Uroš RADOSAVLJEVIĆ, član UO APPS

Radosavljevic_Uros (1)Uroš Radosavljević (1972) doktorirao (2015) i diplomirao (1999) na Univerzitetu u Beogradu Arhitektonski fakultet, specijalizirao Javnu upravu i upravljanje gradom (2003) i magistrirao Urbani menadžment i razvoj (2005) na Institutu za stanovanje i studije urbanog razvoja na Erazmus Univerzitetu u Roterdamu, Holandija. Gostuje na Fakultetu za urbano i regionalno planiranje Ajova Univerziteta, SAD (2011), na Algero Univerzitetu u Sasariju (2013), Univerzitetu G. d’Anuncio iz Peskare (2017), Univerzitetu Sapienca iz Rima (2018) i na Politehnici u Bariju (2019), u Italiji.

Profesionalni i nastavni rad usmeren je na urbani menadžment, upravljanje, prostorno i urbanističko planiranje, urbani dizajn i arhitektonsko projektovanje i edukaciju arhitekata, urbanista i planera. Zaposlen na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu na Departmanu za urbanizam (od 1999), rukovodilac je studijskog programa Master Integralni urbanizam (od 2021) i rukovodilac saradnje sa Univerziteta u Beogradu-Arhitektonski fakultet između Ajova Univerziteta u Ajovi, SAD i Univerziteta u Beogradu (od 2019). Uvodi u nastavu predmete Urbani menadžment, Urbane funkcije – Javne službe i Urbanu mobilnost (od 2009), Integralni urbani dizajn (od 2017), Upravljanje gradom – urbani menadžment, Urbani dizajn: mobilnost i javne službe (od 2021). Saradnje koje ostvaruje sa međunarodnim organizacijama, nacionalnim ministarstvima i lokalnim gradskim i opštinskim upravama povezuje sa edukativnim i istraživačkim radom na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Gostuje na Departmanu za tehničke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru (od 2019) i na Odseku za prostorno planiranje Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet (akreditacija 2021). Član je Američkog udruženja planera, Asocijacije prostornih planera Srbije i Udruženja urbanista Srbije (član predsedništva 2008-2013). Član je komisija za planove opština i gradova u R. Srbiji. Održao je niz predavanja po pozivu u zemlji i inostranstvu i medijski je angažovan na popularizaciji planiranja i urbanizma (Emisija Urbanističko planiranje Beograda u 19. veku Obrazovno-naučni program RTSa). Poseduje licence odgovornog urbaniste i odgovornog projektanta.

Naučno-stručni rad ostvaruje učešćem u međunarodnim i nacionalnim naučno-istraživačkim projektima UN HABITAT-a, FP6 EU, i na 2 projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja R. Srbije. Rukovodi izradom Plana za turističko aktiviranje Golubačke tvrđave i Integralnim planom za aktiviranje seoskog turizma istočne Srbije na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu u okviru GIZ projekta Opštinski ekonomski razvoj u Podunavlju. Član je u naučnim odborima međunarodnih i domaćih naučnih skupova, recenzent renomiranih međunarodnih (WOS) i domaćih naučnih časopisa.

Urednik je naučnih monografija, autor naučnih radova međunarodnog i nacionalnog značaja u 12 poglavlja u monografijama, 12 radova u časopisima (6 na WOS) i 20 radova sa konferencija. Član je Izdavačkog saveta Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije IAUS (od 2020).

Autor je na 5 urbanističkih studija, 18 prostornih, urbanističkih i regulacionih planova opština, član tima za Prostorni plan Republike Srbije od 2021. do 2035. godine, 4 urbanistička projekta, 4 arhitektonska idejna i glavna projekta i 10 urbanističko-arhitektonskih konkursa.

Dobitnik je 15 nagrada i priznanja za stručni rad na međunarodnim salonima urbanizma, arhitekture i na konkursima i 3 u svojstvu mentora studentskih radova.

E-mail: yros@arh.bg.ac.rs