Prijatelji sajta

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Posebna izdanja APPS

 

PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE KOSOVA I METOHIJE

Ur. kataloga msr Dušan Ristić, msr Branko Protić

Kosovska Mitrovica, 2022.

66 str. – tiraž 300

711(497.115)”19/20”

711.1/.4(497.115)(083.824)

ISBN 978-86-6283-124-8 (GF)

COBISS.SR-ID 66812425

 Prednja korica_Katalog KiM 2022

STRUKA U POKRETU, TRAG U VREMENU: ANSWERS

Ur. Dr Zoran Radosavljević, Dr Velimir Šećerov

Beograd, 2017.

203 str. – tiraž 300

71(497.11)(082)

71/72.071.1(497.11)”19/20”:929(047.53)

ISBN 978-86-87857-05-6

COBISS.SR-ID 247248396

 Struka-u-pokretu-trag-u-vremenu

Arh. NIKOLA DOBROVIĆ: OSNOVI POTENCIJALNOG PROSTORNOG PLANIRANJA

Priredio Dr Zoran Radosavljević

Beograd, 2017.

77 str. – tiraž 300

711

ISBN 978-86-87857-06-3

 Osnovi-potencijalnog-prostornog-planiranja

STRATEŠKO PLANIRANJE GRADA

Dr Velimir Šećerov

Beograd, 2012.

256 str. – tiraž 300

711.4

911.375

ISBN 978-86-6283-004-3 (GF)

COBISS.SR-ID 196604428

 

 STRATEŠKO PLANIRANJE GRADA

UVOĐENJE ZAINTERESOVANE JAVNOSTI U POSTUPAK STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

– PRIRUČNIK –

Dr Dejan Filipović

Dr Siniša Vukičević

Beograd, decembar 2011.

136 str. – tiraž 300

502/504:711(035)

351.77(497.11)(035)

ISBN 978-86-87857-04-09

COBISS.SR-ID 188057868

 

 UVOĐENJE ZAINTERESOVANE JAVNOSTI U POSTUPAK STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU - PRIRUČNIK