ODRŽANA XV (REDOVNA) SKUPŠTINA ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

U petak, 29. oktobra 2021. godine u hotelu „Srbija” u Vršcu, sa početkom u 18.30 sati, kao jedna od aktivnosti u toku 11. naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem „Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine”, održana je XV (redovna) Skupština Asocijacije prostornih planera Srbije.
Na dnevnom redu je, nakon izbora radnih tela Skupštine, bilo usvajanje Zapisnika sa Četrnaeste (izborne) Skupštine APPS održane 31. maja 2021. godine u Beogradu, kao i razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu APPS za period jun 2021. – oktobar 2021. godine, koji su jednoglasno usvojeni.
Nakon toga, razmatrana je Odluka o Planu i Programu rada APPS za period novembar 2021. – novembar 2022. godine, koja je jednoglasno usvojena, uz dopune koje su predložili Dragoslav Pavlović (odnosi se na mapiranje resursa Asocijacije i unapređenje internet prezentacije) i prof. dr Dejan Filipović (odnosi se na saradnju sa Geografskim fakultetom u pogledu pripremanja posebne publikacije – Alumnija prostornih planera).
Kao najznačajnija aktivnost u Planu i Programu rada za narednu godinu, pored organizovanja i održavanja 9. naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem „Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja”, prepoznata je priprema i organizovanje proslave jubileja – obeležavanje 25 godina rada Asocijacije i 45 godina od osnivanja smera za prostorno planiranje na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Jedna od tačaka dnevnog reda bilo je i donošenje Odluke o prijemu novih članova APPS. Nakon jednoglasno donete Odluke, novi članovi APPS postali su:

1. doc. dr Ivan Novković, dipl. geograf
2. Rastko Čugalj, dipl. pr. planer
3. Miladin Simić, master analitičar za GIS
4. Anđela Milenković, dipl. pr. planer
5. Veljko Dmitrović, dipl. pr. planer
6. doc. dr Jovan Dragojlović, dipl. geograf
7. dr Jelena Marić, dipl. inž. arh.
8. Mirjana Barać, dipl. inž. arh.
9. prof. dr Biserka Mitrović, dipl. inž. arh.
10. Marko Ivanović, master turizmolog

Čestitamo koleginicama i kolegama i želimo im puno uspeha kako u daljem profesionalnom radu, tako i u angažovanju u našem strukovnom udruženju.
Kao obaveza na svakoj redovnoj Skupštini, na dnevnom redu se našlo i donošenje odluke o visini članarine za narednu godinu. Posle konstruktivne rasprave više članova Skupštine, doneta je odluka da članarina za 2022. godinu i dalje iznosi 1000,00 dinara, uz preporuku rukovodstvu da se više angažuje na obaveštavanju članova u vezi sa plaćanjem članarine, koja je jedan od osnovnih prihoda Asocijacije.
Pod tačkom Razno, na predlog člana Upravnog odbora Dušana Ristića, jednoglasno je usvojena inicijativa za sprovođenje još jedne značajne aktivnosti: priprema izložbe, odnosno prezentacije planskih dokumenata koji su izrađeni za područje AP Kosova i Metohije u periodu do 1999. godine i koja bi se ostvarila u saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Кosovskoj Mitrovici. Ovu aktivnost je podržao i dodatno obrazložio dekan ovog fakulteta prof. dr Branko Drljača, koji je kao gost učestvovao u radu Skupštine.

 

XV Skupstina APPS 2021-10-29

Podeli članak: