić, Mirjana Kerebić, Tomislav Spasenić, Dragana Dunčić i Dejan S. Đorđević.

Članovi Nadzornog odbora su bili: Dubravka Pavlović – predsednik, Maja Krga i Snežana Pavlović.

U cilju sveobuhvatnijeg rada Predsedništvo je, pored tada postojećih komisija – Komisije za unapređenje struke, Komisije za zakonodavstvo i Komisije za informatiku, formiralo dve nove komisije – Komisiju za marketing i propagandu i Komisiju za međunarodnu saradnju. Izabrani su predsednici komisija, i to: Komisija za zakonodavstvo – Nenad Krčum; Komisija za informatiku –  mr Dejan S. Đorđević; Komisija za unapređenje struke – mr Bogdan Lukić; Komisija za međunarodnu saradnju – dr Jasmina Đorđević; Komisija za marketing i propagandu – Marija Nevenić.

U okviru redovnog rada Predsedništva i Komisija usvojen je Pravilnik o kriterijumima za dodelu nagrada APPS,  novi logo APPS (2006. godine), redovno je održavana i ažurirana web prezentacija APPS i formirana je baza podataka o članstvu APPS.

Krajem ovog perioda Asocijacija prostornih planera Srbije imala je 200 članova, osam godina aktivnog rada iza sebe i kao strukovna organizacija se profilisala na planerskom nebu Srbije.

 

Prof. dr Dejan Filipović, d.p.p.