XII naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”, Kopaonik, 5–7. oktobar 2023. godine

Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, organizuju 12. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”, na Kopaoniku, od 05. do 07. oktobra 2023. godine.

Skup će pružiti priliku da se na jednom mestu okupe i razmene iskustva, naučni radnici i stručnjaci koji se bave planiranjem i uređenjem prostora i naselja, zaštitom životne sredine, zaštitom prirode, turizmom, te predstavnici državnih i lokalnih organa uprave kao i nevladinog sektora.

Namera organizatora skupa je da se razmotri trenutna situacija u oblasti izrade i sprovođenja planske dokumentacije u Srbiji i institucionalno i pravno okruženje u kojem se ovi dokumenti izrađuju. Ove godine je poseban akcenat stavljen na energetski sektor i problematiku planiranja održivih energetskih sistema kao i na savremene tehnologije i inovativna rešenja u planiranju i zaštiti prostora. Pored toga fokus je vraćen i na rastući trend korišćenja prostora prirodnih i kulturnih dobara kao okosnice turizma i razvoja privrede koji zahteva drugačiji pristup planiranju ovih prostora u skladu sa principima održivog razvoja i zaštite neobnovljivih resursa.

Imajući u vidu aktuelnost ovih tema i širok dijapazon naučnih i stručnih pristupa rešavanju ovog problema, ovo je prilika da se na jednom mestu razmene naučna i stručna iskustva iz Srbije i inostranstva i unapredi metodologija planiranja i zaštite prostora i životne sredine.

Uz uobičajene teme koje se odnose na pravni i institucionalni okvir zaštite prostora i životne sredine i unapređenja metodologije izrade planova, projekata i studija, sekcija mladih istraživača će okupiti mlade stručnjake i studente master i doktorskih studija i u posebnom elektronskom izdanju publikovati njihove radove.

Kroz prezentaciju dosadašnje prakse iz zemalja ovog dela Evrope očekuje se i aktivno učešće domaćih autora i razmena znanja koja bi unapredila metodologiju i koncepciju planiranja, korišćenja i zaštite prirodnih i kulturnih vrednosti, kao i sagledavanje savremenih i inovativnih tehnologija koje doprinose ili mogu doprineti ovom procesu.

Pozitivna iskustva sa prethodnih skupova, više od 600 prezentovanih i objavljenih radova, sa preko 5000 stranica teksta u jedanaest zbornika, predstavljaju dobar preduslov za organizaciju još jednog uspešnog skupa.

Stoga, imajući u vidu značaj i aktuelnost pomenutih tema pozivamo vas da uzmete učešće na skupu i doprinesete njegovoj uspešnoj realizaciji.

TEME NAUČNO-STRUČNOG SKUPA:

I PRAVNI, METODOLOŠKI I INSTITUCIONALNI OKVIR ZAŠTITE PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE

II PLANIRANJE (ODRŽIVIH) ENERGETSKIH SISTEMA

III SAVREMENE TEHNOLOGIJE I INOVATIVNA REŠENJA U PLANIRANJU I ZAŠTITI PROSTORA

IV PLANIRANJE ZAŠTIĆENIH I TURISTIČKIH PODRUČJA

V RADOVI MLADIH ISTRAŽIVAČA

ROKOVI ZA PRIJAVU I SLANJE RADOVA

Rok za prijavu teme sa apstraktom i autorima je 22.05.2023. godine.

Rok za slanje finalne verzije rada 22.08.2023. godine.

Prilikom pisanja radova koristiti font Times New Roman, latinica, veličina fonta 11pt.

Apstrakti i radovi koji ne budu poslati na vreme i u zahtevanoj formi neće biti štampani.

Teme sa Apstraktom (do 200 reči na srpskom i engleskom jeziku) i radove (obima do 6 A4 strana) slati isključivo na adresu office@apps.org.rs

Tehničko uputstvo za pripremu apstrakata i radova možete preuzeti ovde

I Informacija – Najava skupa

Podeli članak: