IZLOŽBA „PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE KOSOVA I METOHIJE“, Kosovska Mitrovica, 02-03. jun 2022. godine

Asocijacija prostornih planera Srbije, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Prištini-Kosovskoj Mitrovici i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka Univerziteta u Prištini-Kosovskoj Mitrovici, Institutom za arhitekturu i urbanizam Srbije, JP Zavod za urbanizam Niš, JP Zavod za urbanizam Vojvodine, Geografskim institutom „Jovan Cvijić“ SANU i Opštinama Kosovska Mitrovica i Leposavić organizuju izložbu „PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE KOSOVA I METOHIJE“ u Kosovskoj Mitrovici, 02 – 03. juna 2022. godine.

Zamisao Organizatora je da u Kosovskoj Mitrovici, realizuje izložbu planskih dokumenata i ostalih stručnih dokumenata (strategija, urbanističkih projekata, studija, istraživanja, programa i projekata) rađenih za prostor Kosova i Metohije, sa posebnim osvrtom na one do 1999. godine. Mnogi od njih, nakon 1999. godine, prekriveni su senkom zaborava. Ne postoji jedinstven, sistematizovani prikaz niti registar planskih i ostalih stručnih dokumenata rađenih za prostor Kosova i Metohije. Danas, naša naučna, stručna, a naročito ostala javnost nije upoznata sa procesima prostornog i urbanističkog planiranja Kosova i Metohije, kao ni sa doprinosom naše struke (institucija i kolega) planiranju, razvoju i uređenju prostora i naselja Kosova i Metohije.

Cilj Organizatora je da do održavanja izložbe, prikupi i sistematizuje dostupne planske i ostale stručne dokumente rađene za prostor Kosova i Metohije, kako bi njihov sažeti pregled publikovao u recenziranom tematskom katalogu. Selektovani i najreprezentativniji planski i ostali stručni dokumenti biće prikazani na izložbi u vidu postera.

Izložba se realizuje sa radovima u okviru sledećih kategorija:

  1. Prostorni planovi (1.1. republički prostorni planovi; 1.2. regionalni prostorni planovi i prostorni planovi područja posebne namene; 1.3. prostorni planovi gradova i opština);
  2. Urbanistički planovi (2.1. generalni urbanistički planovi; 2.2. regulacioni i detaljni urbanistički planovi);
  3. Urbanistički projekti, konkursi i realizacije;
  4. Istraživanja, studije, programi i projekti iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja;
  5. Publikacije.

Potreba da se planiranje ovog prostora sačuva od zaborava, navela je organizatore da se posvete negovanju i očuvanju kulture sećanja. Izložbena postavka svedočiće o dobroj praksi prostornog i urbanističkog planiranja Kosova i Metohije, i doprinos planerske struke planiranju, uređenju i razvoju ovog prostora, učiniće vidljivijim. U cilju trajnog sećanja, pristigli radovi publikovaće se u tematskom katalogu, koji će doprinos imati i kao primer i osnova za dalje planiranje, razvoj i uređenje teritorije Kosova i Metohije.

Nadamo se da će ovaj događaj i njegovo svečano otvaranje, okupirati pažnju javnosti i medija, stoga smatramo da je ovo i dobra prilika za dodatnom afirmacijom i promocijom naše struke, delatnosti i institucija. Precizan program izložbe i satnica biće naknadno dostavljeni.

Veliki broj naučno-obrazovnih, naučno-istraživačkih, stručnih javnih i privatnih preduzeća i institucija, podržalo je inicijativu Asocijacije prostornih planera Srbije i ostalih organizatora sa XV Skupštine APPS. Institucije koje uzmu učešće u pripremi postera za izložbu i materijala za katalog biće naznačene kao saradnici Organizatora u publikaciji kataloga i realizaciji izložbe.

Stoga, imajući u vidu značaj i aktuelnost ovog događaja i prostora, pozivamo Vas da uzmete učešće na izložbi i doprinesete njenoj uspešnoj realizaciji.

Poziv za učešće

Prijava za učešće

Tehničko uputstvo i propozicije učešća

Podeli članak: