VI Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: U SUSRET EVROPSKIM INTEGRACIJAMA, Vršac, 02. – 04. jun 2016.

Asocijacija prostornih planera Srbije i Geografski fakultet iz Beograda po šesti put organizuju naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem na temu planiranja i uređenja prostora i naselja lokalne samuprave.

Otvorena su pregovaračka poglavlja o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Naša zemlja je otpočela proces suštinskog usklađivanja sa standardima i normama evropske zajednice zemalja članica. Ova činjenica, zajedno sa tranzicijom koja se već niz godina događa u Srbiji i koja je proizvela čitav mozaik prostornih i razvojnih problema, na poseban način produbljuje neke postojeće i nameće nove izazove za lokalne zajednice i motivisala je pripremu i organizovanje posebnog naučno-stručnog skupa na temu ”Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: u susret evropskim integracijama”.

Sasvim je izvesno da će prostor lokalnih zajednica u Srbiji, njegovo oblikovanje i razvoj, u predstojećem periodu biti umnogome uslovljen zahtevima koji proističu iz preuzimanja tzv. obaveza iz članstva, ali i značajnim mogućnostima koje evrointegracije nude.

Praktična iskustva i naučni zaključci koji će biti predstavljeni činiće kvalitetan osnov za unapređenje i razvoj domaće nauke i prakse i značajan doprinos upravljačkim strukturama na svim nivoima vlasti, naročito nosiocima vlasti na loklanom nivou u rešavanju problema sa kojima se suočavaju.

Pozitivna iskustva sa prethodnih pet skupova predstavljaju dobar preduslov za organizaciju još jednog uspešnog skupa.

Stoga, imajući u vidu značaj i aktuelnost tema pozivamo Vas da uzmete učešće na skupu i doprinesete njegovoj uspešnoj realizaciji.

 

TEME NAUČNO-STRUČNOG SKUPA

 1. PRAVNI I LEGISLATIVNI OKVIR
 • Zakonodavni i institucionalni okvir – ograničenja i mogućnosti
 • Evropski dokumenti prostornog i urbanog razvoja i njihov značaj i uticaj na/za lokalne zajednice
 • Novi instrumenti planiranja (rani javni uvid, strategije integralnog urbanog razvoja, … urbana komasacija…)
 • Obaveze u predpristupnim pregovorima sa EU u oblasti planiranja, uređenja, korišćenja i zaštite prostora
 1. UPRAVLJANJE I INSTITUCIJE
 • Izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica za planiranje i uređenje prostora i naselja (JUP: da, možda, ne; gradski urbanista, KzP, lokalna uprava nadležna za prostorno planiranje i urbanizam …)
 • Zahtevi EU integracija – evropski standardi (participacija, demokratičnost, učešće svih aktera, održivi razvoj …)
 • Budućnost odnosa države i lokalne samouprave u materiji planiranja i uređenja prostora i naselja (pitanja decentralizacije, instrumenti kontrole i nadzora …)
 • Priprema za apliciranje za nove EU fondove.
 1. INTEGRALNI I SEKTORSKI PRISTUP
 • Prirodno-geografski preduslovi
 • Strateški položaj i geopolitičke okolnosti
 • Teritorijalni programi saradnje
 • Lokalni GIS kao podrška planiranju i uređenju prostora i naselja
 • Zaštita životne sredine (upravljanje otpadom, problem buke, integralno upravljanje zaštitom voda i dr.)
 • Klimatske promene i posledice na lokalni prostorni razvoj
 • Aktuelne teme i specifični problemi
 1. ISKUSTVA I PRIMERI

 

I obaveštenje sa detaljnim informacijama o skupu (pdf)

 

ROKOVI ZA PRIJAVU I SLANJE RADOVA

Rok za prijavu teme sa apstarktom 01.04.2016. godine.

Rok za slanje finalne verzije rada 25.04.2016. godine.

Apstrakt do 300 reči na srpskom i engleskom. Rad obima do 6 A4 strana.

Prilikom pisanja apstrakta i radova koristiti font Times New Roman 11pt latinica.

Apstrakti i radovi koji ne budu poslati na vreme i u zahtevanoj formi neće biti štampani.

Apstarkte i radove slati isključivo na adresu office@apps.org.rs

 

Formular za prijavu rada i pisanje apstarkta (doc)

Podeli članak: