Publikacije sa naučno-stručnih skupova

Užice, Zlatibor 2001.

Naučno-stručni skup

LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA

Zbornik radova

Urednici:

Velimir Šećerov

Milan Pejić

Beograd, maj 2001.

378 str. – tiraž 300

711.1:352.078(082)

711.4:352.078(082)

COBISS-ID 91323148

Subotica, Palić 2001.

Naučno-stručni skup

PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE

Zbornik radova

Urednici:

Dr Dejan Filipović

Dr Dejan Đorđević

Dr Stevan Stanković

Beograd, novembar 2001.

431 str. – tiraž 300

504.05/.06 (082)

504.03.000.34 (082)

COBISS-ID 94443020

Obrenovac 2003.

Naučno-stručni skup

BEOGRAD I NJEGOV REGION

Zbornik radova

Urednik:

Dr Borislav Stojkov

Beograd, 2003.

371 str. – tiraž 500

911.375(497.111)(082)

711.434(497.111)(082)

711.2(497.11)(082)

ISBN 86-82657-31-7

COBISS.SR-ID 106342924

Subotica, Palić 2003.

Drugi naučno-stručni skup

PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE

Zbornik radova

Urednici:

Dr Stevan Stanković

Dr Dejan Filipović

Mr Velimir Šećerov

Beograd, oktobar 2003.

416 str. – tiraž 500

502.15(497.11+497.16)(082)

502.1(082)

ISBN 86-82657-33-3

COBISS.SR-ID 109446924

Užice, Zlatibor 2004.

Drugi naučno-stručni skup

LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA

– STRUČNA PITANJA –

Zbornik radova

Urednici:

Zoran Radosavljević

Mr Velimir Šećerov

Milan Pejić

Beograd, maj 2004.

422 str. – tiraž 500

711.1:352.078(082)

711.4:352.078(082)

ISBN 86-82657-38-4

COBISS.SR-ID 114409996

Užice, Zlatibor 2004.

Drugi naučno-stručni skup

LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA

– PLANIRANJE RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE –

Zbornik radova

Autori:

Dr Borislav Stojkov i dr.

Beograd, maj 2004.

175 str. – tiraž 500

711.1:352.078(082)

711.4:352.078(082)

ISBN 86-82657-37-6

COBISS.SR-ID 114412044

Subotica, Palić 2005.

Treći naučno-stručni skup

PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE

Zbornik radova

Urednici:

Dr Dejan Filipović

Dr Stevan Stanković

Mr Velimir Šećerov

Beograd, april 2005.

584 str. – tiraž 500

502.1(082)

ISBN 86-82657-53-8

COBISS.SR-ID 121686796

Loznica, Banja Koviljača 2006.

Naučno-stručni skupPLANIRANJE, UREĐENJE, ZAŠTITA

– BANJSKA I KLIMATSKA MESTA SRBIJE –

Zbornik radova

Urednici:

Dr Stevan Stanković

Dr Bogdan Lukić

Beograd, april 2006.

555 str. – tiraž 300

711.455(497.11)(082)

615.83(497.11)(082)

ISBN 86-85657-61-9 (GF)

COBISS.SR-ID 130009356

Subotica, Palić 2007.

Četvrti naučno-stručni skup

PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE

Zbornik radova

Urednici:

Dr Dejan Filipović

Dr Stevan Stanković

Mr Velimir Šećerov

Beograd, april 2007.

566 str. – tiraž 500

502.1(082)

ISBN 978-86-82657-54-4 (GF)

COBISS.SR-ID 139408140

Subotica, Palić 2009.

Peti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem

PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE

Zbornik radova

Urednici:

Dr Dejan Filipović

Dr Bogdan Lukić

Dr Velimir Šećerov

Beograd, april 2009.

645 str. – tiraž 300

502.1(082)

ISBN 978-86-87857-00-1 (APPS)

COBISS.SR-ID 157318156

Ivanjica 2010.

Treći naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem

LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA

Zbornik radova

Urednici:

Dr Velimir Šećerov

Dr Bogdan Lukić

Zoran Radosavljević

Miroslav Marić

Beograd, maj 2010.

616 str. – tiraž 300

711.1:352.078(082)

711.4:352.078(082)

ISBN 978-86-87857-02-5 (APPS)

COBISS.SR-ID 175341580

Subotica, Palić 2011.

Šesti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem

PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE

Zbornik radova

Urednici:

Dr Dejan Filipović

Dr Velimir Šećerov

Dr Bogdan Lukić

Beograd, mart 2011.

406 str. – tiraž 300

502.1:711(082)

ISBN 978-86-87857-03-2 (APPS)

COBISS.SR-ID 182684940

Užice, Zlatibor 2012.

Četvrti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem

LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA

– GRADOVI U XXI VEKU –

Zbornik radova

Urednici:

Dr Velimir Šećerov

Mr Zoran Radosavljević

Mr Aleksandar Đorđević

Miroslav Marić

Beograd, mart 2012.

666 str. – tiraž 300

711.1:352.078(082)

ISBN 978-86-82657-97-2 (GF)

COBISS.SR-ID 189609228

Subotica, Palić 2013.

