11. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”

Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, organizuju 11. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”, u Vršcu, od 28. do 30. oktobra 2021. godine.

Skup će pružiti priliku da se na jednom mestu okupe i razmene iskustva, stručnjaci koji se bave planiranjem i uređenjem prostora, zaštitom životne sredine, te predstavnici državnih i lokalnih organa uprave kao i nevladinog sektora.

Namera organizatora skupa je da se razmotri trenutna situacija u oblasti izrade i sprovođenja planske dokumentacije u Srbiji i pravno okruženje u kojem se ovi dokumenti izrađuju. Skup je aktuelizovan usvajanjem niza prostornih planova područja posebne namene na teritoriji Srbije, izrazitim aktivizmom nevladinog sektora i građana, brojnim konfliktima i otvorenim pitanjima između zaštite javnog interesa, ekonomske isplativosti određenih investicija i pritisaka na prostor. Značajan aspekt izrade ovih dokumenta predstavlja uravnoteženje ekonomskih i drugih aktivnosti u odnosu na zaštitu prirodne i životne sredine i postizanje sveukupnog održivog razvoja Srbije.

Ove godine je poseban akcenat stavljen na problematiku uklapanja agresivnih, ali i neophodnih delatnosti koje imaju potencijalno izraženo pozitivne ekonomske efekte, sa jedne strane, i veoma vidljive i dugoročno negativne uticaja na prostor i životnu sredinu. Osim toga, naročito je važno sagledati i socijalnu dimenziju ovakvih aktivnosti i objektivnu štetu ili korist koje celokupno društvo ima od njih. Imajući u vidu stalnu aktuelnost ovih tema i širok dijapazon naučnih i stručnih pristupa rešavanju ovog problema, ovo je prilika da se na jednom mestu razmene naučna i stručna iskustva iz Srbije i inostranstva i unapredi metodologija planiranja područja posebne namene i fragilnih prostora na kojima se konfliktne akcije odvijaju. U isto vreme, rastući trend korišćenja prostora prirodnih i kulturnih dobara kao okosnice turizma i privrednog razvoja Srbije zahteva drugačiji, proaktivni pristup planiranju ovih prostora u skladu sa principima održivog razvoja i zaštite neobnovljivih resursa.

Uz uobičajene teme koje se odnose na pravni i institucionalni okvir zaštite prostora i životne sredine i unapređenja metodologije izrade planova, projekata i studija, te prezentaciju iskustava u izradi planova, sekcija mladih istraživača će okupiti mlade stručnjake i studente master i doktorskih studija i u posebnom elektronskom izdanju publikovati njihove radove.

Kroz prezentaciju dosadašnje prakse iz zemalja ovog dela Evrope očekuje se i aktivno učešće domaćih autora i razmena znanja koja bi unapredila metodologiju i koncepciju planiranja i iskorišćenja prirodnih i kulturnih vrednosti, kao i sagledavanje novih tehnologija koje doprinose ovom procesu.

Pozitivna iskustva sa prethodnih skupova, više od 600 prezentovanih i objavljenih radova, sa preko 5000 stranica teksta u deset zbornika, predstavljaju dobar preduslov za organizaciju još jednog uspešnog skupa.

Stoga, imajući u vidu značaj i aktuelnost pomenutih tema pozivamo vas da uzmete učešće na skupu i doprinesete njegovoj uspešnoj realizaciji.

TEME NAUČNO-STRUČNOG SKUPA:

  1. PRAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR ZAŠTITE PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE
  2. KONFLIKTI U PROSTORU – KA ODRŽIVOM PLANIRANJU
    (TURIZAM vs ZAŠTITA; ENERGETIKA vs ZAŠTITA; KAPITALNI PROJEKTI vs ZAŠTITA…)
  3. UČEŠĆE JAVNOSTI U PROCESU PLANIRANJA I DONOŠENJA ODLUKA
    (EKOLOŠKI AKTIVIZAM; GRAĐANSKE INICIJATIVE…)
  4. ISKUSTVA U IZRADI PROSTORNIH I URBANISTIČKIH PLANOVA
  5. RADOVI MLADIH ISTRAŽIVAČA

 

ROKOVI ZA PRIJAVU I SLANJE RADOVA

Rok za prijavu teme sa autorima je 30.07.2021.

Rok za slanje finalne verzije rada 26.09.2021.

Prilikom pisanja radova koristiti font Times New Roman latinica 11pt.

Teme i radovi koji ne budu poslati na vreme i u zahtevanoj formi neće biti štampani.

Teme sa spiskom autora i radove (obima do 6 A4 strana sa Apstraktom do 200 reči na srpskom i engleskom jeziku) slati na adresu office@apps.org.rs

I INFORMACIJA

Podeli članak: