Održana XVI (redovna) Skupština Asocijacije prostornih planera Srbije

U petak, 17. juna 2022. godine u hotelu „Danubia park” na Srebrnom jezeru (Veliko Gradište), sa početkom u 18.45 časova, kao jedna od aktivnosti u toku 9. naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem „Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja”, održana je XVI (redovna) Skupština Asocijacije prostornih planera Srbije.

Na dnevnom redu je, nakon izbora radnih tela Skupštine, bilo usvajanje Zapisnika sa Petnaeste (redovne) Skupštine APPS održane 29. oktobra 2021. godine u Vršcu, kao i razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu APPS za period oktobar 2021. –  jun 2022. godine, koji su jednoglasno usvojeni.

Nakon toga, razmatran je Predlog Plana i program rada APPS za period jul 2022. – jul 2023. godine, koji je jednoglasno usvojen. Najznačajnija aktivnost u Planu i programu rada za navedeni period je priprema i organizovanje proslave jubileja – obeležavanje 25 godina rada APPS, 45 godina Smera za prostorno planiranje na PMF/GEF Univerziteta u Beogradu i 90 godina od rođenja prof. dr Dimitrija Perišića, jednog od utemeljivača prostornog planiranja u Srbiji i Jugoslaviji, događaj koji će APPS organizovati u saradnji sa Geografskim fakultetom Univerziteta u Beogradu 21. oktobra 2022. godine, u prostorijama Rektorata Univerziteta u Beogradu.

Jedna od tačaka dnevnog reda bilo je i donošenje Odluke o prijemu novih članova APPS. Nakon jednoglasno donete Odluke, novi članovi APPS postali su:

  1. Ljiljana Mihajlović, mast. geograf za zaštitu živ. sredine
  2. Prof. dr Danijela Vukoičić, dipl. geograf
  3. Prof. dr Marija Maruna, dipl.inž.arh.
  4. Prof. Jerry Anthony, PhD, Iowa City, Iowa, USA

Čestitamo koleginicama i kolegama i želimo im puno uspeha kako u daljem profesionalnom radu, tako i u angažovanju u našem strukovnom udruženju.

Кao obaveza na svakoj redovnoj Skupštini, na dnevnom redu se našlo i donošenje odluke o visini članarine za narednu godinu. Posle kraće rasprave, doneta je odluka da članarina za 2023. godinu i dalje iznosi 1000,00 dinara, uz ponovljenu preporuku rukovodstvu da se što više angažuje na obaveštavanju članova u vezi sa plaćanjem članarine, koja je jedan od osnovnih prihoda Asocijacije.

Pod tačkom Razno, osim predloga za unapređenje rada Asocijacije koji se odnose na formiranje posebnog tela – organizacionog odbora za pripremu i organizovanje proslave jubileja 25 godina rada APPS, iznetih informacija o toku dosadašnjih aktivnosti u vezi sa ovim događajem, informacija o toku priprema Alumnija prostornih planera (aktivnost koju vodi Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu), informacije o aktivnostima UO APPS na razmatranju inicijative Instituta za građevinarstvo „IG” d.o.o. Banja Luka iz Banja Luke, u vezi sa ostvarivanjem saradnje između Instituta i APPS,  na polju nauke i mogućnosti zajedničkog apliciranja za projekte kod EU Fondova, Skupština je jednoglasno podržala predlog da ovlasti Upravni odbor APPS da donese odluku o dodeli nagrada APPS kao jedne od aktivnosti u okviru proslave jubileja 25 godina rada APPS i 45 godina Smera za prostorno planiranje na PMF/GEF Univerziteta u Beogradu.

2022-06-17 Skupstina APPS

Podeli članak: