XII naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”, Novi Pazar, 5–7. oktobar 2023. godine (II informacija)

Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, organizuju 12. po redu naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”, u Hotelu Vrbak ND, Novi Pazar od 05. do 07. oktobra 2023. godine.

Skup će pružiti priliku da se na jednom mestu okupe i razmene iskustva, naučni radnici i stručnjaci koji se bave planiranjem i uređenjem prostora i naselja, zaštitom životne sredine, zaštitom prirode, turizmom, te predstavnici državnih i lokalnih organa uprave kao i nevladinog sektora. 

Namera organizatora skupa je da se razmotri trenutna situacija u oblasti izrade i sprovođenja planske dokumentacije u Srbiji i institucionalno i pravno okruženje u kojem se ovi dokumenti izrađuju. Ove godine je poseban akcenat stavljen na energetski sektor i problematiku planiranja održivih energetskih sistema kao i na savremene tehnologije i inovativna rešenja u planiranju i zaštiti prostora. Pored toga fokus je vraćen i na rastući trend korišćenja prostora prirodnih i kulturnih dobara kao okosnice turizma i razvoja privrede koji zahteva drugačiji pristup planiranju ovih prostora u skladu sa principima održivog razvoja i zaštite neobnovljivih resursa. 

Imajući u vidu aktuelnost ovih tema i širok dijapazon naučnih i stručnih pristupa rešavanju ovog problema, ovo je prilika da se na jednom mestu razmene naučna i stručna iskustva iz Srbije i inostranstva i unapredi metodologija planiranja i zaštite prostora i životne sredine. 

Uz uobičajene teme koje se odnose na pravni i institucionalni okvir zaštite prostora i životne sredine i unapređenja metodologije izrade planova, projekata i studija, sekcija mladih istraživača će okupiti mlade stručnjake i studente master i doktorskih studija i u posebnom elektronskom izdanju publikovati njihove radove. 

Kroz prezentaciju dosadašnje prakse iz zemalja ovog dela Evrope očekuje se i aktivno učešće domaćih autora i razmena znanja koja bi unapredila metodologiju i koncepciju planiranja, korišćenja i zaštite prirodnih i kulturnih vrednosti, kao i sagledavanje savremenih i inovativnih tehnologija koje doprinose ili mogu doprineti ovom procesu. 

Pozitivna iskustva sa prethodnih skupova, više od 600 prezentovanih i objavljenih radova, sa preko 5000 stranica teksta u jedanaest zbornika, predstavljaju dobar preduslov za organizaciju još jednog uspešnog skupa. 

Stoga, imajući u vidu značaj i aktuelnost pomenutih tema pozivamo vas da uzmete učešće na skupu i doprinesete njegovoj uspešnoj realizaciji. 

TEME NAUČNO-STRUČNOG SKUPA: 

I PRAVNI, METODOLOŠKI I INSTITUCIONALNI OKVIR ZAŠTITE PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE 

II PLANIRANJE (ODRŽIVIH) ENERGETSKIH SISTEMA  

III SAVREMENE TEHNOLOGIJE I INOVATIVNA REŠENJA U PLANIRANJU I ZAŠTITI PROSTORA 

IV PLANIRANJE ZAŠTIĆENIH I TURISTIČKIH PODRUČJA 

V RADOVI MLADIH ISTRAŽIVAČA 

II Informacija

Podeli članak: