PRAVILNIK O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE IZRADE PLANSKIH DOKUMENATA

Na osnovu člana 201. stav 5. tačka 6) Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14), Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je donelo Pravilnik o uslovima i kriterijumima za sufinansiranje izrade planskih dokumenata.

Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 48/2015 od 2. juna 2015. godine i stupio je na snagu 3. juna 2015. godine.

Pravilnik [pdf]

Podeli članak: