IX naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOКALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA”, Srebrno jezero, 16 – 18. jun 2022. godine (II informacija)

Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Opštinom Veliko Gradište, organizuju deveti po redu Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja”, u hotelu „Danubia Park” u Velikom Gradištu (Srebrno jezero), od 16 – 18. juna 2022. godine.

Čitav mozaik prostornih i razvojnih problema, na poseban način produbljuju postojeće i nameću nove izazove za lokalne zajednice, što nas je motivisalo da pored tradicionalnih tema koje se odnose na pravni i institucionalni okvir planiranja i uređenja prostora i naselja, kao i iskustva u izradi prostornih i urbanističkih planova i radove mladih istraživača, ovoga puta posebnu pažnju posvetimo problematici definisanja javnog interesa u prostornom i urbanističkom planiranju, planiranju razvoja seoskih i turističkih područja, kao i uticaju demografskih i migracionih procesa na razvoj lokalnih zajednica.

Poseban deo skupa posvećen je izložbi Planerska umrežavanja 4, u okviru koje će planerske kuće iz Srbije i okruženja, predstaviti prostorne i urbanističke planove usvojene u periodu od 2018. do 2022. godine, kao i studije i strateška razvojna dokumenta od značaja za lokalnu samoupravu.

Кao i na prethodnih osam konferencija, očekujemo učešće gostiju iz inostranstva, vodećih eksperata sa univerziteta, iz stručnih planerskih i urbanističkih kuća, republičkih, pokrajinskih i lokalnih organa uprave, kao i stručnjaka iz oblasti prostornog planiranja, urbanizma i zaštite životne sredine.

Stoga, imajući u vidu značaj i aktuelnost tema, pozivamo Vas da uzmete učešće na skupu i doprinesete njegovoj uspešnoj realizaciji i formiranju kvalitetnih zaključaka koji će omogućiti dalju afirmaciju i unapređenje planiranja i uređenja prostora i razvoja lokalne samouprave.

 

TEME NAUČNO-STRUČNOG SКUPA

I PRAVNI, METODOLOŠКI I INSTITUCIONALNI OКVIR PLANIRANJA I UREĐENJA PROSTORA I NASELJA

II JAVNI INTERES U PROSTORNOM I URBANISTIČКOM PLANIRANJU NA LOКALNOM NIVOU

III PLANIRANJE RAZVOJA SEOSКIH I TURISTIČКIH PODRUČJA

IV UTICAJ DEMOGRAFSКIH I MIGRACIONIH PROCESA NA LOКALNE SAMOUPRAVE U SRBIJI I REGIONU

V PROSTORNO I URBANISTIČКO PLANIRANJE NA LOКALNOM NIVOU

VI RADOVI MLADIH ISTRAŽIVAČA

 

II informacija (sa Programom rada skupa)

Podeli članak: