Dušan RISTIĆ, član UO APPS

DRisticDušan Ristić rođen je 1990. godine u Prokuplju, gde je završio osnovnu i srednju školu. Osnovne i master studije završio na smeru za Prostorno planiranje Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Diplomirao 2013. godine kao student generacije na studijskom programu za Prostorno planiranje. Zvanje ”master prostorni planer” stiče 2014. godine, uspešnom odbranom master rada za koji dobija godišnju nagradu ”Dimitrije Perišić”, Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije. Bio je stipendista Fonda za mlade talente Ministarstva omladine i sporta i nosilac plakete ”Dositej”. Doktorske akademske studije upisao na matičnom fakultetu i trenutno je u završnoj fazi izrade doktorske disertacije.

Samostalno ili u koautorstvu objavio preko 50 naučno-stručnih radova. Od toga 11 u časopisima međunarodnog značaja (8 sa SCI liste) i 3 poglavlja u monografijama međunarodnog značaja. Učestvovao je na više od 20 naučnih i naučno-stručnih skupova i konferencija međunarodnog ili nacionalnog značaja. Održao je 3 predavanja po pozivu na naučno-stručnim skupovima nacionalnog značaja. Recezent je u međunarodnim časopisima sa SCI liste. Član je Asocijacije prostornih planera Srbije, Srpskog geografskog društva i Udruženja urbanista Srbije.

Angažovan na projektu MPNTR Republike Srbije ”Problemi i tendencije razvoja geoprostornih sistema Republike Srbije” (OI 176017) koji izvodi Geografski fakultet i internom projektu PMF-a u Kosovskoj Mitrovici (IM-0201) ”Mogućnost revitalizacije ruralnih naselja na prostoru Kopaonika u funkciji održivog razvoja”. Školske 2017/2018. godine, u svojstvu stipendiste MPNTR angažovanog na projektu, učestvuje u realizaciji vežbi na Katedri za prostorno planiranje Geografskog fakulteta u Beogradu. Od 2018. godine zaposlen na Prirodno-matematičkom fakultetu (Odseku za geografiju), Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Prostorno planiranje.

U svojstvu spoljnog saradnika učestvovao je na poslovima izrade prostornih i urbanističkih planova. Stručni i profesionalni rad ogleda se kroz učešće u izradi jednog prostornog plana opštine, više od 20 urbanističkih planova i nekoliko urbanističkih projekata, stručnih studija, elaborata za uređenje zelnih površina i dr.

Kontakt telefon: 065/200-58-53

E-mail: dusan.ristic@pr.ac.rs; dusanristic@apps.org.rs