Sedmi naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem

PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE

Zbornik radova

knjiga I

Urednici:

Dr Miroljub Milinčić

Dr Dejan Filipović

Dr Velimir Šećerov

Miroslav Marić

Beograd, april 2013.

476 str. – tiraž 300

502.1:711(082)

ISBN 978-86-6283-005-0 (APPS)

COBISS.SR-ID 197576204

Subotica, Palić 2013.

Sedmi naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem

PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE

Zbornik radova

knjiga II

Urednici:

Dr Miroljub Milinčić

Dr Dejan Filipović

Dr Velimir Šećerov

Miroslav Marić

Beograd, april 2013.

639 str. – tiraž 300

502.1:711(082)

ISBN 978-86-6283-006-7 (APPS)

COBISS.SR-ID 197579276

Užice, Zlatibor 2014.

Peti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem

LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA

– UPRAVLJANJE ZEMLJIŠTEM –

Zbornik radova

Urednici:

Dr Bogdan Lukić

Mr Zoran Radosavljević

Mr Aleksandar Đorđević

Miroslav Marić

Beograd, april 2014.

656 str. – tiraž 300

711.1:352.078(082)

711.1:352.078(082)

ISBN 978-86-6283-013-5 (APPS)

COBISS.SR-ID 206336012

Subotica, Palić 2015.

Osmi naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem

PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE

Zbornik radova

Urednici:

Dr Dejan Filipović

Dr Velimir Šećerov

Mr Zoran Radosavljević

Beograd, april 2015.

722 str. – tiraž 300

502.1:711(082)

ISBN 978-86-6283-023-4 (APPS)

COBISS.SR-ID 214407692

Vršac 2016.

Šesti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem

LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA

– U SUSRET EVROPSKIM INTEGRACIJAMA –

Zbornik radova

Urednici:

Dr Dejan Filipović

Dr Velimir Šećerov

Mr Zoran Radosavljević

Beograd, jun 2016.

585 str. – tiraž 130

711.1:352.078(082)(0.034.2)

711.4:352.078(082)(0.034.2)

ISBN 978-86-6283-040-1 (APPS)

COBISS.SR-ID 223802636

Subotica, Palić 2017.

Deveti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem

PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE

Zbornik radova

Urednici:

Dr Dejan Filipović

Dr Velimir Šećerov

Dr Slavoljub Dragićević

Dr Zoran Radosavljević

Beograd, maj 2017.

536 str. – tiraž 300

502.1:711(082)

ISBN 978-86-6283-051-7 (APPS)

COBISS.SR-ID 233392140

Trebinje, 2018.

Sedmi naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem

LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA

– GENEZE I PERSPEKTIVE PROSTORNOG RAZVOJA –

Zbornik radova

Urednici:

Dr Dejan Filipović

Dr Danica Šantić

Miroslav Marić

Trebinje, april 2018.

719 str. – tiraž 300

711.1:352.078(082)

711.4:352.078(082)

ISBN 978-86-6283-061-6 (GF)

COBISS.SR-ID 261349388

Trebinje 2018 korica002

Subotica, Palić 2019.

Deseti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem

PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE

Zbornik radova

Dr Dejan Filipović

Dr Velimir Šećerov

Dr Bogdan Lukić

Dr Uroš Radosavljević

Miroslav Marić

Beograd, maj 2019.

535 str. – tiraž 300

502.1:711(082)

ISBN 978-86-6283-074-6 (APPS)

COBISS.SR-ID 276144908

Palic 2019 korica001

Herceg Novi/Beograd (online) 2020.

Osmi naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem

LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA

– PROSTORNE INTEGRACIJE –

Zbornik radova

Urednici:

Dr Aleksandar Đorđević

Dr Dejan Filipović

Miroslav Marić

Beograd, novembar 2020.

450 str. – tiraž 400

711.1:352.078(082)

711.4:352.078(082)

ISBN 978-86-6283-097-5 (GF)

COBISS.SR-ID 28725257

2020 APPS ZBORNIK

Vršac 2021.

Jedanaesti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem

PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE 

Zbornik radova

Urednici:

Dr Dejan Filipović

Dr Velimir Šećerov

Dr Dejan S. Đorđević

Beograd, oktobar 2021.

475 str. – tiraž 300

502.1:711(082)

ISBN 978-86-6283-115-6

COBISS.SR-ID 49078793

KORICA ZBORNIK 2021_bordo_final_bp

Srebrno jezero 2022.

Deveti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem

LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA 

Zbornik radova

Urednici:

Dr Velimir Šećerov

Dr Dejan S. Đorđević

Dr Zoran Radosavljević

Dr Marija R. Jeftić

Beograd, jun 2022.

525 str. – tiraž 200

711.1:352.078(082)

711.4:352.078(082)

ISBN 978-86-6283-125-5 (GF)

COBISS.SR-ID 68828681

Korica Zbornik _Lokalna samouprava 2022 sa cajtnama.indd

Novi Pazar 2023.

Dvanaesti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem

PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE 

Zbornik radova

Urednici:

Dr Dejan Filipović

Dr Velimir Šećerov

Dr Dejan S. Đorđević

Beograd, oktobar 2023.

432 str. – tiraž 300

502.1:711(082)

ISBN 978-86-6283-142-2 (GF)

COBISS.SR-ID 126302985