PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANjA

Na osnovu člana 201. stav 5. tačka 5) Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14), Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je donelo Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja.

Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 64/2015 od 20. jula 2015. godine i stupa na snagu 28. jula 2015. godine.

Pravilnik [pdf]

Podeli članak: